Binnenkort geen notariële akte meer verplicht voor aftrek van periodieke schenkingen

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil per 1 januari 2014 een vereenvoudiging doorvoeren bij de giftenaftrek voor periodieke schenkingen, een aanvullende voorwaarde opnemen bij het verkrijgen of het behouden van de status van algemeen nut beogende instelling (anbi) en enkele maatregelen nemen tot versterking van de integriteit van anbi’s.

Notariële akte niet meer verplicht
Periodieke giften zijn aftrekbaar als deze giften een looptijd hebben van minimaal vijf jaar of eindigen bij eerder overlijden en worden gedaan aan een anbi of een vereniging met minimaal 25 leden. Verder geldt momenteel nog de voorwaarde dat de periodieke schenkingen zijn vastgelegd in een notariële akte. Dit laatste is straks niet meer verplicht. In plaats van een notariële akte kan een gever ook een giftenaftrek voor periodieke schenkingen claimen als deze schenkingen schriftelijk zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Via de website van de belastingdienst kunnen gevers straks een model-schenkingsovereenkomst downloaden en deze samen met de anbi of vereniging voorzien van de benodigde gegevens.

Aanpassing voorwaarden anbiEen instelling moet per 1 januari 2014 via internet diverse gegevens openbaar maken om de anbi-status te kunnen verkrijgen of te behouden. Zo moeten instellingen de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer (RSIN), contactgegevens, de doelstelling, een (beknopt) beleidsplan de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording bekendmaken.

Ingroeiregeling kerkgenootschappen
Met bij het Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken aangesloten kerkgenootschappen is afgesproken dat deze kerkgenootschappen via een ‘ingroeiregeling’ gaan voldoen aan de nieuwe eisen met betrekking tot openbaarmaking van gegevens. Op dit moment hoeven onderdelen van kerkgenootschappen (andere dan stichtingen en verenigingen) zich niet individueel in te schrijven in het handelsregister, maar kan worden volstaan met een inschrijving op een hoger aggregatieniveau.

Versterking integriteit anbi’sMomenteel kan een anbi bij een onherroepelijke veroordeling voor het aanzetten tot haat en geweld of gebruik tot geweld de anbi-status verliezen. De staatssecretaris wil deze maatregel uitbreiden tot situaties van een onherroepelijke veroordeling voor misdrijven, waarbij de veiligheid van mensen en goederen in gevaar wordt gebracht. Hij noemt hierbij enige voorbeelden zoals brandstichting, het veroorzaken van een explosie of een overstroming.

Een aanvullende maatregel hierbij betreft het instellen van een meldpunt ‘Misbruik ANBI’ waarbij burgers of organisaties meldingen kunnen doorgeven over feiten en handelingen van een anbi die niet in overeenstemming zijn met de doelstelling van de anbi, of met andere fiscaal relevante gegevens.

De staatssecretaris streeft ernaar om bovenstaande maatregelen op korte termijn door te voeren en deze uiterlijk 1 juli 2013 in de Staatscourant te plaatsen. Het is de bedoeling om de maatregelen per 1 januari 2014 te laten ingaan.

Bron: Ministerie van Financiën, 28-5-2013, nr. DB/2013/234 U.