Belastingwijzigingen 2013 voor ondernemers en bedrijven

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten aangenomen.. Onderstaand gaan we in op wijzigingen in de inkomstenbelasting, de loonbelasting en de vennootschapsbelasting voor ondernemers en bedrijven.

Vennootschapsbelasting
Tarieven
De tarieven vennootschapsbelasting blijven voor 2013 onveranderd op:
– 20% voor een winst van niet meer dan € 200.000;
– 25% voor een winst van € 200.000 en meer.

Aftrekbeperking excessieve deelnemingsrente (Bosal-maatregel)
Per 1 januari 2013 geldt een nieuwe aftrekbeperking voor excessieve rente op deelnemingen. De aftrekbeperking ziet op rente van leningen die verband houden met de financiering van deelnemingen. De eerste € 750.000 aan rente is altijd aftrekbaar. Uitbreidingsinvesteringen worden niet geraakt door deze aftrekbeperking.

Afschaffen onderkapitalisatieregeling (thincapregeling)
Per 1 januari 2013 vervalt de thincapregeling vanwege de invoering van de aftrekbeperking excessieve deelnemingsrente.

Aanpassing buitenlandse belastingplicht bestuurdersbeloningen
Per 1 januari 2013 geldt een ruimere buitenlandse vennootschapsbelastingplicht voor
bestuurdersbeloningen. Naast de beloning voor het formele bestuurderschap kunnen ook beloningen voor materiële bestuurswerkzaamheden of managementdiensten verricht voor een in Nederland gevestigd lichaam in de heffing van vennootschapsbelasting worden betrokken.

Aanpassing anti-misbruikbepaling tegen handel in lichamen met herinvesteringsreserve (hir)
De anti-misbruikbepaling tegen de handel in lichamen met een herinvesteringsreserve wordt met ingang van 1 januari 2013 aangescherpt en verduidelijkt.

Loonbelasting
Werkkostenregeling
Onder de werkkostenregeling kan, naast een aantal gerichte vrijstellingen, maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte (en afgezien van de gerichte vrijstellingen) moet de werkgever loonbelasting betalen in de vorm van een (gebruteerde) eindheffing van 80%.

De werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Het is nog niet verplicht gebruik te maken van de werkkostenregeling. Tot en met 2013 mag ieder jaar gekozen worden voor de werkkostenregeling of voor de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers.

Overdrachtsbelasting
Tijdelijke verruiming doorverkooptermijn
De termijn waarin een vermindering van overdrachtsbelasting kan worden verkregen bij
doorverkoop van een woning of bedrijfspand, is met ingang van 1 september 2012 tijdelijk
verruimd van 6 naar 36 maanden.

Tijdelijke verruiming samenloopvrijstelling (overdrachtsbelasting – btw)
Met ingang van 1 november 2012 geldt een voorziening voor nieuw (zakelijk) vastgoed dat al in gebruik is genomen of is verhuurd door de verkoper. Als de onroerende zaak wordt verkocht binnen 24 maanden na eerste ingebruikname dan wel de ingangsdatum van de verhuur, kan de koper toch een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Deze termijn was zes maanden.

Bron: Ministerie van Financiën, 19-12-2012, Eindejaarsbericht.