Inschrijving regionale ondernemerswedstrijd Pitch & Grow geopend

06-09-2017

Ondernemers uit Haarlem en...

Lees meer

Spaarne in actie: Grachtenloop Haarlem 2017

06-07-2017

Spaarne in volle vaart langs het Spaarne Wat een mooi evenement is het toch: aangemoedigd door veel publiek hebben deze toppers de Haarlem Grachtenloop 2017 volbracht.

Lees meer

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

14-12-2017

Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Belastingplichtigen zonder inkomen hebben slechts recht op uitbetaling voor zover zij een partner hebben die voldoende inkomen heeft om ook de...

Lees meer

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

14-12-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer beantwoord over de aangekondigde spoedreparatie met betrekking tot het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. De...

Lees meer

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling...

14-12-2017

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken over op de Nederlandse arbeidsmarkt schaarse deskundigheid. De regeling houdt in dat van de totale bruto beloning 30% als onbelaste vergoeding...

Lees meer

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

14-12-2017

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband daarmee heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over pensioenen aangepast. De wijzigingen betreffen de aanpassingen van de in de...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn

14-12-2017

De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven. De bevoegdheid om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt normaliter vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is...

Lees meer

Verrekening ingehouden loonheffing

07-12-2017

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. Dat geldt ook als de werkgever de ingehouden loonheffing niet heeft afgedragen, tenzij...

Lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

07-12-2017

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten koste van het vermogen van de erflater heeft verkregen aan als een erfrechtelijke verkrijging wanneer de erflater tot aan zijn overlijden...

Lees meer

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

07-12-2017

Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten waarin de rechten en verplichtingen worden vastgelegd van de werknemer. Het is niet ongebruikelijk om in een dergelijke overeenkomst een...

Lees meer

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

07-12-2017

Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 jaar niet de partner zijn van zijn ouder. Een pleegkind geldt als een kind, op voorwaarde dat het wordt opgevoed en onderhouden als een eigen...

Lees meer

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe...

29-11-2017

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 jaar wordt uitgefaseerd, aangenomen. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld houdt in, dat er per saldo geen bijtelling bij het...

Lees meer

Premiepercentages 2018

29-11-2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het betreft de premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de sectorfondsen, het Algemeen Werkloosheidsfonds...

Lees meer

Bpm bij huur buitenlandse auto

29-11-2017

Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm verschuldigd. Dat geldt ook als de auto is voorzien van een buitenlands kenteken of als de auto in het buitenland is gehuurd. Wel moet bij...

Lees meer

Eindejaarstips particulieren

24-11-2017

Heeft u een pensioentekort?Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en/of de inleg voor banksparen aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag in 2017 is maximaal 13,8% van de...

Lees meer

Eindejaarstips voor de dga

24-11-2017

Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is afgeschaft. Voor zover dat nog niet is gedaan, moet u bepalen wat u met het opgebouwde pensioen gaat...

Lees meer

Eindejaarstips omzetbelasting

24-11-2017

Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doenOndernemers, die hun btw-aangifte over 2017 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2017 willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door...

Lees meer

Eindejaarstips werkgevers

24-11-2017

Vergeet niet om WBSO aan te vragenVoor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een vermindering van de afdracht van loonheffingen. Deze WBSO bedraagt in 2018 32% van het loon tot een loonbedrag van €...

Lees meer

Eindejaarstips voor ondernemingen

24-11-2017

Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. De KIA bedraagt tot een bedrag van € 56.192 28% van het...

Lees meer

Eindejaarstips schenken en erven

24-11-2017

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te dragen aan uw kinderen kan de heffing van erfbelasting worden beperkt. Door schenkingen te spreiden in de tijd kunt u...

Lees meer

Eindejaarstips eigen woning

24-11-2017

Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente nog steeds heel laag is, ligt deze toch een...

Lees meer

Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld

21-11-2017

Een fiscaal wetsvoorstel dat tot veel commotie leidt is de voorgenomen afschaffing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Deze regeling staat bekend als de wet Hillen of de Hillen-aftrek. De regeling houdt in dat geen bijtelling...

Lees meer

Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling

21-11-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel ter afschaffing van de landbouwregeling in de btw. In de nota wordt het in het wetsvoorstel opgenomen overgangsrecht versoepeld. Door de aanpassing...

Lees meer

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

21-11-2017

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk.Met ingang van 1 januari 2018 hebben verzekerden met een vermogen boven het heffingvrije vermogen van meer dan € 83.415 geen recht op de...

Lees meer

Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

17-11-2017

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in behandeling. Tijdens de behandeling daarvan heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd een brief aan de Kamer te sturen over...

Lees meer

Uitleg premier afschaffing dividendbelasting

17-11-2017

De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven waarmee over de dividendbelasting is gesproken en wat de uitkomsten van die gesprekken zijn. In zijn brief benadrukt de premier het belang van...

Lees meer

Kabinetsreactie op Paradise Papers

17-11-2017

Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de aanpak van belastingontwijking en de rulingpraktijk. De staatssecretaris laat weten dat het...

Lees meer

Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

17-11-2017

Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kan ten laste van zijn winst toevoegen aan zijn oudedagsreserve. Om aan de oudedagsreserve te mogen toevoegen moet de ondernemer aan het...

Lees meer

Extra kosten kleding en beddengoed

17-11-2017

De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kosten van medische behandeling gaat het om kosten voor extra gezinshulp, op medisch voorschrift gehouden diëten en kosten van extra kleding en...

Lees meer

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

09-11-2017

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. De vraag in een procedure was of bij het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon rekening gehouden moet worden met een van de bv...

Lees meer

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

09-11-2017

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en vanaf 2022 afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De verhoging op basis van de resterende...

Lees meer

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

09-11-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de nota van wijziging is een aantal punten uit het regeerakkoord verwerkt. Het gaat om maatregelen die per 1 januari 2018 in werking moeten...

Lees meer

Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd

02-11-2017

In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU heeft het kabinet een spoedreparatie voorbereid van de Wet op de vennootschapsbelasting. De aanleiding hiervoor is de conclusie van de...

Lees meer

Kosten total bodyscan niet aftrekbaar

02-11-2017

De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting voor zover de uitgaven een zekere inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Uitgaven ter voorkoming van ziekten vallen in de regel niet...

Lees meer

Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

02-11-2017

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer gestuurd. In de nota worden vragen van de verschillende fracties beantwoord....

Lees meer

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

26-10-2017

Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis verliest een belastingaanslag niet door het overlijden van de persoon aan wie de aanslag is opgelegd of door het ophouden te bestaan van een...

