MKB Nieuwsbrief maart 2021

22-03-2021

Download hier de nieuwsbrief als PDF-document 1. TVL in tweede kwartaal naar...

Lees meer

MKB Nieuwsbrief januari 2021

04-02-2021

Let op! In deze MKB-Nieuwsbrief hebben we bewust geen coronagerelateerde maatregelen, zoals de NOW 3.0, opgenomen. Dit komt omdat er bij het verschijnen van deze nieuwsbrief nieuwe of uitbreidingen van bestaande...

Lees meer

Tijdelijke beperking maximale kredietvergoeding

28-05-2020

In Nederland is de totale kredietvergoeding (rente en kosten) voor consumptief krediet aan een maximum gebonden. De maximale kredietvergoeding op jaarbasis is gelijk aan de wettelijke rente met een opslag van 12 procentpunten. Er mogen geen...

Lees meer

Overzicht verwachte maatregelen Belastingplan 2021

28-05-2020

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer hebben de staatssecretarissen van Financiën een overzicht gegeven van de maatregelen en wetsvoorstellen die zullen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2021....

Lees meer

Derde wijziging eerste tranche NOW

28-05-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen in de NOW-regeling aangebracht. Deze wijzigingen moeten ertoe leiden dat meer bedrijven een beroep op de regeling kunnen doen. De wijzigingen betreffen de eerste tranche...

Lees meer

Kamervragen motie verruiming verliesverrekening

28-05-2020

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen over de verruiming van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Aan de staatssecretaris van Financiën is gevraagd hoe en wanneer hij uitvoering zal geven aan deze motie en of de motie zal...

Lees meer

Opbrengst verhuur tuinhuis toch belast in box 1?

28-05-2020

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen...

Lees meer

Kabinet introduceert noodpakket 2.0

25-05-2020

Het kabinet heeft ter bestrijding van de coronacrisis een tweede noodpakket geïntroduceerd. Dit noodpakket 2.0 verlengt diverse maatregelen uit het eerste noodpakket, met aanpassing van verschillende voorwaarden. Wie zijn of haar baan...

Lees meer

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

20-05-2020

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Het doel van het bouwstenentraject is om uitgewerkte...

Lees meer

Loket aanvraag lening voor grensondernemers geopend

20-05-2020

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is ook toegankelijk voor zelfstandigen in grenssituaties. Het kan gaan om in Nederland wonende zelfstandige ondernemers met een bedrijf in het buitenland of in het buitenland...

Lees meer

Nultarief btw op mondkapjes

14-05-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat met ingang van 25 mei het nultarief voor de omzetbelasting wordt toegepast op de binnenlandse verkoop van mondkapjes. Deze maatregel geldt tot 1 september...

Lees meer

Overeenkomst met België over thuiswerken tijdens coronacrisis

14-05-2020

In navolging op de overeenkomst met Duitsland is nu ook met België een overeenkomst gesloten over de behandeling van grensarbeid en thuiswerken tijdens de coronacrisis. Thuiswerkdagen Doorbetaalde thuiswerkdagen worden...

Lees meer

Betaalpauze rente en aflossing eigenwoningschuld

14-05-2020

Sinds 1 januari 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de eis dat de schuld gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig wordt afgelost. Volgens de wettelijke regeling moet een op 31 december 2020...

Lees meer

Garantieregeling kleine ondernemers

14-05-2020

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft specifiek voor kleine ondernemers een nieuwe garantieregeling opgezet. Deze Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC) geldt voor kredietaanvragen van € 10.000 tot € 50.000. De lening...

Lees meer

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

14-05-2020

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. De regeling waarin de tegemoetkoming is uitgewerkt is...

Lees meer

Bezwaar belastingheffing box 3 2019 aangewezen als massaal...

07-05-2020

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de vermogensrendementsheffing over het jaar 2019. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom besloten om bezwaarschriften tegen de belastingheffing in box 3 over 2019...

Lees meer

Steunmaatregelen sportverenigingen

07-05-2020

Het kabinet heeft drie specifieke steunmaatregelen genomen voor de sportsector. Het gaat om de volgende maatregelen: kwijtschelding van huur; stimuleringsregeling voor kleine verenigingen; uitbreiding van het...

Lees meer

Aanpassingen in regeling NOW

07-05-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) op enkele plaatsen gewijzigd. Het betreft de regeling voor concerns met minder dan 20% omzetverlies, de instemming...

Lees meer

Minimumlonen per 1 juli 2020

07-05-2020

Ieder half jaar per 1 januari en per 1 juli worden de bedragen van het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de contractlonen. Per 1 juli 2020 stijgt het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van € 1.653,60 naar...

Lees meer

Berekening kleinschaligheidsinvesteringsaftrek bij...

07-05-2020

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, hebben recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het investeringsbedrag moet ten minste € 2.400 bedragen om recht...

Lees meer

Ouderschapsverlof straks deels betaald

30-04-2020

Het kabinet heeft een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar deeltijdwerk laten uitvoeren. Het rapport van dit onderzoek is, met een reactie van het kabinet, naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport geeft een overzicht van voor- en...

Lees meer

Herzieningsvoorstel box 3 pas na de zomer naar Tweede Kamer

30-04-2020

Op 14 juni 2019 heeft de Hoge Raad in een aantal arresten over de vermogensrendementsheffing van box 3 geoordeeld dat deze heffing op stelselniveau in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol (EP) bij het Europees Verdrag voor de Rechten...

Lees meer

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel pensioenverdeling bij...

30-04-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. De Kamer heeft besloten dit wetsvoorstel pas na het zomerreces te behandelen. Dit betekent dat de...

Lees meer

Aanvragen corona-overbruggingslening mogelijk vanaf 29 april

28-04-2020

Een van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis is een kredietfaciliteit voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Het kabinet heeft € 100 miljoen beschikbaar gesteld...

Lees meer

Aanvullende fiscale maatregelen coronacrisis

25-04-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft zes nieuwe belastingmaatregelen aangekondigd ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen zijn met name gericht op het geven van financiële ruimte aan bedrijven en...

Lees meer

Uitbreiding doelgroep Tozo

25-04-2020

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de doelgroep van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt uitgebreid. Toegevoegd worden zelfstandigen...

Lees meer

Aanpassingen coronamaatregelen van ministerie SZW

23-04-2020

De minister en de staatssecretaris van Sociale zaken en Werkgelegenheid hebben enkele aanpassingen aangekondigd van de coronamaatregelen die onder het bereik van dit ministerie vallen. Het gaat om de volgende zaken: Toepassing van...

Lees meer

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

23-04-2020

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig aan werk komen. De doelgroepen van het LKV zijn: oudere werknemers met een...

Lees meer

Samenloop NOW en loonkostensubsidie

23-04-2020

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bevat de verplichting voor werkgevers die een loonkostensubsidie ontvangen voor mensen met een arbeidsbeperking om de toekenning van de NOW-subsidie te melden aan de...

