Belastingwijzigingen 2013 voor particulieren en werknemers

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten aangenomen. Hieronder gaan wij in op diverse wijzigingen in de inkomstenbelasting en de loonbelasting.

Inkomstenbelasting

Tarief box 1 (belastbaar inkomen uit woning en werk)
Jonger dan 65 jaar
Belastbaar inkomen
– 0 t/m € 19.645: 37%
– meer dan € 19.645 t/m € 33.363: 42%
– meer dan € 33.363 t/m € 55.991: 42%
– meer dan € 55.991: 52%

65 jaar (geboren in 1946)
De tarieventabel is vrijwel gelijk aan die voor personen van 66 jaar en ouder. Het bevat alleen een iets kortere tweede tariefschijf (€ 33.363 i.p.v. € 33.555).
66 jaar en ouder (geboren voor 1 januari 1946)
Belastbaar inkomen
– 0 t/m € 19.645: 19,1%
– meer dan € 19.645 t/m € 33.555: 24,1%
– meer dan € 33.555 t/m € 55.991: 42%
– meer dan € 55.991: 52%

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting voor 2013 gaat met € 32 omlaag tot € 2.001 voor personen jonger dan 65 jaar. Voor personen van 65 jaar en ouder gaat de algemene heffingskorting met € 100 omhoog naar € 1.034. Voor partners bestaat een bepaalde regeling waarbij de belastingdienst de algemene heffingskorting onder voorwaarden maandelijks rechtstreeks uitbetaalt aan de niet of weinig verdienende partner. Voorwaarde hierbij is dat de partner na aftrek van de eigen heffingskorting wel belasting en premie is verschuldigd. Deze overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting wordt afgebouwd in 15 jaar tijd met 6,67% per jaar. De afbouw is gestart in 2009. Dit betekent dat in 2013 maximaal € 1.334 van de algemene heffingskorting mag worden overgedragen aan de minstverdienende partner. De beperking van de uitbetaling geldt niet indien de belastingplichtige die zijn heffingskorting niet volledig gebruikt, geboren is voor 1-1-1963 of indien er in het huishouden kinderen van 5 jaar of jonger aanwezig zijn. Voor deze groepen blijft – als ook aan de andere voorwaarden is voldaan – de uitbetaling voor 100% gehandhaafd.
Werkbonus
Nieuw in 2013 is de invoering van een werkbonus van maximaal € 1.100 voor werkenden tussen 60 en 64 jaar. Dit maximum geldt bij een inkomen vanaf 100% tot 120% van het wettelijk minimumloon (wml). Boven 120% van het wml wordt de werkbonus lineair afgebouwd tot nihil bij 175% van het wml.

Reisaftrek
Voor het regelmatige woon-werkverkeer met het openbaar vervoer bestaat in 2013 onder voorwaarden recht op de reisaftrek van maximaal € 2.036.

Reiskostenvergoeding
De maximale belastingvrije vergoeding van zakelijke kilometers blijft in 2013 ongewijzigd € 0,19 per kilometer, ongeacht het vervoermiddel. Als een werknemer met het openbaar vervoer reist, kan de werkgever kiezen: maximaal € 0,19 per kilometer belastingvrij vergoeden of de werkelijke reiskosten belastingvrij vergoeden.

Er hoeft geen bijtelling plaats te vinden voor een terbeschikkinggestelde bestelauto als de werknemer de bestelauto niet kan gebruiken buiten werktijd, bijvoorbeeld omdat de werknemer de bestelauto plaatst op een afgesloten bedrijfsterrein. De werkgever kan ook een schriftelijk verbod op privégebruik opleggen aan de werknemer. Hierbij is vereist dat hij controle uitoefent op de naleving van het verbod en een passende sanctie oplegt als het verbod wordt overtreden. Een werknemer die een bestelauto van de zaak uitsluitend zakelijk gebruikt, kan vanaf 1 januari 2012 gebruikmaken van de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto waardoor loonbijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak achterwege kan blijven. En er hoeft geen rittenregistratie te worden bijgehouden.