Lees meer

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

26-10-2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer van 22 jaar of ouder € 1.578,00. Het minimumloon per week bedraagt...

Lees meer

Verliesverrekening

26-10-2017

In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning progressief belast. De inkomsten uit werk en woning omvatten de winst uit onderneming, de inkomsten uit dienstbetrekking, het resultaat uit werkzaamheden en de inkomsten uit...

Lees meer

Liever een oude auto van de zaak?

19-10-2017

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet bevat namelijk de fictie dat een auto die voor zakelijk gebruik ter beschikking wordt gesteld, ook voor privégebruik ter beschikking wordt...

Lees meer

Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

19-10-2017

Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om zijn financiering te regelen, maar vraagt het publiek om (een deel van) de financiering. Deze vorm van publieksfinanciering komt vaak tot...

Lees meer

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

18-10-2017

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffen. De regeling is bedoeld voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn...

Lees meer

Invoer (bijna) nieuwe auto

18-10-2017

Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte personenauto’s. Bij een gebruikte auto wordt de verschuldigde bpm verminderd door rekening te houden met...

Lees meer

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

18-10-2017

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbetrekking elders werkzaam te zijn. Om die reden is een dergelijk beperkend beding alleen geldig als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is...

Lees meer

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

11-10-2017

De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat van de plannen en ambities. Onderstaand volgt een beknopt overzicht. Voor de goede orde, het gaat om plannen die in de periode van...

Lees meer

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

05-10-2017

Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor de dga. Bepalend voor de toepassing van de uitzondering is het ontbreken van de gezagsverhouding in de...

Lees meer

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

05-10-2017

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door de vergoeding in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen te gieten. In een dergelijk geval was niet de gehele vergoeding in een keer...

Lees meer

Onzakelijke borgstelling

05-10-2017

Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk belang heeft, wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 van de inkomstenbelasting. Het aangaan van een borgstelling is geen...

Lees meer

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

05-10-2017

Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat tot gevolg dat op kalenderjaarbasis ten minste 25% van de waarde van de auto bij het loon van de werknemer wordt geteld. De wet bevat de...

Lees meer

Nabetaling is onderdeel loon

05-10-2017

Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking geniet. Vergoedingen die in het kader van de dienstbetrekking worden betaald zijn onderdeel van het loonbegrip.Onder verwijzing naar...

Lees meer

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

28-09-2017

De meeropbrengst van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbelasting. De meeropbrengst is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de verkrijgingsprijs van de aandelen. De verkrijgingsprijs is de bij de...

Lees meer

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

28-09-2017

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regeling in de loonbelasting worden toegepast. Bij toepassing van deze regeling wordt 30% van de totale bruto beloning aangemerkt als een onbelaste...

Lees meer

Berekening invorderingsrente

28-09-2017

In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderingsrente in rekening wordt gebracht.In een procedure voor de rechtbank meende de belanghebbende dat hij geen invorderingsrente hoefde te...

Lees meer

Stakingswinst ondernemer

28-09-2017

Volgens de Wet IB 2001 is winst uit onderneming het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een onderneming. Onder onderneming moet in dit verband ook het zelfstandig uitgeoefende beroep worden begrepen.In het kader van de...

Lees meer

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

21-09-2017

De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag. Dat is een gevolg van een bij de behandeling van het Belastingplan 2017 aangenomen amendement, waarvoor deze verlaging als dekking dient. De verlaging is destijds niet...

Lees meer

Maatregelen loonbelasting

21-09-2017

Niet-uitvoerende bestuurdersBestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in dienstbetrekking werkzaam bij de vennootschap. De fictieve dienstbetrekking voor commissarissen is vervallen, aanvankelijk op basis...

Lees meer

Afschaffing landbouwregeling

21-09-2017

De huidige landbouwregeling in de omzetbelasting houdt landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers buiten de heffing van btw. Zij hoeven geen btw-administratie bij te houden. Omdat de landbouwer geen btw is verschuldigd over zijn...

Lees meer

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

21-09-2017

In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhouders en executanten. De aansprakelijkheid betreft de omzetbelasting die verschuldigd is bij de levering van een verpande of verhypothekeerde zaak...

Lees meer

Definitie geneesmiddelen

21-09-2017

Het verlaagde tarief in de btw is van toepassing op geneesmiddelen. Door een arrest van de Hoge Raad is duidelijk geworden dat de wettekst te ruim is. Volgens het arrest vallen ook fluoride tandpasta en zonnebrandcrème onder het lage tarief. Dat...

Lees meer

Multiplier giftenaftrek

21-09-2017

Sinds 2012 worden giften aan culturele instellingen voor de bepaling van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting verhoogd door vermenigvuldiging met een bepaalde factor. Het doel van deze regeling is om giften aan...

Lees meer

Afschaffing inkeerregeling

21-09-2017

Zoals al eerder was aangekondigd wil het kabinet de inkeerregeling afschaffen. De inkeerregeling houdt in dat mensen, die vermogen of inkomen hebben verzwegen, dat binnen twee jaar alsnog kunnen aangeven zonder dat de Belastingdienst een...

Lees meer

Prinsjesdag 2017

21-09-2017

Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale maatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is dit jaar vanwege de demissionaire status van het kabinet magerder dan ooit. Toch bestaat het Belastingplan uit vier wetsvoorstellen. Naast het...

Lees meer

Teruggave overdrachtsbelasting

14-09-2017

Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Op verzoek kan een teruggaaf van betaalde overdrachtsbelasting worden verleend, wanneer door de werking van een ontbindende voorwaarde de oude situatie zowel juridisch...

Lees meer

Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

14-09-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid voor de behandeling van hybride geldverstrekkingen in de vennootschaps- en dividendbelasting gepubliceerd. In beginsel wordt het verschil tussen eigen en vreemd vermogen bepaald door...

Lees meer

Algemeen overleg Belastingdienst

14-09-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal onderwerpen dat in het Algemeen overleg over de Belastingdienst is besproken. Een van de besproken onderwerpen is de Berichtenbox en dan met name...

Lees meer

Dit kenmerkt de echte MKB Accountant

13-09-2017

Onze beroepsvereniging Novak laat zien wat de waarde van de MKB Accountant is. Wij vinden dat in de hele discussie over de toekomst van ons beroep de adviserende en soms confronterende rol ondersneeuwt. Deze video haalt juist deze belangrijke...

Lees meer

Import gebruikte auto

07-09-2017

Voor de registratie van een auto in Nederland maakt het uit of de auto nieuw of gebruikt is. Bij de registratie van een gebruikte auto bedraagt de verschuldigde bpm minder doordat rekening wordt gehouden met afschrijving. De Hoge Raad heeft in...