Lees meer

Kamermoties verruiming verliesverrekening vennootschapsbelasting

23-04-2020

Het verrekenen van een verlies in de vennootschapsbelasting kan met de winst van het voorgaande jaar en met de winsten van de zes volgende jaren. In de Tweede Kamer zijn twee moties ingediend die betrekking hebben op verruiming van de...

Lees meer

Aanpassingen regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen...

23-04-2020

De minister en de de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat hebben een aangepaste versie van de regeling tegemoetkoming ondernemers in getroffen sectoren (TOGS) gepubliceerd. De oorspronkelijke regeling is op 31 maart 2020 met...

Lees meer

Specifieke steunmaatregel sierteelt en voedingstuinbouw

23-04-2020

Specifieke steun sierteelt en voedingstuinbouw De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er voor de sierteelt en de voedingstuinbouw een specifieke steunregeling komt. Ondernemers in...

Lees meer

Beleidsbesluit aanvullende coronamaatregelen

16-04-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt ter bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen betreffen de omzetbelasting, de loonheffingen, de belastingheffing van...

Lees meer

Rapport commissie belastingheffing van multinationals

16-04-2020

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een commissie van deskundigen ingesteld die moet adviseren over maatregelen om de belastingheffing over winsten van multinationals eerlijker te maken. De commissie...

Lees meer

Waardering grond op openingsbalans

16-04-2020

Bij het einde van een onderneming moet de ondernemer afrekenen met de Belastingdienst over de in de onderneming aanwezige meerwaarde.  Voor zover het bezittingen van de onderneming betreft bestaat de meerwaarde uit het verschil tussen de...

Lees meer

Aanbiedingsplicht bij verkoop woning geen reden voor verlaging...

16-04-2020

Een eigen woning is de onroerende zaak die de eigenaar anders dan tijdelijk ter beschikking staat als hoofdverblijf. De belastbare inkomsten uit eigen woning zijn de voordelen uit eigen woning verminderd met de aftrekbare kosten. De voordelen uit...

Lees meer

Motiveringsvereiste concurrentie- en relatiebeding

09-04-2020

Een concurrentie- en een relatiebeding in een arbeidsovereenkomst moeten schriftelijk zijn vastgelegd om geldig te zijn. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 geldt naast het schriftelijkheidsvereiste ook een...

Lees meer

Aflossing rekening-courant via dividend

09-04-2020

De rekening-courantschuld van een dga aan zijn bv liep in een reeks van jaren op van ruim € 700.000 in 2004 tot bijna € 1,4 miljoen in 2012. Nadat de inspecteur bij de aanslagslagregeling voor het jaar 2007 een uitdeling van €...

Lees meer

Vermindering erfbelasting met schenkbelasting over fictieve...

09-04-2020

Een schenking die binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. Dat betekent dat het bedrag van het erfdeel van de persoon die de schenking heeft ontvangen voor de berekening...

Lees meer

Aanpassingen Tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud van...

08-04-2020

Nog voordat het UWV het aanvraagloket voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) heeft geopend zijn de eerste aanpassingen in de regeling bekend gemaakt. De gewijzigde regeling is daarom van toepassing op...

Lees meer

Aanvulling en uitbreiding coronamaatregelen

08-04-2020

Het kabinet heeft het pakket maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis uitgebreid en aangevuld met enkele nieuwe maatregelen. TOGS De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) is uitgebreid met een aantal...

Lees meer

Exportkredietverzekering verruimd per 26 maart

02-04-2020

Ondernemers, die exporteren, kunnen het risico dat hun buitenlandse afnemer niet betaalt afdekken door een kredietverzekering. Dergelijke verzekeringen worden aangeboden door particuliere verzekeraars. De Nederlandse overheid biedt een...

Lees meer

Bijzonder uitstel belastingbetaling

02-04-2020

Ondernemers die door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Bijzonder uitstel is mogelijk voor aanslagen inkomstenbelasting,...

Lees meer

Vakantiedagen en coronacrisis

02-04-2020

Door de coronacrisis leven er veel vragen over vakantiedagen. Kan de werkgever een werknemer verplichten om vakantie op te nemen of mag de werkgever een werknemer vragen vakantie op te nemen? Recht op verlof In het Burgerlijk...

Lees meer

Terugbetaling ontvangen vergoeding geen negatief resultaat

02-04-2020

Hof Den Haag is van oordeel dat een terugbetaling van een ontvangen vergoeding voor het verrichten van kinderopvang binnen familieverhoudingen niet als negatief resultaat uit overige werkzaamheden kan worden aangemerkt. De Hoge Raad deelt de...

Lees meer

Nieuwsbrief Corona 31 maart 2020

01-04-2020

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid NOW De uitwerking van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is op 31 maart 2020 bekend gemaakt. Hierbij krijgen ondernemers die door het...

Lees meer

NOW-regeling op 6 april van start

01-04-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. De NOW is bedoeld voor werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste...

Lees meer

Tijdelijke noodregeling zelfstandige ondernemers van start

28-03-2020

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) gaat komende week van start. De regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers en zzp'ers. De regeling...

Lees meer

Noodloket voor ondernemers is geopend

28-03-2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de eerder aangekondigde tegemoetkomingsregeling voor ondernemers, het zogenaamde noodloket, opengesteld. Dat betekent dat ondernemers aanvragen voor de eenmalige tegemoetkoming van €...

Lees meer

Aanslag opgelegd tijdens boekenonderzoek: navordering niet...

26-03-2020

De Belastingdienst kan, wanneer een aanslag ten onrechte achterwege is gelaten of op een te laag bedrag is vastgesteld, de te weinig geheven belasting navorderen. Daartoe is een nieuw feit vereist. Een feit, dat de inspecteur bekend was of had...

Lees meer

Recht op aftrek voorbelasting advocaatkosten procedure dga

26-03-2020

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de hem in rekening gebrachte omzetbelasting als er een rechtstreeks verband bestaat tussen de afgenomen goederen of diensten en door de ondernemer verrichte of te verrichten met omzetbelasting belaste...

Lees meer

Banken verlenen uitstel van betaling

20-03-2020

Vanwege de impact van het coronavirus verlenen de grote Nederlandse banken aan zakelijke klanten met een lopend krediet met een uitstaand bedrag tot € 2,5 miljoen uitstel van betaling. Bedrijven krijgen automatisch...

Lees meer

Rechtspraak gesloten tot 6 april

19-03-2020

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Alleen zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven gaan door. Publiek is...

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning in verband met...

19-03-2020

De plaatsing van zonnepanelen op een nieuwbouwwoning geeft geen recht op aftrek van (een deel van) de voorbelasting, die drukt op de bouw van de woning. Dat volgt uit een uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden.  Het voor de aftrek van...