Hypotheekrenteaftrek
Met ingang van 1 januari 2013 geldt de hypotheekrenteaftrek alleen voor hypotheken met een ten minste annuïtair aflossingsschema van 30 jaar. Voor mensen die op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld hadden, blijft de hypotheekrente aftrekbaar ook al wordt op de betreffende lening niet afgelost. Dit geldt ook bij het oversluiten van deze lening in of na 2013.
Kapitaalverzekering eigen woning
Voor de uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning (box 1) kunnen de volgende vrijstellingen van toepassing zijn:
– bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling: maximaal € 35.700;
– bij 20 jaar of meer premiebetaling: maximaal € 157.000;
In beginsel kan de totale vrijstelling nooit meer bedragen dan € 157.000 per belastingplichtige gedurende zijn leven.
Per 1 januari 2013 vervalt de vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning, de beleggingsrekening eigen woning en de spaarrekening eigen woning voor mensen die op 31 december 2012 niet een dergelijk product hadden. Voor bestaande gevallen blijft het fiscale regime voor de kapitaalverzekering eigen woning, de beleggingsrekening eigen woning en de spaarrekening eigen woning bestaan. In die gevallen kan de kapitaalverzekering eigen woning de beleggingsrekening eigen woning en de spaarrekening eigen woning niet meer worden verhoogd.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek
De maximale termijn voor behoud van hypotheekrenteaftrek bij verkoop van de voormalige eigen woning is drie jaar en geldt nog voor het belastingjaar 2013. Dit betekent dat indien de woning in 2010 te koop is gezet, nog recht op hypotheekrenteaftrek bestaat in 2013. Daarnaast blijft ook in het belastingjaar 2013 de maximale termijn voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek voor de nog leegstaande toekomstige eigen woning (bijvoorbeeld in aanbouw) drie jaar. Dit betekent dat in 2013 recht op hypotheekrenteaftrek bestaat voor een leegstaande woning die uiterlijk in 2016 de eigen woning zal worden.

Herleven hypotheekrenteaftrek voormalige eigen woning na tijdelijke verhuur
Sinds 1 januari 2010 kan de hypotheekrenteaftrek voor de te koop staande voormalige eigen woning herleven na een periode van tijdelijke verhuur. De hypotheekrente kan na de verhuur nog worden afgetrokken tot maximaal de resterende termijn van de verhuisregeling. Deze tijdelijke maatregel wordt verlengd met een jaar en geldt tot en met 2013

Aftrek rente financiering restschuld
Met ingang van 1 januari 2013 bestaat ook recht op aftrek van rente op restschuld die is ontstaan na 29 oktober 2012 maar voor 1 januari 2018. Een restschuld ontstaat indien de verkoopprijs van de woning lager ligt dan de op de woning rustende eigenwoningschuld. Recht op aftrek bestaat ook als er geen eigen woning meer is. De aftrek geldt voor een periode van 10 jaar na het moment van het ontstaan van de restschuld.

Loonbelasting

Vervallen van spaarloon en levensloopregeling
Per 1 januari 2013 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. Voor deelnemers met een saldo van minder dan € 3.000 op 31 december 2012 valt het tegoed vrij aan het begin van het jaar 2013. Bij die vrijval wordt belasting geheven over 80% van het tegoed op 31 december 2011 en worden de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlof korting in aanmerking genomen.

Bij een tegoed van € 3000 of meer op 31 december 2012 kan men tot het jaar 2022 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. Vanaf het jaar 2013 vervalt de voorwaarde dat het levenslooptegoed slechts voor verlof opgenomen kan worden. Indien het volledige tegoed in 2013 opgenomen wordt, wordt slechts 80% van de waarde in het economische verkeer van de levensloopaanspraak op 31 december 2011 in aanmerking genomen voor de belastingheffing. Het meerdere wordt wel volledig belast. Bij de belastingheffing worden ook de in het verleden opgebouwde rechten op de levensloopverlofkorting in aanmerking genomen.

Werkkostenregeling
Per 1 januari 2011 is een nieuwe regeling ingevoerd: de werkkostenregeling. Door deze regeling kan, naast een aantal gerichte vrijstellingen, maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag boven de vrije ruimte (en afgezien van de gerichte vrijstellingen) moet de werkgever loonbelasting betalen in de vorm van een (gebruteerde) eindheffing van 80%.

De werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Het is nog niet verplicht gebruik te maken van de werkkostenregeling. Tot en met 2013 mag ieder jaar gekozen worden voor de werkkostenregeling of voor de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers.

Bron: Ministerie van Financiën, 19-12-2011, eindejaarspersbericht.