Lees meer

Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

07-09-2017

In navolging van de rechtbank is ook het hof van oordeel dat het hoge tarief voor de omzetbelasting van toepassing is op alcoholhoudende dranken, die een restaurant serveert bij maaltijden. De restauranthouder had toepassing van het lage...

Lees meer

Eigenrisicodragerschap WGA

07-09-2017

Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 alleen voor het totale risico, dus voor het WGA-risico van zowel vaste als flexibele krachten. Werkgevers, die voor 1 januari 2017...

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

31-08-2017

Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de rechtspersoon verschuldigd is. De aansprakelijkheid geldt niet alleen voor bestuurders van een nv of een bv, maar ook voor bestuurders van een...

Lees meer

Geen kleineondernemersregeling voor buitenlandse ondernemer

31-08-2017

De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming drijven. De kleineondernemersregeling is een vermindering van de door de ondernemer aan de Belastingdienst te betalen omzetbelasting. De...

Lees meer

Transitievergoeding en loondispensatie

31-08-2017

De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging rekening moet worden gehouden met een ontvangen...

Lees meer

Teruggaaf omzetbelasting

31-08-2017

Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de vergoeding niet heeft en niet zal ontvangen. Het recht op teruggaaf ontstaat op het tijdstip waarop vaststaat dat de vergoeding geheel of...

Lees meer

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

31-08-2017

Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW. Voor een privaatrechtelijke dienstbetrekking moet aan drie vereisten zijn voldaan. Er moet een verplichting zijn om arbeid persoonlijk te verrichten, er...

Lees meer

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

24-08-2017

De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Tot de onderhoudskosten worden gerekend de kosten om het pand in bruikbare staat te herstellen of te houden, voor zover deze...

Lees meer

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

24-08-2017

Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2016 moet vóór 1 oktober 2017 zijn ingediend. Dat kan via de website van de...

Lees meer

Aansprakelijkheid werkgever

17-08-2017

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk oploopt. Er geldt een uitzondering op de hoofdregel als de werkgever kan aantonen dat hij voldoende voorzorgsmaatregelen...

Lees meer

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17-08-2017

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij het gerechtshof open. Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van de uitspraak van de kantonrechter. Wordt het...

Lees meer

Omzet- en winstcorrecties

17-08-2017

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp van een dergelijk stuk software in een geautomatiseerde kassa is het mogelijk om transacties, die via de kassa verlopen, geheel of...

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10-08-2017

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren. In de terminologie van de wet gaat het dan om ongeschiktheid van de werknemer om de bedongen arbeid te verrichten door een...

Lees meer

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking...

10-08-2017

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de belastingheffing over de meeropbrengst boven de boekwaarde uitstellen door het vormen van een herinvesteringsreserve. Een ondernemer die een...

Lees meer

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

10-08-2017

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van Financiën het voornemen geuit om het opleggen van vergrijpboeten aan juridische beroepsbeoefenaren, die betrokken zijn bij belastingontduiking,...

Lees meer

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

03-08-2017

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, heeft geoordeeld dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zijn bevallen, recht hebben op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering....

Lees meer

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

03-08-2017

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan is een transitievergoeding toe te kennen? Volgens een werknemer mag dat niet. In hoger beroep voerde de werknemer aan dat de wet de...

Lees meer

Toepassing reisaftrek

03-08-2017

Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar vervoer aflegt. De met openbaar vervoer afgelegde afstand enkele reis tussen woning en plaats van werkzaamheden moet meer dan 10 kilometer...

Lees meer

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27-07-2017

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn bekendgemaakt. De maximum uurprijs voor dagopvang in 2018 bedraagt € 7,45. Voor buitenschoolse opvang gaat de maximum uurprijs naar €...

Lees meer

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

26-07-2017

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen belastingontduiking. De maatregelen zijn gericht op constructies die niet illegaal zijn maar maatschappelijk gezien wel ongewenst. Het gaat om...

Lees meer

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

26-07-2017

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypotheekleningen en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning vast. De regeling wordt op een aantal...

Lees meer

Gastouder kan ondernemer zijn

26-07-2017

Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of sprake is van een onderneming hangt af van de duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden, de grootte van de brutobaten, de winstverwachting,...

Lees meer

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in...

20-07-2017

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. Dat...

Lees meer

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor...

20-07-2017

Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een ruimere uitleg gegeven aan het begrip geneesmiddel dan de wetgever voor ogen stond. Volgens dat arrest kwalificeren zonnebrandmiddelen met UVA-...

Lees meer

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

20-07-2017

De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan, ertoe te bewegen alsnog een juiste aangifte te doen. De inkeerregeling houdt in dat bij navordering van belasting geen boete wordt...

Lees meer

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

20-07-2017

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen. De Wtl is in 2015 in het Staatsblad geplaatst. De inwerkingtreding van...

Lees meer

Geen verlenging restschuldregeling

13-07-2017

In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger was dan de waarde van de woning op dat moment. Eind 2016 was dit afgenomen tot bijna 18%. De verwachting is dat dit percentage zal...

Lees meer

Innovatiebox goedgekeurd

13-07-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende de innovatiebox.De Europese Gedragscodegroep onderzoekt belastingmaatregelen, die mogelijk schadelijke belastingconcurrentie inhouden...

Lees meer

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

13-07-2017

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben per persoon recht op een AOW-uitkering van 50% van het wettelijk minimumloon, omdat zij bepaalde kosten...

Lees meer

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

06-07-2017

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Opzegging is niet nodig voor het einde van de arbeidsovereenkomst. Wel is de werkgever wettelijk verplicht om een...

Lees meer

Dga van Belgische bvba

06-07-2017

Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris van een in België wonende dga van een naar Belgisch recht opgerichte bvba, die in Nederland werkzaamheden heeft verricht voor een Nederlandse bv....

Lees meer

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

06-07-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement. In het vervolgonderzoek is ook gekeken naar mogelijke aanpassingen...

Lees meer

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

06-07-2017

Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. De tegoeden op de Zwitserse bankrekeningen zijn niet vermeld in de aangiften IB over de jaren 2002 tot en met 2012. In reactie op verzoek stelde...

Lees meer

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

06-07-2017

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een naheffingsaanslag en een boete die zijn opgelegd aan een inmiddels ontbonden vennootschap onder firma (vof). De A-G is in de eerste conclusie van...

Lees meer

Kosten keuring onderdeel scholingskosten

29-06-2017

De kosten voor een opleiding die iemand volgt met het oog op het verwerven van inkomen zijn aftrekbaar voor zover ze meer bedragen dan de niet aftrekbare drempel van € 500.Een piloot maakte kosten om zijn vliegbrevet te behouden....