Lees meer

Nieuwe of gebruikte auto niet op basis van lage kilometerstand

19-03-2020

De discussie of een auto ten tijde van de registratie in Nederland nieuw of gebruikt is, duurt voort. Het belang is groot, omdat voor gebruikte auto’s de bpm lager is dan voor nieuwe auto’s. Een nieuwe auto is een auto die na de...

Lees meer

Ontslag op staande voet

19-03-2020

Voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet moet de opzegging  onverwijld worden gedaan wegens een dringende reden. De opzegging om een dringende reden moet zo spoedig mogelijk worden gedaan nadat de dringende reden zich heeft...

Lees meer

Dienstverlening Spaarne Accountants & Belastingadviseurs -...

18-03-2020

Beste relatie, De ontwikkelingen rondom het COVID-19/Coronavirus raken ons allemaal. Graag informeren wij u over de dienstverlening van Spaarne Accountants & Belastingadviseurs. Het is onze hoogste prioriteit om de gezondheid en veiligheid...

Lees meer

Noodpakket maatregelen coronacrisis

18-03-2020

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen. Dit noodpakket geldt voorlopig voor een periode van drie maanden en omvat drie...

Lees meer

Maatregelen in verband met coronavirus

16-03-2020

In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het gaat om de regeling voor werktijdverkorting met aanvulling uit de WW om onnodig ontslag van werknemers te voorkomen. Om in de...

Lees meer

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

12-03-2020

De verplichting om het loon door te betalen aan een zieke werknemer eindigt in de regel na 104 weken van arbeidsongeschiktheid. Op dat moment vervalt ook het opzegverbod wegens ziekte en kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het...

Lees meer

Boetebeding arbeidscontract niet overgenomen in...

12-03-2020

Een arbeidsovereenkomst omvatte onder meer een non-concurrentiebeding, een relatiebeding en een geheimhoudingsbeding. Op overtreding van deze bedingen stond een boete, die in een afzonderlijke bepaling was opgenomen. De arbeidsovereenkomst werd...

Lees meer

Voorstel arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

12-03-2020

De Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel uitgewerkt. Zelfstandigen met personeel worden...

Lees meer

Werktijdverkorting wegens coronavirus

12-03-2020

Bedrijven die door het coronavirus tijdelijk te weinig werk hebben voor hun werknemers, kunnen een beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Deze regeling geldt bij buitengewone gebeurtenissen, die niet onder het normale...

Lees meer

Gedeeltelijke ontbinding arbeidscontract niet mogelijk

05-03-2020

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van de werkgever bij mogelijk ontslag. Dat doel wordt bereikt door het gesloten stelsel van ontslagregels. De wet kent niet de mogelijkheid van...

Lees meer

Subsidie voor aanschaf elektrische auto vanaf 1 juli 2020

05-03-2020

Een van de afspraken uit het klimaatakkoord is de invoering van een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische auto’s door particulieren. Deze regeling is nu in concept gepubliceerd. De subsidie bedraagt maximaal € 4.000 voor...

Lees meer

Fouten in percentages forfaitair rendement box 3

05-03-2020

Naar aanleiding van vragen in de media is een fout ontdekt in de berekening van de forfaitaire rendementen van box 3 voor de jaren 2019 en 2020. De onjuiste percentages zijn gebruikt bij de berekening van voorlopige aanslagen 2019 en 2020. De...

Lees meer

Box 3-heffing 2015

05-03-2020

Over de vraag of de vermogensrendementsheffing van box 3 op stelselniveau in strijd is met het recht op het ongestoorde genot van eigendom zijn al veel procedures gevoerd. De Hoge Raad heeft in zeven arresten over de jaren 2013 en 2014 deze...

Lees meer

Spaarne is SRA gecertificeerd

04-03-2020

Lees meer

Beëindiging ouder slapend dienstverband

27-02-2020

Met ingang van 1 juli 2015 is de werkgever bij beëindiging van een dienstverband op zijn initiatief in beginsel verplicht aan de werknemer een transitievergoeding te betalen. Die verplichting is ingevoerd met de Wet werk en zekerheid. Met...

Lees meer

Loon tijdens vakantie inclusief vergoeding structureel overwerk

27-02-2020

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht op loon behoudt. Het recht op loon tijdens verlof is onder meer geregeld in een Europese Richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd. In deze...

Lees meer

Onderzoek forfaits in belastingrecht

27-02-2020

Medio 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over forfaits in het belastingstelsel aan de Tweede Kamer aangeboden. De Rekenkamer heeft 48 forfaits in de Rijksbelastingwetten aangetroffen. Naar de aanwezigheid van forfaits in andere...

Lees meer

Hof Den Haag merkt auto met minder dan 1.000 km op de teller aan...

27-02-2020

Voor de heffing van bpm bij invoer is van belang of het voertuig nieuw of gebruikt is op het tijdstip van registratie in het kentekenregister. Een nieuw voertuig is een voertuig dat na de vervaardiging ervan niet of nauwelijks is gebruikt....

Lees meer

Kamervragen Belastingplan 2021

27-02-2020

De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën gevraagd om aan te geven welke maatregelen in het pakket Belastingplan 2021 zullen worden opgenomen. De commissie wil weten of het kabinet...

Lees meer

Ongeoorloofd onderscheid in forensenbelasting

27-02-2020

Een van de belastingen die gemeenten op grond van de Gemeentewet mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting die wordt geheven van natuurlijke personen die niet in de gemeente wonen maar er wel een woning hebben. De woning moet...

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder

20-02-2020

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap is verplicht om zodra gebleken is dat zij de verschuldigde belasting niet kan betalen daarvan...

Lees meer

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

20-02-2020

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. In een procedure voor Hof Den Bosch speelde de vraag of...

Lees meer

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

20-02-2020

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van een winstuitdeling als de aandeelhouder het opgenomen bedrag niet kan terugbetalen. De inspecteur dient aan de hand van feiten en...

Lees meer

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

20-02-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die zonnepanelen op het dak hebben liggen. De vragenstellers willen weten van de staatssecretaris waarom scholen wel recht hebben op aftrek van...

Lees meer

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

13-02-2020

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal één maand bedragen als de arbeidsovereenkomst korter duurt dan twee jaar. Een...

Lees meer

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

13-02-2020

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold de verzekering vanaf de leeftijd van 15 jaar tot de leeftijd van 65 jaar. Door de verhoging van...

Lees meer

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

13-02-2020

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering komt op de winst van het jaar waarin de investering is gedaan. De hoogte...

Lees meer

Eigen woning en niet-samenlevende partners

13-02-2020

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het gaat om civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke verschillen. Het...

Lees meer

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

06-02-2020

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor verenigingen en stichtingen als de winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 of als de...