Lees meer

Berekening belastingrente

29-06-2017

Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer een negatieve voorlopige aanslag inkomstenbelasting wordt herzien in een positieve voorlopige aanslag. In dat geval wordt belastingrente berekend...

Lees meer

Lening niet onzakelijk

29-06-2017

Een geldlening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als er geen rente kan worden bepaald waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest deze lening te verstrekken onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden. Indien de rente...

Lees meer

Vergoeding uitstel levering

29-06-2017

Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van de verkrijger. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak, waarbij de waarde ten minste gelijk is aan de waarde...

Lees meer

Wederindiensttredingsvoorwaarde

29-06-2017

Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen wordt verleend met toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever, wanneer hij...

Lees meer

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

22-06-2017

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende onderdelen aangepast:De positie van de preventiemedewerker is versterkt. De adviserende rol van de bedrijfsarts is...

Lees meer

Omvang loondoorbetalingsverplichting

22-06-2017

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever...

Lees meer

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

22-06-2017

De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het partnerschap. Bloedverwanten in de rechte lijn worden niet als partners aangemerkt, tenzij de bloedverwant in de eerste graad een...

Lees meer

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

22-06-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord. De staatssecretaris bevestigt dat het mogelijk is dat iemand per saldo inkomstenbelasting moet betalen over de eigen woning door de beperking...

Lees meer

Uitleg regeling belastingrente

22-06-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem van vergoeden en in rekening brengen van belastingrente wordt minder rente vergoed door de Belastingdienst dan in rekening wordt gebracht. Er...

Lees meer

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

15-06-2017

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil ontslaan, moet het ontslag en de dringende reden onverwijld meedelen aan de betrokken werknemer. Als de werknemer het niet eens is met het...

Lees meer

Nettoloon in rekening-courant

15-06-2017

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is geworden. Het verrekenen van het nettoloon in een rekening-courantverhouding tussen een bv en...

Lees meer

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

15-06-2017

Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare beschikking. De vraag of de afwijzing van een verzoek om uitbreiding van een fiscale eenheid voor...

Lees meer

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

15-06-2017

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de omzetbelasting inzake het privégebruik van een auto van de zaak. Deze bezwaarschriften hebben geleid tot een viertal procedures. In afwachting...

Lees meer

Niet sluitende rittenregistraties

08-06-2017

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat de auto ook privé wordt gebruikt. Het voordeel van het privé mogen gebruiken van een auto van de zaak leidt tot een bijtelling bij het...

Lees meer

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

06-06-2017

De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van extra uitgaven voor kleding en beddengoed wegens langdurige ziekte vaste gemaximeerde bedragen van € 300 of € 750, mits aan de...

Lees meer

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

02-06-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Voor de goede orde zij vermeld dat dit niet geldt voor kwaadwillenden.De mededeling van...

Lees meer

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen...

31-05-2017

Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv op te bouwen afschaft. De wet introduceert een tijdelijke maatregel om een reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer fiscaal...

Lees meer

Verkapte winstuitdeling

31-05-2017

De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Verkapte winstuitdelingen worden tot de voordelen uit aanmerkelijke belang gerekend. Een verkapte...

Lees meer

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

31-05-2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar. Voor mensen jonger dan 23 jaar bedraagt het minimumloon een percentage van het minimumloon...

Lees meer

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

24-05-2017

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé te worden gebruikt. Dat is een vorm van loon in natura. Met het privégebruik wordt rekening gehouden door op kalenderjaarbasis 22% van de...

Lees meer

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

24-05-2017

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé te worden gebruikt. Dat is een vorm van loon in natura. Met het privégebruik wordt rekening gehouden door op kalenderjaarbasis 22% van de...

Lees meer

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

24-05-2017

De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en woning te verwerven, zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Om aan aftrek toe te komen moet het gezamenlijke bedrag van de...

Lees meer

Ontslag op staande voet vernietigd

24-05-2017

Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Verder moet een ontslag op staande voet onverwijld worden gegeven.Een medewerker van...

Lees meer

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

18-05-2017

Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Een vordering die samenhangt met bedrijfsvreemde activiteiten kan alleen ondernemingsvermogen zijn als het gaat om het uitlenen van...

Lees meer

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

18-05-2017

De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het Staatsblad geplaatst. De wet wil voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen van zelfstandige ondernemers en...

Lees meer

Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel...

18-05-2017

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen worden gecombineerd geheven. De besteding van de...

Lees meer

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

18-05-2017

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond van een dringende reden. Die opzegging moet wel direct, onder mededeling van de reden, aan de wederpartij worden gedaan. Voor zover het...

Lees meer

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

11-05-2017

Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in box 1 tellen. De rente die de woningeigenaar betaalt over de schulden die zijn aangegaan voor de eigen woning, komt in aftrek op het inkomen....

Lees meer

Vermogensetikettering woonhuis

11-05-2017

De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel als ondernemingsvermogen is in het algemeen afhankelijk van de wil van de ondernemer. De keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Een vermogensbestanddeel dat...

Lees meer

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

11-05-2017

Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in box 1 tellen. De rente die de woningeigenaar betaalt over de schulden die zijn aangegaan voor de eigen woning, komt in aftrek op het inkomen. Wanneer...

Lees meer

Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur...

11-05-2017

Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom. Iemand is de economische eigenaar wanneer hij het volledige risico van waardeverandering en van tenietgaan van een zaak draagt. Voor de...

Lees meer

Nultarief omzetbelasting niet van toepassing

11-05-2017

De levering van goederen, die in verband met de levering worden vervoerd naar een andere lidstaat van de EU, valt onder het nultarief van de omzetbelasting. Aan toepassing van het nultarief is de voorwaarde verbonden dat in de andere EU-lidstaat...

Lees meer

Koerswinst op dividendvordering

04-05-2017

De voordelen die een vennootschap behaalt uit een deelneming zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting door de werking van de deelnemingsvrijstelling. Dividend is een voordeel dat uit hoofde van een deelneming wordt ontvangen. Een...

Lees meer

Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?

04-05-2017

Wie geregeld op de weg van huis naar werk of van werk naar huis in de file staat, kijkt wel eens jaloers naar de motorrijder die tussen de files doorrijdt. Zeker nu het weer beter wordt lijkt dat aantrekkelijk. Maar is het ook een alternatief...

Lees meer

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

04-05-2017

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zondermeer opzeggen. Behoudens een aantal in de wet geregelde gevallen moet de werkgever voor opzegging een redelijke grond hebben en moet herplaatsing van de werknemer binnen een...