Lees meer

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

06-02-2020

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode blijft het...

Lees meer

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

06-02-2020

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning. Het uitstel betreft zowel...

Lees meer

Aan transitievergoeding gelijkwaardige cao-voorziening

30-01-2020

Bij ontbinding van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft echter geen transitievergoeding te betalen wanneer in de geldende cao een aan de...

Lees meer

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

30-01-2020

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts één van de lidstaten van toepassing is. Een van de uitgangspunten van de EU-regelgeving is dat de wetgeving van toepassing is van de lidstaat...

Lees meer

Gebruikelijkloonregeling niet van toepassing door omvang...

23-01-2020

Een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt, moet voor zijn werkzaamheden ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. Dat is het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest...

Lees meer

Kamervragen effectiviteit lage-inkomensvoordeel

23-01-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beantwoord. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loonniveau van 100 tot...

Lees meer

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

23-01-2020

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2 maart opengesteld. Vanaf die datum tot 31 maart is €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers in het mkb voor zaken als het oprichten van een...

Lees meer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

16-01-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling onwerkbaar weer. Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1...

Lees meer

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16-01-2020

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische...

Lees meer

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

16-01-2020

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto. De Wet op de loonbelasting gaat uit van de...

Lees meer

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

09-01-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de...

Lees meer

Gebruikelijk loon 2020

08-01-2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de...

Lees meer

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

03-01-2020

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen...

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2020

03-01-2020

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling...

Lees meer

Bedragen kindregelingen 2020

03-01-2020

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd...

Lees meer

Investeringsaftrek 2020

03-01-2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek...

Lees meer

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

03-01-2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt.  Inkomen op...

Lees meer

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

03-01-2020

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.090.000 geldt een verhoogd...

Lees meer

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

19-12-2019

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de volgende wetsvoorstellen: Het eigenlijke Belastingplan 2020 (wetsvoorstel nummer 35.302) Overige fiscale maatregelen...

Lees meer

Uitstel van verplichte schriftelijke arbeidsovereenkomst in...

12-12-2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab is de premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het contract. De lage WW-premie geldt voor werknemers met een vast...

Lees meer

Kamervragen verplicht gebruik eHerkenning

12-12-2019

Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Daar komt verandering in. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden moeten met ingang van 2020 gebruik gaan maken van eHerkenning om...

Lees meer

Hoge transitievergoeding bij ontbinding contract...

12-12-2019

De kantonrechter in Rotterdam heeft in kort geding een werkgever veroordeeld om de arbeidsovereenkomst met een arbeidsongeschikte werknemer te ontbinden en de werknemer een transitievergoeding te betalen van € 81.000. Het dienstverband zou...

Lees meer

Na overlijden betaalde zorgkosten niet aftrekbaar bij overledene

12-12-2019

Specifieke zorgkosten zijn aftrekbaar voor de inkomsten, voor zover de aftrekdrempel wordt overschreden. Dergelijke kosten zijn aftrekbaar op het moment van betaling. Volgens de Hoge Raad zijn zorgkosten, die na het overlijden van de...

Lees meer

Geen verbod op negatieve spaarrente

12-12-2019

De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat er geen wettelijk verbod komt op een negatieve spaarrente voor consumenten. Op dit moment rekenen Nederlandse banken geen negatieve rente aan gewone spaarders....

Lees meer

Nota n.a.v. verslag Belastingplan 2020

12-12-2019

De wetsvoorstellen, die tot het Belastingplan 2020 behoren, zijn in behandeling bij de Eerste Kamer. De staatssecretaris van Financiën heeft de nota’s naar aanleiding van het verslag betreffende deze wetsvoorstellen naar de Eerste...

Lees meer

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

12-12-2019

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd. Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets die de werknemer ook privé mag...

Lees meer

Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020

05-12-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen naar de Eerste Kamer gestuurd. Een van de voorstellen is de Wet overige fiscale maatregelen...

Lees meer

Uitleg relatiebeding

05-12-2019

De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in zijn keuze voor een andere werkgever, zoals een concurrentie- of een relatiebeding, moeten daarom schriftelijk worden overeengekomen. Gebeurt...

Lees meer

Verbouwing kantoorpand tot appartementen

05-12-2019

Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de kwalificatie van de onroerende zaak. Voor een woning geldt een tarief van 2%, voor andere onroerende...

Lees meer

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

28-11-2019

Bij de Tweede Kamer is het voorstel voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) in behandeling. De Wps 2021 is de opvolger van de Wet verevening van pensioenrechten bij scheiding (Wvps). De Kamer wil, alvorens verder te gaan met...

Lees meer

Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend

28-11-2019

In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. De Hoge Raad overwoog in deze beschikking onder meer dat de...

Lees meer

Premiepercentages Zvw 2020 bekend

28-11-2019

De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2020 vastgesteld. De hoge premie daalt van 6,95% naar 6,7%. Het hoge percentage is verschuldigd door...

Lees meer

Oude schuld volgt huis niet naar box 3

21-11-2019

De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning vormen tezamen de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld kan niet hoger zijn dan de koopsom met bijkomende kosten en de kosten van verbetering...

Lees meer

Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen

21-11-2019

De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook het wetsvoorstel implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) en het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn...

Lees meer

Eigenwoningforfait 0,6% in 2020

21-11-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het eigenwoningforfait per 1 januari 2020. De wettelijke indexering daarvan vindt plaats aan de hand van de ontwikkeling van het indexcijfer van...

Lees meer

Premiepercentages en maximum premieloon 2020

21-11-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld.

Lees meer

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

21-11-2019

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus € 84.416 hebben geen recht op zorgtoeslag. Met...

Lees meer

Hoog btw-tarief voor alcohol in restaurant

14-11-2019

Voor de heffing van omzetbelasting geldt als uitgangspunt dat iedere prestatie afzonderlijk wordt beoordeeld. Prestaties die economisch als één prestatie worden gezien mogen niet kunstmatig gesplitst worden. Onderling samenhangende...

Lees meer

Werkgever moet slapend dienstverband op verzoek werknemer...

14-11-2019

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is verstreken. Aan de mogelijkheid tot opzegging zijn...

Lees meer

Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden

14-11-2019

Huwelijkse voorwaarden is de manier waarop echtgenoten afwijkingen van het wettelijke regime van de verdeling van goederen vastleggen. Huwelijkse voorwaarden bevatten vaak een vorm van periodieke verrekening van de inkomsten. In veel gevallen...

Lees meer

Betaal hypotheekrente vooruit

14-11-2019

Vooruitbetaalde hypotheekrente is aftrekbaar als deze betrekking heeft op de eerste zes maanden van het volgende jaar. Het kan aantrekkelijk zijn om hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2020 nog in 2019 te betalen. De betaling verlaagt uw...

Lees meer

Vraag middeling aan

14-11-2019

De middelingsregeling is bedoeld om mensen tegemoet te komen die een sterk wisselend inkomen in box 1 hebben. Daardoor kunt u het ene jaar wel en het andere jaar niet in het hoogste belastingtarief vallen met als gevolg dat u in totaal meer...

Lees meer

Btw dubieuze debiteuren

14-11-2019

Teruggaaf van btw die u aan dubieuze debiteuren heeft berekend gaat via de reguliere periodieke aangifte. Dat kan zodra duidelijk is dat de debiteur vermoedelijk niet meer zal betalen. Daarvan is in ieder geval sprake als de vervaldatum van de...

Lees meer

Belastinguitstel door herinvesteringsreserve

14-11-2019

Verkoopt u een bedrijfsmiddel voor een hogere prijs dan het bedrag waarvoor het in de boeken staat, dan moet u over het verschil belasting betalen. Dat kunt u uitstellen door een herinvesteringsreserve te vormen. Voor de vorming en het bestaan...

Lees meer

Controleer uw hypotheek(rente)

14-11-2019

Gezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente heel laag is, ligt deze toch hoger dan de spaarrente. Boetevrije aflossing is vaak mogelijk...

Lees meer

Heeft u een pensioentekort?

14-11-2019

Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en/of banksparen aftrekbaar. De aftrekbare premie of inleg bedraagt in 2019 maximaal 13,3% van de premiegrondslag. De aftrekbare premie bedraagt maximaal...

Lees meer

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?

14-11-2019

Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt erop neer dat uw echtgenoot en de kinderen...

Lees meer

Beperk de belastingheffing in box 3

14-11-2019

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. U kunt de belastingheffing in box 3 beperken door uw belastingschulden...

Lees meer

Afkoop pensioen in eigen beheer?

14-11-2019

Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening fiscaal vriendelijk af te kopen. Dat gebeurt door eerst de pensioenaanspraak op de balans van de bv belastingvrij te verlagen van de commerciële naar...

Lees meer

Dividend

14-11-2019

Het tarief voor dividenduitkeringen aan dga's bedraagt in 2019 25%. In 2020 gaat dit tarief omhoog naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. De tariefstijging van box 2 van de inkomstenbelasting hangt samen met de verlaging van de tarieven in de...

Lees meer

Herziening aftrek voorbelasting

14-11-2019

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op bedrijfsmiddelen in het verleden geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht, dan moet de aftrek...

Lees meer

Afdracht privégebruik

14-11-2019

Bij de aangifte over het laatste kwartaal van 2019 moet u btw afdragen over privégebruik van zaken die tot de onderneming behoren. Voor het privégebruik van de auto kunt u gebruikmaken van een forfaitaire regeling. U draagt bij de...

Lees meer

Doe tijdig suppletieaangifte

14-11-2019

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2019 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door dit vóór 1 april 2020 te doen. Voor een suppletieaangifte moet u gebruik...

Lees meer

Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling

14-11-2019

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij...

Lees meer

Bijtelling privégebruik fiets

14-11-2019

Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het privégebruik van de fiets een bijtelling bij het loon plaatsvinden. Met ingang van 2020 geldt een forfaitaire bijtelling van 7% van de...

Lees meer

Bijtelling auto van de zaak

14-11-2019

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt 22% van de catalogusprijs van de auto. Voor auto's die voor 2017 zijn aangeschaft of...

Lees meer

Investeringsaftrek

14-11-2019

Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.300 tot een bedrag van € 57.321 28% van het investeringsbedrag....

Lees meer

Voorkom verliesverdamping

14-11-2019

Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren, kunnen worden verrekend met winsten van de negen volgende jaren. Voor ondernemingsverliezen in de vennootschapsbelasting is de termijn van...

Lees meer

Verbreking fiscale eenheid op verzoek

14-11-2019

Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg er dan voor dat het verzoek tot ontvoeging uiterlijk op 31 december 2019 is ingediend. Ontvoeging van een vennootschap per begin van het jaar kan...

Lees meer

Gebruik eHerkenning

14-11-2019

Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemers loggen tot nu toe in op de website van de Belastingdienst met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord. Daar...

Lees meer

Transitievergoeding

14-11-2019

Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een transitievergoeding bij ontslag niet pas als het dienstverband twee jaar heeft geduurd, maar direct bij indiensttreding. De transitievergoeding...

Lees meer

AOW-leeftijd blijft 67 jaar en drie maanden in 2025

07-11-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd in het jaar 2025 67 jaar en drie maanden zal bedragen. Dat is gelijk aan de AOW-leeftijd in de jaren 2022 tot en met 2024. De...

Lees meer

Conceptwetsvoorstel invoering minimumtarief zelfstandigen

07-11-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter invoering van een minimumtarief voor zzp’ers ter consultatie gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen reageren op het conceptwetsvoorstel, waarna een definitief...

Lees meer

Genietingstijdstip loon

07-11-2019

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden. De vraag in een procedure was of de dga van een bv het hem...

Lees meer

Opzegging door werknemer niet voorwaardelijk gedaan

31-10-2019

De wetgever heeft de werknemer willen behoeden voor de ernstige gevolgen die vrijwillige beëindiging van het dienstverband voor hem kan hebben. Daarom mag de werkgever niet te snel aannemen dat een verklaring van de werknemer...

Lees meer

Minimumloon per 1 januari 2020

31-10-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2020 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het volledige minimumloon. Voor jongere werknemers...

Lees meer

Aanslag tijdig vastgesteld

31-10-2019

Een belastingaanslag is tijdig vastgesteld als deze binnen de voor het vaststellen van de aanslag geldende termijn is bekendgemaakt en de dagtekening van het aanslagbiljet is gelegen voor het einde van deze termijn. In verband met...

Lees meer

Snelle verbreking arbeidsovereenkomst kost werkgever geld

24-10-2019

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een proeftijd worden opgenomen. Tijdens de proeftijd kan zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Zonder proeftijdbeding is een snelle...

Lees meer

Woning in aanbouw en eigenwoningregeling

17-10-2019

De Wet IB 2001 bevat een definitie van het begrip eigen woning. Daaronder wordt mede begrepen een woning in aanbouw, mits de belastingplichtige aannemelijk maakt dat de woning bestemd is om in het kalenderjaar of in een van de drie daaropvolgende...

Lees meer

Geen invorderingsrente als aanmaning tot betaling niet is...

17-10-2019

Bij betaling van een belastingaanslag nadat de betaaltermijn is verstreken, brengt de Ontvanger invorderingsrente in rekening. In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Belastingdienst geen verzuimboete op mag leggen als...

Lees meer

Nieuw btw-nummer voor eenmanszaken

14-10-2019

Met ingang van 1 januari 2020 geldt voor ondernemers met een eenmanszaak een nieuw btw-identificatienummer. In dit nummer is het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer niet verwerkt, ter bescherming van diens privacy. Het...