Lees meer

Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

26-04-2017

Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zover het totale vermogen op 1 januari van het jaar het heffingvrije vermogen van € 25.000 overschrijdt. De staatssecretaris van Volksgezondheid,...

Lees meer

Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

26-04-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantwoord. De aangifteformulieren erf- en schenkbelasting zijn pas vanaf april of mei 2017 beschikbaar, terwijl de nieuwe regels op 1 januari 2017 zijn...

Lees meer

Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

26-04-2017

Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker in de tijd dat rente in Nederland progressief werd belast. België, Luxemburg en Zwitserland waren populaire bestemmingen voor landgenoten die hun...

Lees meer

Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd

20-04-2017

Het is mogelijk het kenteken van een auto of een motorfiets te schorsen. Gedurende de periode van schorsing hoeft geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te worden betaald. Het voertuig mag tijdens schorsing niet op de openbare weg komen. Gebeurt dat...

Lees meer

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

20-04-2017

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een prognose gegeven van de forfaitaire rendementen in box 3 voor de jaren 2018 en 2019.Het forfaitaire rendement voor het jaar 2018 wordt gebaseerd op de gegevens...

Lees meer

Sectorindeling werknemersverzekeringen

20-04-2017

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector van het bedrijfs- en beroepsleven ingedeeld. De regeling Wet financiering sociale verzekeringen bepaalt op welke wijze de sectorindeling...

Lees meer

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

14-04-2017

De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat rechtsvermoeden is bedoeld om de werknemer houvast te bieden wanneer de omvang van de arbeid niet of niet duidelijk is afgesproken of wanneer de feitelijke omvang van de arbeid structureel...

Lees meer

Cao-voorziening bij ontslag

13-04-2017

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer een transitievergoeding betalen als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt. Er hoeft geen transitievergoeding te worden...

Lees meer

Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

13-04-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met de uitwerking van de coulancetermijn voor aanpassing van een pensioenvoorziening in eigen beheer gepubliceerd. Dga’s hebben tot en met 30 juni 2017 de tijd voor:het premievrij...

Lees meer

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

06-04-2017

De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever. Dat geldt ook als de werknemer door...

Lees meer

Gebreken in administratie

06-04-2017

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van bestellingen verwijderd waren uit de administratie. Alleen de totaalbedragen per bestelling, de datum van de bestelling, het tijdstip van...

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

06-04-2017

In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. De richtlijn verplicht de lidstaten tot de invoering...

Lees meer

Vermogensetikettering woning ondernemer

06-04-2017

De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen afhankelijk van de wil van de ondernemer. De keuzevrijheid wordt begrensd door de redelijkheid. Zo vormt de woning van de ondernemer,...

Lees meer

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

06-04-2017

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om de bijtelling te beperken kiezen werknemers soms voor een relatief kleine auto of voor een elektrische of hybride auto. Door het formaat of de...

Lees meer

Ontheffing concurrentiebeding

30-03-2017

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding schriftelijk zijn vastgelegd. Deze eis wordt gesteld omdat een dergelijk beding bezwarend is voor de werknemer. Wanneer op een later moment...

Lees meer

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

30-03-2017

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel, dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt, aangenomen. De (volledige) gemeenschap van goederen is het huwelijksgoederenregime dat volgens de wet tot nu toe geldt wanneer...

Lees meer

Bovenmatige kilometervergoeding

30-03-2017

Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer. Wordt meer vergoed dan dat bedrag, dan vormt het meerdere loon.Een werknemer ontving een vergoeding van € 0,31 per kilometer...

Lees meer

Middelingsverzoek te laat ingediend

30-03-2017

De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk wisselende inkomens. Deze regeling houdt in dat de inkomens uit werk en woning (box 1) over drie aaneengesloten kalenderjaren worden samengeteld...

Lees meer

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

30-03-2017

Wie vanwege de huidige lage rentestand zijn hypotheek vervroegd aflost of wil omzetten, wordt geconfronteerd met de berekening van boeterente door de bank. De wijze van berekening van het bedrag aan boeterente is vaak onduidelijk. De bank deelt...

Lees meer

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

23-03-2017

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In het Besluit proceskosten bestuursrecht is de regeling van de proceskostenvergoeding uitgewerkt. Daarin staat dat samenhangende zaken als...

Lees meer

Inhouding dividendbelasting

23-03-2017

De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een dividenduitkering vast te stellen. Het bestuur van de vennootschap moet zijn goedkeuring aan het besluit verlenen voordat tot uitkering mag worden...

Lees meer

Eén of meer prestaties?

16-03-2017

Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder omstandigheden kunnen afzonderlijke prestaties als één enkele handeling worden aangemerkt. Dat doet zich voor wanneer zij zo nauw met elkaar verbonden...

Lees meer

Overbruggingsregeling transitievergoeding

16-03-2017

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan de lengte van het dienstverband. Heeft het dienstverband nog geen twee jaar geduurd, dan...

Lees meer

Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte

16-03-2017

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om van die bevoegdheid gebruik te mogen maken moet de Belastingdienst wel beschikken over een nieuw feit. Dat is...

Lees meer

MKB wordt Midden- en KleinBankiers

11-03-2017

Goed ondernemerschap betekent in de basis doen waar je zelf goed in bent en waar nodig anderen inschakelen. Maar wat nou als die anderen de deur voor je neus dichtgooien? Dan zul je het dus toch zelf moeten doen of samenwerking moeten zoeken...

Lees meer

De jaarrekening: verplicht én zinvol

11-03-2017

Veel ondernemers met een bv zien de jaarrekening als een verplichting; als een uitgebreid document dat alleen maar inzicht geeft in het verleden. Ze realiseren zich niet dat het goed kan zijn om een terugkijkmoment in te lassen en samen met...

Lees meer

De regie in handen: hoe bepaal je koers als ondernemer?

11-03-2017

Als ondernemer heb je het druk. Er zijn honderd en één zaken die je volledige aandacht vereisen. Om die reden schiet het bijhouden van de administratie er...

Lees meer

Tien tips voor een succesvolle kredietaanvraag

11-03-2017

Je hebt een ijzersterk idee voor een onderneming of ziet een geweldige kans om je bedrijf uit te breiden. Zelf ben je 100% overtuigd van het toekomstige succes ervan. Maar of het nu startkapitaal betreft of financiering om groei te...

Lees meer

Nalatenschap regelen? Niet sexy, wel broodnodig

11-03-2017

Het regelen van de nalatenschap wordt vaak uitgesteld en vooruit geschoven. Begrijpelijk, want het is niet echt een gezellig onderwerp. Daarbij lijkt het ook altijd de ver van je bed-show. Maar soms is de realiteit anders en komt het...