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie richtlijn elektronische handel ter...

10-10-2019

Het ministerie van Financiën heeft een wetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het conceptwetsvoorstel betreft de heffing en inning van omzetbelasting bij grensoverschrijdende internetverkopen. Belanghebbenden kunnen tot 30 oktober...

Lees meer

Conceptwetsvoorstel tegen discriminatie op arbeidsmarkt

10-10-2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptwetsvoorstel ter consultatie gepubliceerd. Het wetsvoorstel is bedoeld om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. De in het wetsvoorstel opgenomen maatregelen...

Lees meer

Door arts voorgeschreven zelf gekweekte cannabis

10-10-2019

Om uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen als specifieke zorgkosten in aftrek te kunnen brengen moeten de farmaceutische hulpmiddelen door een arts zijn voorgeschreven. Omdat de Wet IB 2001 bepaalt dat de farmaceutische hulpmiddelen...

Lees meer

Geen 30%-regeling voor al in Nederland wonende buitenlander

10-10-2019

Onder voorwaarden kunnen vergoedingen voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst tot maximaal 30% van de som van het loon en de vergoeding onbelast worden gegeven. Deze regeling geldt uitsluitend voor ingekomen...

Lees meer

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

03-10-2019

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de transitievergoeding bij vertrek. Een daartoe strekkend voorstel van de minister van Sociale...

Lees meer

Geen vrijstelling in box 3 voor letselschadevergoedingen

03-10-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet niet van plan is om letselschadevergoedingen vrij te stellen in box 3 van de inkomstenbelasting. De Tweede Kamer had gevraagd op welke wijze...

Lees meer

Recht op herziening aftrek voorbelasting voor bouw...

26-09-2019

In een procedure bij de Hoge Raad speelde de vraag of de omzetbelasting, die drukte op de aankoop van een investeringsgoed dat de ondernemer zowel voor economische als voor niet-economische activiteiten gebruikt, kan worden herzien als de...

Lees meer

Kamervragen nieuwe KOR

26-09-2019

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die onder deze omzetgrens blijven in een kalenderjaar zijn vrijgesteld van omzetbelasting en de...

Lees meer

Geen proceskostenvergoeding voor advocaat die werkgever bijstaat

26-09-2019

Voor professionele rechtsbijstand in een belastingprocedure kan om een proceskostenvergoeding worden gevraagd. Om recht te hebben op een vergoeding moet de belanghebbende ten minste deels in het gelijk worden gesteld. De rechtsbijstand moet...

Lees meer

Maatregelen verhuurderheffing

19-09-2019

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde schaarstegebieden. De vermindering geldt voor de nieuwbouw van woningen met een huur onder de laagste aftoppingsgrens van de huurtoeslag (€ 607,46 in...

Lees meer

Wijzigingen formeel belastingrecht

19-09-2019

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per post toegezonden wil krijgen. De keuzeregeling geldt niet...

Lees meer

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

19-09-2019

Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten en grond. Assurantiebelasting Er...

Lees meer

Bronbelasting op royalty en dividend

19-09-2019

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van een conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen. Deze bronbelasting zal van toepassing zijn bij een...

Lees meer

Maatregelen omzetbelasting

19-09-2019

Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het verlaagde btw-tarief. Met ingang van 1 januari 2020 geldt het verlaagde tarief ook voor digitale uitgaven....

Lees meer

Maatregelen loonbelasting

19-09-2019

Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting van vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever aan werknemers verstrekt. Het Belastingplan bevat vier wijzigingen in de...

Lees meer

Maatregelen inkomstenbelasting

19-09-2019

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per 1 januari 2021. Het laagste tarief bedraagt in 2020 37,35% en het toptarief 49,5%. De afbouw...

Lees meer

Maatregelen vennootschapsbelasting

19-09-2019

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd en blijft 25%. Met ingang van 2021 gaat het hoge tarief omlaag naar 21,7%. Dat is hoger dan het...

Lees meer

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

19-09-2019

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel Belastingplan 2020; het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020; het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen...

Lees meer

Parkeerbelasting te laat betaald

12-09-2019

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te betalen. In die tijd kan de parkeerder naar de parkeerautomaat lopen en eventueel wachten als het druk...

Lees meer

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

12-09-2019

De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt niet voor de levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak en voor de levering van een bouwterrein. De ratio van het onderscheid tussen oude...

Lees meer

Aanpassing box 3

12-09-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel houdt in dat de belasting over spaargeld wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke hoeveelheid...

Lees meer

Onvoldoende re-integratie-inspanningen

05-09-2019

Werkgevers zijn verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer door te betalen. De loondoorbetalingsverplichting duurt in beginsel maximaal 104 weken. Tijdens de arbeidsongeschiktheid zijn werkgever en werknemer verplicht om te werken...

Lees meer

Openstelling Borgstellingsregeling Vermogensversterkende...

05-09-2019

Om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf wordt het via de Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten makkelijker gemaakt om een lening te krijgen. De overheid...

Lees meer

Daling verkoop auto's, bpm-opbrengst licht omhoog

05-09-2019

Ondanks de daling van de verkoop van personenauto’s in de eerste helft van 2019 met ongeveer 10% ten opzichte van vorig jaar, is de bpm-opbrengst toch licht gestegen. Volgens de staatssecretaris van Financiën komt dat doordat de nieuwe...

Lees meer

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

05-09-2019

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken. In het regeerakkoord is afgesproken om de gevolgen voor belastingen en toeslagen van...

Lees meer

Fictieve dienstbetrekking

29-08-2019

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van een dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan: er bestaat...

Lees meer

Belastingdienst corrigeert onzakelijke rente eigen woning

29-08-2019

Een belastingplichtige financierde zijn woning met een lening van zijn ouders. De lening had een looptijd van 30 jaar. De rente bedroeg 9% per jaar voor een periode van 15 jaar. Voor de lening zijn geen zekerheden gesteld. Ten tijde van het...

Lees meer

Subsidieregeling energiebesparing eigen huis weer opengesteld

29-08-2019

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) opnieuw opengesteld voor eigenaar-bewoners. De SEEH regelt een subsidie voor eigenaren-bewoners, verenigingen van eigenaren, wooncoöperaties en...

Lees meer

Opbrengst kortstondige gedeeltelijke verhuur eigen woning niet...

22-08-2019

De Wet IB 2001 kent een regeling voor de eigen woning. In afwijking van andere vermogensbestanddelen valt de eigen woning niet in box 3 maar in box 1. De inkomsten uit de eigen woning worden forfaitair bepaald aan de hand van de WOZ-waarde....

Lees meer

Verkoop ondernemingsvermogen na stilleggen activiteiten

22-08-2019

Verkoop van een investeringsgoed, dat voor de omzetbelasting als ondernemingsvermogen is aangemerkt, moet voor de omzetbelasting worden behandeld als een verkoop door een ondernemer. Dit is anders als het bedrijf is beëindigd en het...

Lees meer

Billijke vergoeding na ontslag wegens langdurige...

15-08-2019

Bij de Hoge Raad is een procedure aanhangig van een werkneemster, die is ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De AG bij de Hoge Raad concludeert tot ongegrondverklaring van het beroep in cassatie. De casus is als volgt....

Lees meer

Auto met transportschade is nieuw voor bpm

15-08-2019

Bij de registratie in Nederland van een personenauto of motorfiets moet belasting van personenauto’s en motorfietsen (bpm) worden betaald. Dat geldt ook voor de registratie van een uit het buitenland afkomstig gebruikt voertuig. De bpm voor...

Lees meer

Parkeerbelasting verschuldigd bij stilstaan om te bellen

15-08-2019

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten parkeerbelasting heffen. Het begrip parkeren houdt in het gedurende een aaneengesloten periode laten staan van een voertuig voor een ander doel dan het onmiddellijk in- en uitstappen van personen of het...

Lees meer

Beperking duur alimentatie

08-08-2019

De Eerste Kamer heeft onlangs een wetsvoorstel aangenomen dat de duur van de partneralimentatie beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk. Er geldt een maximumduur van vijf jaar. Op deze duur zijn twee uitzonderingen. De eerste...

Lees meer

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

08-08-2019

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020. De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van € 8,02 naar...

Lees meer

Aanpassing BPM per 1 juli 2020

08-08-2019

De BPM, de belasting van personenauto’s en motorfietsen, wordt geheven aan de hand van de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig. Sinds 1 september 2018 moeten nieuwe auto’s in de Europese Unie worden getest met de WLTP-methode....

Lees meer

Hoge Raad verandert van standpunt over ontvankelijkheid te laat...

01-08-2019

Een te laat ingediend bezwaarschrift is in beginsel wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk, tenzij de indiener niet in verzuim is geweest. De termijn voor het maken van bezwaar tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare...

Lees meer

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

01-08-2019

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van een voordeel dat kan worden toegerekend aan de dienstbetrekking, behoort in beginsel tot het loon, ook als het niet als...

Lees meer

Aanmelding nieuwe KOR

01-08-2019

De omzetbelasting kent een bijzondere regeling voor kleine ondernemers, de KOR. De huidige regeling geldt alleen voor natuurlijke personen, die na aftrek van voorbelasting niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd zijn. Zij hebben recht op...

Lees meer

Staatssecretaris verruimt youngtimerregeling niet

01-08-2019

Leden van de Tweede Kamer hebben de staatssecretaris van Financiën gevraagd om de zogenaamde youngtimerregeling toe te passen op elektrische auto's van vijf jaar en ouder. De youngtimerregeling geldt voor auto’s van de zaak die...

Lees meer

Box 3-heffing

25-07-2019

Op 26 juni 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 aan te wijzen als massaal bezwaar. Het gaat dus alleen om de...

Lees meer

Kartelverbod zzp‘ers

25-07-2019

Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere concurrentie. Voor zzp‘ers geldt dit zogenaamde kartelverbod niet meer. De Autoriteit...

Lees meer

Geen verplichte ontbinding slapend dienstverband

25-07-2019

Over de vraag of een werkgever verplicht is een slapend dienstverband op te zeggen zijn diverse procedures gevoerd. Bij een slapend dienstverband verricht de werknemer wegens arbeidsongeschiktheid geen arbeid en is de loonbetalingsverplichting...

Lees meer

Aftrek voorbelasting verhuurde verdieping woning

25-07-2019

De Belastingdienst corrigeerde de eerder verleende teruggaven omzetbelasting door het opleggen van een naheffingsaanslag. De correctie had betrekking op de aftrek van voorbelasting in verband met de belaste verhuur van een deel van de woning. De...

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

18-07-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (tweede antibelastingontwijkingsrichtlijn) van de Raad van de...

Lees meer

Commissie belastingheffing multinationals

18-07-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een commissie ingesteld die moet adviseren over maatregelen voor een eerlijke belastingheffing over winsten van multinationals. De commissie moet nog dit jaar met concrete plannen komen. De Tweede...

Lees meer

Schorsing werknemer geen onregelmatige opzegging

18-07-2019

Een werkgever schorste een werkneemster, die werkzaam was op basis van een jaarcontract. Het salaris en de verdere emolumenten werden gewoon doorbetaald. De werkgever deelde mee dat het jaarcontract niet zou worden verlengd. De...

Lees meer

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11-07-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking. Huidige...

Lees meer

Commissaris geen btw-ondernemer

11-07-2019

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit waarin dat was geregeld is per die datum ingetrokken. Sinds 1 januari 2013 geldt dat een lid...

Lees meer

Forfaits in het belastingstelsel

11-07-2019

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de werkelijkheid op een eenvoudige en doelmatige wijze te benaderen. In het rapport van de Rekenkamer...

Lees meer

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11-07-2019

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De vrijstelling geldt voor diplomatieke ambtenaren en betreft landelijke, gewestelijke en gemeentelijke...

Lees meer

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

04-07-2019

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 komt de AOW-leeftijd door deze wet uit...

Lees meer

Werken als zelfstandige

04-07-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als zelfstandige (zzp’er). De groep zzp’ers is zeer divers. Volgens...

Lees meer

NHG en flexibel inkomen

04-07-2019

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud. Om voor de NHG in aanmerking te komen mag...

Lees meer

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

27-06-2019

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had de verbouwing een zakelijk karakter, omdat de woning als kantoorpand gebruikt zou worden. Volgens de Belastingdienst ging het om de verbouwing...

Lees meer

Start consultatie vervanging fiscale eenheid...

27-06-2019

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een andere groepsregeling. Aanleiding daartoe is jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU. Deze jurisprudentie...

Lees meer

Liquidatieverliesverrekening

27-06-2019

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de moedermaatschappij belast. Verliezen van de dochtermaatschappij zijn niet verrekenbaar bij de moedermaatschappij....

Lees meer

Herziening omzetbelasting opfokkosten

26-06-2019

Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor leveringen en diensten die worden gebruikt voor belaste prestaties. Het recht op aftrek ontstaat in het tijdvak waarin de belasting in...

Lees meer

Herstel arbeidsovereenkomst

26-06-2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als het UWV de toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst heeft geweigerd. De...

Lees meer

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging...

20-06-2019

De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen. 128 van de 150 Kamerleden hebben voor het wetsvoorstel gestemd. De temporisering van de AOW-leeftijd is onderdeel van het...

Lees meer

Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd

19-06-2019

In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd bij de Tweede Kamer ingediend. De voorgenomen verlaging van...

Lees meer

Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot...