Lees meer

Onderzoek KvK onder zzp’ers

09-03-2017

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een onderzoek gehouden onder zzp’ers. Het onderzoek is gericht op de belemmeringen en obstakels waarmee zzp’ers geconfronteerd worden. De antwoorden op de vragen geven een ander inzicht in de positie van de...

Lees meer

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen

09-03-2017

De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het wetsvoorstel uitfasering van pensioen in eigen beheer aangenomen. De mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) op te bouwen wordt hierdoor...

Lees meer

Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

09-03-2017

In het verleden kwam het regelmatig voor dat mensen in het buitenland een bankrekening aanhielden en op die manier probeerden vermogen en inkomsten buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Door het opheffen van het...

Lees meer

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor

02-03-2017

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief is 6% van de koopsom. Voor woningen geldt een lager tarief van 2% van de koopsom. Sinds de verlaging van het tarief voor de...

Lees meer

Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle...

02-03-2017

Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera’s van de politie worden verzameld voor de controle op het privégebruik van een auto van de zaak is niet toegestaan. Dat gebruik vormt een niet toegestane inbreuk op de privacy,...

Lees meer

Belastingvrij schrappen vordering op dga?

02-03-2017

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iemand een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie van een overheidsorgaan. Het gaat om de openbaarmaking van gegevens die zijn vastgelegd in documenten, voor zover deze nog niet...

Lees meer

Verhuur studentenkamers

23-02-2017

Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in box 1 vallen, gaat het dan om winst uit onderneming of om van resultaat uit overige werkzaamheden? Deze vragen zijn onlangs aan het...

Lees meer

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

23-02-2017

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op ondernemersaftrek. Iemand is ondernemer als hij zijn activiteiten zelfstandig uitoefent. Dat houdt in, dat hij zijn werkzaamheden niet onder toezicht...

Lees meer

Gezocht: teamleider accountancy samenstel/advies (vanaf 32 uur...

12-07-2016

We groeien lekker door met onze persoonlijke manier van werken en hebben behoefte aan een ervaren steunpilaar voor onze accountancy afdeling. Samen met de partners bouw jij aan de volgende generatie accountants en breng jij ondernemers op het...

Lees meer

Gezocht: junior belastingadviseur (vanaf 32 uur per week)

12-07-2016

We groeien hard door onze persoonlijke manier van werken en hebben behoefte aan een ambitieuze junior belastingadviseur. Wij verwelkomen graag een enthousiaste collega met spirit om zich verder te ontwikkelen. Ben jij degene die onder de gedegen...

Lees meer

Gezocht: zelfstandig werkende financieel relatiebeheerder (vanaf...

12-07-2016

Jij kan jouw ervaring inzetten om ondernemers verder te helpen. Wij hebben plek voor een zelfstandig werkende relatiebeheerder. Wij verwelkomen graag een gedreven professional met dezelfde kernwaarden en spirit om verder te ontwikkelen in een...

Lees meer

Gevonden: Stagiair HBO Accountancy

12-07-2016

Net gevonden voor het komende jaar: een talentvolle stagiair HBO. Voor de periode vanaf de zomer 2017 zoeken wij weer een nieuwe stagiair. Wil jij ervaren hoe je jouw theoretische kennis kan toepassen in de controlepraktijk? Wij hebben het komende...

Lees meer

MKB wordt Midden- en KleinBankiers

04-07-2016

Goed ondernemerschap betekent in de basis doen waar je zelf goed in bent en waar nodig anderen inschakelen. Maar wat nou als die anderen de deur voor je neus dichtgooien? Dan zul je het dus toch zelf moeten doen of samenwerking moeten zoeken...

Lees meer

De jaarrekening: verplicht én zinvol

11-03-2016

Veel ondernemers met een bv zien de jaarrekening als een verplichting; als een uitgebreid document dat alleen maar inzicht geeft in het verleden. Ze realiseren zich niet dat het goed kan zijn om een terugkijkmoment in te lassen en samen met...

Lees meer

De regie in handen: hoe bepaal je koers als ondernemer?

24-02-2016

Als ondernemer heb je het druk. Er zijn honderd en één zaken die je volledige aandacht vereisen. Om die reden schiet het bijhouden van de administratie er meer dan eens bij in. Begrijpelijk, maar niet raadzaam. Want de ondernemer die op...

Lees meer

Tien tips voor een succesvolle kredietaanvraag

15-12-2015

Je hebt een ijzersterk idee voor een onderneming of ziet een geweldige kans om je bedrijf uit te breiden. Zelf ben je 100% overtuigd van het toekomstige succes ervan. Maar of het nu startkapitaal betreft of financiering om groei te...

Lees meer

Nalatenschap regelen? Niet sexy, wel broodnodig

01-12-2015

Het regelen van de nalatenschap wordt vaak uitgesteld en vooruit geschoven. Begrijpelijk, want het is niet echt een gezellig onderwerp. Daarbij lijkt het ook altijd de ver van je bed-show. Maar soms is de realiteit anders en komt het...

Lees meer

Spaarne trotse partner van Duin en Kruidberg Conventie 2015

03-02-2015

Spaarne is recent één van de trotse partners geworden van de Duin en Kruidberg Conventie. De Conventie wordt gehouden op 16 maart 2015 en is bedoeld voor de top van het bedrijfsleven en bestuurders in Noord-Holland. Tijdens deze jaarlijks...

Lees meer

Feestelijke opening nieuw pand en 5 jarig bestaan: 30 januari...

01-01-2015

Wij zijn zeer verheugd met de grote opkomst van klanten, relaties, familie en vrienden bij de opening van ons nieuwe pand en ons 5-jarig bestaan. Dankzij onze klanten en relaties staan we waar we nu zijn: in een prachtig pand met genoeg ruimte om...

Lees meer

Belastingplan 2015

23-09-2014

Op Prinsjesdag heeft het Kabinet het belastingplan 2015 bij de Tweede Kamer ingediend. Een aantal belangrijke punten uit dit plan zijn de volgende. • De gebruikelijkloonregeling wordt aangepast. Er wordt een begrip "meest vergelijkbare...

Lees meer

Boekhoudige pensioenvoorziening eigen beheer wijzigt door nieuwe...

22-09-2014

In Nederland zijn er ongeveer 150.000 DGA's met pensioen in eigen beheer. Deze pensioenvorm kan aantrekkelijk zijn omdat de pensioenpremies een fiscale aftrekpost vormen en tegelijkertijd voor de vennootschap behouden blijven. De rechtspersoon...

Lees meer

Nieuw logo met trots gedragen

21-09-2014

Behalve ons pand, is ook onze huisstijl en logo opgefrist. Dit logo is nu de bewonderen op de voetbalvelden op de trainingspakken van onze toekomstige Nederlandse elftal spelers.

Lees meer

Spaarne gaat verhuizen

21-09-2014

Na een lange zoektocht hebben we het voor ons perfecte pand gevonden. Wij gaan verhuizen naar Leidsevaart 18, in Haarlem uiteraard. Praktisch om de hoek, prima bereikbaar en nagelnieuw. Vanaf 1 januari 2015 groeien we vanuit deze plek...

Lees meer

Spaarne nu ook aangesloten bij Tradeqoin

21-08-2014

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om onze diensten via Tradeqoin af te nemen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Tradeqoin,

Lees meer

Spaarne Sportief: Grachtenloop 2014

08-07-2014

Vrijdag 27 juni 2014 heeft ons team meegedaan aan de Grachtenloop. Een prachtige dag, goede resultaten en een Haarlems evenement om trots op te zijn.

Lees meer

Aanscherping BTW controles aangekondigd

26-06-2014

Aanscherping BTW controles aangekondigd De Staatssecretaris van Financiën, Wiebes, heeft aangekondigd dat de Belastingdienst de controle aan op btw-teruggaafverzoeken in het MKB gaat aanscherpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om...

Lees meer

Nederlandse fiscale eenheidsregime in strijd met EU recht

26-06-2014

Het Hof van Justitie heeft op 12 juni 2014 beslist dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime deels in strijd is met het EU-recht. Hierdoor kunnen meer Nederlandse vennootschappen deel uitmaken van een fiscale eenheid....

Lees meer

Benieuwd naar onze nieuwste partner op kantoor

09-04-2014

Lees meer

Afwaardering regresvordering van DGA op zijn B.V. onder...

28-01-2014

Een DGA die een lening afloste die zijn BV bij een bank had opgenomen, mocht de regresvordering op zijn BV afwaarderen ten laste van zijn resultaat uit overige werkzaamheden, Het Hof stelt hiermee terecht paal en perk aan de te ruime uitleg door de...

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling voor de erfbelasting van toepassing...

28-01-2014

Hof Den Haag heeft onlangs in hoger beroep beslist dat bij de vererving van aandelen in B.V.’s die onroerende zaken verhuurden, het geheel van werkzaamheden kwantitatief en kwalitatief van dien aard was, dat mede gelet op de aanzienlijke waarde...

Lees meer

Pas uw pensioenbrief nog dit jaar aan!

12-12-2013

In verband met de zogenoemde VPL wetgeving moeten pensioentoezeggingen nog dit jaar worden aangepast. Als dat niet gebeurt, bestaat het risico dat de volledige pensioenaanspraak voor de waarde in het economische verkeer tegen 52% wordt belast,...

Lees meer

BTW belaste verhuur door stichting aan vereniging van een...

28-11-2013

Onlangs heeft de Rechtbank Gelderland een belangrijke uitspraak gedaan over sport en BTW. .De uitspraak heeft betrekking op de situatie waarin een stichting wordt opgericht die zich gaat bezighouden met de aanleg en exploitatie van een...

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling schenk- en erfbelasting niet in...

28-11-2013

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de fiscale vrijstelling van successie- en schenkingsrechten van ondernemingsvermogen niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever mag volgens de Hoge Raad onderscheid maken tussen het belasten...

Lees meer

Woningschenkvrijstelling

28-10-2013

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een tijdelijk verhoogde schenkvrijstelling als het geschonkene wordt gebruikt voor de verwerving/verbetering van een eigen woning, aflossing van een hypotheekschuld of van een restschuld. Uit de...

Lees meer

Afkoop in stamrecht B.V. ondergebrachte stamrechten

28-10-2013

In 2014 kunnen stamrechten in eigen beheer die zijn ontstaan in het kader van de omzetting van een ontslagvergoeding onder voorwaarden tegen een korting van 20% worden afgekocht; in box 1 wordt bij afkoop slechts 80% van de waarde in aanmerking...

Lees meer

Plannen Prinsjesdag uitgelekt

29-08-2013

Enkele fiscale maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag voor het jaar 2014 wil voorstellen zijn uitgelekt. Enkele belangrijke maatregelen zijn de volgende: 1. De alleen voor één jaar bedoelde werkgeversheffing over hoge salarissen (2013: 16%...

Lees meer

Uitkeringen uit “lief-en-leedfonds”

15-08-2013

Onder bepaalde voorwaarden kunnen uitkeringen uit een personeelsfonds of een “lief en leed” fonds onbelast aan de werknemers plaatsvinden. Een voorwaarde is dat de werkgever in de afgelopen 5 jaren niet meer heeft bijgedragen dan de werknemers ...

Lees meer

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving van 1 juli tot en...

31-07-2013

Op 2 juli heeft het ministerie van Financiën de eerder aangekondigde tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting gepubliceerd. De regeling werkt in grote lijnen als volgt. Als u als ondernemer...

Lees meer

Terbeschikkingstellingsregeling bij borgstelling eindigt pas bij...

31-07-2013

Het komt geregeld voor dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) zich persoonlijk borg stelt voor een lening aan zijn bv. In geval de dga naderhand als borg wordt aangesproken, verkrijgt hij een regresvordering op zijn bv. Positieve en negatieve...

Lees meer

Verbouwingsdiensten kunnen voor de btw een afzonderlijk...

31-07-2013

In een aantal arresten heeft de Hoge Raad aangegeven dat verbouwingswerkzaamheden voor de btw een investeringsgoed kunnen vormen. Het moet dan gaan om verbouwingswerkzaamheden die uit duurzame aanpassingen en voorzieningen bestaan en die...

Lees meer

Binnenkort geen notariële akte meer verplicht voor aftrek van...

26-06-2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil per 1 januari 2014 een vereenvoudiging doorvoeren bij de giftenaftrek voor periodieke schenkingen, een aanvullende voorwaarde opnemen bij het verkrijgen of het behouden van de status van algemeen nut...

Lees meer

Fiscale verzamelwet 2013 bij Tweede Kamer ingediend

26-06-2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 ingediend. De belangrijkste maatregelen uit het wetsvoorstel zijn de volgende: Werkbonus maandelijks via de loonstrook Met ingang...

Lees meer

Rapport Commissie Van Dijkhuizen over herziening van de...

26-06-2013

Op 17 juni 2013 heeft de Commissie Van Dijkhuizen het definitieve rapport over de herziening van de inkomstenbelasting gepubliceerd. Belangrijke voorstellen uit het rapport zijn de volgende: 1. De hoogte van het forfaitaire rendement in box 3 gaat...

Lees meer

BTW correctie auto van de zaak: toch geen schending van het...

23-04-2013

Volgens de tot 1 juli 2011 geldende regeling moest voor auto’s van de zaak in het laatste kwartaal van het jaar een btw correctie voor privégebruik plaatsvinden ter grootte van 12% van de waarde van het privégebruik voor de inkomstenbelasting....

Lees meer

Vereenvoudiging werkkostenregeling

10-04-2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs de “Verkenning verbetering van en vergroten draagvlak voor werkkostenregeling” gepresenteerd. De verkenning vormt de inzet voor een consultatie van het bedrijfsleven om te vernemen of diverse...

Lees meer

Kilometers met de auto van de zaak vanaf vakantieadres naar een...

10-04-2013

In een recente uitspraak heeft het Hof Den Haag beslist dat vrijwel alle reiskilometers die een directeur-grootaandeelhouder (DGA)) in 2009 bij een vakantieonderbreking met de auto van de zaak maakte om op een plotselinge zakenafspraak te kunnen...

Lees meer

Voorwaarden voor prijsgeven pensioenrechten DGA wegens...

10-04-2013

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die zijn pensioenaanspraken in eigen beheer houdt, kan deze aanspraken wegens onderdekking (deels) onder voorwaarden prijsgeven zonder dat voor de heffing van loonbelasting sprake is van loon. Daarbij moet op...

Lees meer

Crisisheffing hoge lonen. Maak tijdig bezwaar!

07-03-2013

Als u in 2012 werknemers in dienst had die meer dan € 150.000 verdienden, dan bent u als werkgever verplicht om als eindheffing 16% crisisheffing af te dragen over het loon boven € 150.000. Deze crisisheffing moet u verwerken in de aangifte...

Lees meer

Crisisheffing hoge lonen: ook voor 2013? Onbedoelde samenloop...

07-03-2013

Aanvankelijk zou deze crisisheffing slechts voor het jaar 2012 van toepassing zijn. Onlangs heeft de Regering echter voorgesteld om deze crisisheffing ook voor 2013 te laten gelden. Onbedoelde samenloop met eenmalige opname levensloopsaldo in...

Lees meer

DGA’s met meerdere bv’s kunnen te hoge heffing bijdrage...

07-03-2013

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen onder omstandigheden bij aanvang af voorkomen dat zij meer inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) betalen dan het maximumbedrag (€ 2.873, jaar 2013) dat geheven kan worden....

Lees meer

Afwaarderingsverlies lening van een DGA aan zijn B.V.

07-03-2013

Met enige regelmaat verschijnen er rechterlijke uitspraken over het in aanmerking nemen van een afwaarderingsverlies in box 1 op door een DGA aan zijn B.V. verstrekte geldlening. Een eerste voorwaarde hiervoor is dat bij het aangaan van de lening...

Lees meer

Uitspraken over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor de...

07-03-2013

Vorig jaar heft de Rechtbank Breda geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op grond van het gelijkheidsbeginsel ook benut kon worden voor verkijgingen anders dan ondernemingsvermogen. Op grond van deze uitspraak is massaal bezwaar gemaakt...

Lees meer

Grote winst bij doorverkoop onroerend goed viel niet in box 1...

07-03-2013

Twee vastgoedbeleggers behaalden in 2003 in zes maanden tijd een doorverkoopwinst op een deels verhuurd wooncomplex van ca € 1 mln en waren daarvoor niet progressief belast in box 1 (als resultaat uit een werkzaamheid). De belastingheffing met...

Lees meer

Belastingwijzigingen 2013 voor ondernemers en bedrijven

14-01-2013

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten aangenomen.. Onderstaand...

Lees meer

Belastingwijzigingen 2013 voor particulieren en werknemers

14-01-2013

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten aangenomen. Hieronder gaan...

Lees meer

Te soepele lening aan eigen bv was onzakelijk: geen aftrekbaar...

14-01-2013

Rechtbank Arnhem heeft onlangs in een specifieke casus beslist dat een door een directeur-grootaandeelhouder (dga) verstrekte lening aan de eigen bv niet zakelijk was vanwege te soepele leningsvoorwaarden. Volgens de rechtbank kon geen rente meer...

Lees meer

BUA geldt met ingang van 2013 (weer) voor loon in natura

14-01-2013

Voor “loon in natura” moet op basis van het BUA (Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting) toch een correctie plaatsvinden op de BTW voorbelasting. Dit heeft de Hoge Raad onlangs beslist(in casu ging het om aan de werknemers ter beschikking...

Lees meer

Goede urenadministratie is noodzaak voor onderbouwing lager...

14-01-2013

Een goede urenregistratie is noodzakelijk om een lager gebruikelijk loon in aanmerking te kunnen nemen wegens deeltijdwerken. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Hof Den Haag. De zaak ging over een BV waarin een fysiotherapeutenpraktijk werd...

Lees meer

Rechtbanken zijn het niet eens over de toepassing van de...

14-01-2013

In 2012 heeft de Rechtbank Breda geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Op grond hiervan zijn belastingplichtigen die een aanslag erfbelasting hebben verkregen massaal...

Lees meer

Rechtbank bepaalt zakelijke renteopslag op 5% voor lening aan...

14-01-2013

Rechtbank Arnhem heeft in een specifieke casus onlangs de zakelijke renteopslag voor een lening van een directeur-grootaandeelhouder (dga) aan een door hem opgerichte bv naar redelijke schatting bepaald op 5%. Volgens de rechtbank was sprake van een...

Lees meer

Hoofdlijnen belastingpakket 2013

10-09-2012

Op 18 september 2012 hebben minister De Jager en staatssecretaris Weekers van Financiën het Belastingpakket 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Belastingpakket 2013 bevat voorstellen gericht op de vereenvoudiging van de belastingheffing, de...

Lees meer

Spaarne Accountants & Belastingadviseurs heeft AFM vergunning

10-09-2012

Sinds kort beschikt Spaarne Accountants & Belastingadviseursover een vergunning van de AFM . Hierdoor kunnen wij ook wettelijke accountantscontroles uitvoeren. Ondernemingen die aan minimaal 2 van de volgende 3 eisen voldoen zijn in principe...

Lees meer

Nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013

10-09-2012

Onlangs is een geactualiseerd besluit verschenen naar aanleiding van wijzigingen in de Wet op de omzetbelasting in verband met de nieuwe BTW factureringsregels in de Europese Unie. IN dit besluit wordt ingegaan op een aantal nieuwe regels voor...

Lees meer

Laad meer nieuws