19-06-2019

De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd forfaitair rendement, afhankelijk van de hoogte van het vermogen. Dat rendement wordt belast tegen een tarief van 30%. In eerdere jaren, onder...

Lees meer

Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals

19-06-2019

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te stellen die moet adviseren over eerlijke winstbelasting voor multinationals. Op dit moment betalen multinationals met een Nederlands...

Lees meer

Belastingdienst en AVG

12-06-2019

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd duidelijk dat de Belastingdienst niet kon voldoen aan de door de AVG gestelde eisen met betrekking tot persoonsgegevens. In een brief aan de...

Lees meer

Datum einde arbeidscontract

12-06-2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand. Bij schriftelijke overeenkomst kan daarvoor een andere dag worden aangewezen. Bij opzegging dient de werkgever een opzegtermijn in acht...

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans

12-06-2019

De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen in kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. De wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers sneller een vast...

Lees meer

Scholingsaftrek wordt subsidie

12-06-2019

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP), moet jaarlijks 100.000 tot 200.000 mensen in staat stellen om met een persoonlijk ontwikkelbudget van € 1.000 tot...

Lees meer

Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding

12-06-2019

Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat de ex-partners een zelfstandig recht krijgen op een deel van het ouderdomspensioen dat ze tijdens het huwelijk hebben opgebouwd....

Lees meer

Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

05-06-2019

In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari 2020 wordt ook de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 aangepast. De wijziging van de KOR houdt onder meer in dat er een...

Lees meer

Aanpassing bijstand voor ondernemers

05-06-2019

Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt aangepast. De regeling is bedoeld voor mensen die vanuit de bijstand een onderneming starten en voor gevestigde ondernemers met tijdelijke...

Lees meer

Aansprakelijkheid ongeval werknemer

05-06-2019

De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden. Volgens vaste jurisprudentie moet de werknemer kunnen bewijzen dat de schade die hij heeft geleden is ontstaan bij de uitoefening van...

Lees meer

Lage arbeidsvergoeding echtgenote

05-06-2019

De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste van diens winst uit onderneming komen als de vergoeding lager is dan € 5.000 per jaar. Een ondernemer claimde ondanks deze...

Lees meer

Minimumloon juli 2019

28-05-2019

Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 jaar. Nu is dat nog 22 jaar. Per die datum veranderen ook de bedragen van het wettelijk minimumloon. De bedragen gelden voor een...

Lees meer

Opzegverbod zwangerschap

28-05-2019

Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst voor de werkgever. Dat geldt ook wanneer de werkgever ten tijde van het aanvragen van de ontslagvergunning niet bekend was met de...

Lees meer

Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof

28-05-2019

De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over een richtlijnvoorstel dat werknemers recht geeft op twee maanden betaald ouderschapsverlof. De richtlijn zal vermoedelijk in juni worden...

Lees meer

Heretikettering auto van de zaak

22-05-2019

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor ondernemingsvermogen moet worden gemaakt in het jaar...

Lees meer

Kamervragen belastingheffing van dga

22-05-2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een duaal stelsel, waarbij kapitaal- en arbeidsinkomen apart worden...

Lees meer

Rendabel maken van vermogen

22-05-2019

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, wordt aangemerkt als een werkzaamheid. Van normaal...

Lees meer

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

15-05-2019

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen worden...

Lees meer

Aftrek dieetkosten

15-05-2019

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet volledig aftrekbaar maar tot vastgestelde bedragen,...

Lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

08-05-2019

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn overlijden het genot heeft gehad van een vruchtgebruik van dat goed. De...

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

08-05-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld om de intracommunautaire handel per 1 januari 2020 beter te harmoniseren en te...

Lees meer

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

08-05-2019

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het afzien door een vrijwilliger van een vergoeding voor zijn...

Lees meer

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

02-05-2019

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstandigheden behoort een achterstand in de loonbetaling. De...

Lees meer

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

01-05-2019

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is verstreken. Aan de mogelijkheid tot opzegging zijn...

Lees meer

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

01-05-2019

Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze wet lijkt tot gevolg te hebben dat de gehanteerde betaaltermijn langer wordt. Volgens Graydon bedraagt...

Lees meer

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

01-05-2019

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de waardepeildatum ligt. Onder omstandigheden kan dit anders zijn. De partij die zich daarop beroept...

Lees meer

Massaal bezwaar box 3-heffing 2018

25-04-2019

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de inkomstenbelastingheffing in box 3 voor het jaar 2018. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom, mede gelet op de lopende massaalbezwaarprocedures over de...

Lees meer

Inspecteur mag bewijsstukken kosten verbouwing later opvragen

24-04-2019

Tot de aftrekbare kosten van een eigen woning behoort de betaalde rente van de eigenwoningschuld. De eigenwoningschuld is het totaal van de schulden, die zijn aangegaan voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning, en verminderd...

Lees meer

Aftrek hypotheekrente na scheiding

24-04-2019

De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wanneer fiscale partners gezamenlijk een eigen woning hebben, kunnen zij onderling afspreken hoe de inkomsten uit de eigen woning worden verdeeld....

Lees meer

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen

24-04-2019

De Eerste Kamer heeft op 23 april 2019 het wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid aangenomen. Het wetsvoorstel is een reactie op een arrest van het Hof van Justitie EU over de toepassing van de renteaftrekbeperking ter voorkoming van...

Lees meer

Toepassing verlaagd btw-tarief op digitale boeken en...

24-04-2019

Een wetsvoorstel om het verlaagde btw-tarief toe te passen op digitale boeken, kranten en tijdschriften is ter consultatie gepubliceerd. Toepassing van het verlaagde tarief gaat gelden voor het langs elektronische weg leveren of uitlenen van een...

Lees meer

Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang

17-04-2019

De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie voor de volksverzekeringen wordt verminderd met de voor de premieplichtige toepasselijke heffingskorting. De premieplicht eindigt bij...

Lees meer

Beëindiging slapende dienstverbanden

17-04-2019

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een werknemer na twee jaar wegens arbeidsongeschiktheid niet te hebben gewerkt recht krijgt op een...

Lees meer

Zonder nieuw feit geen navordering

17-04-2019

Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of bekend had kunnen zijn. De bewijslast voor de aanwezigheid van een...

Lees meer

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

10-04-2019

In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de mogelijkheid van het doen van jaaraangifte voor de btw voor kleine ondernemers blijft bestaan. In het kader van de...

Lees meer

Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken

10-04-2019

De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat personenauto’s, bestelauto’s, motorfietsen, vrachtauto’s en autobussen. Houder is de persoon op wiens naam het kenteken van het...

Lees meer

Ritten naar golfclub deels privé

03-04-2019

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring geen privégebruik auto”. Volgens de bijgehouden rittenadministratie heeft de dga in dat jaar 326 privékilometers...

Lees meer

Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning

03-04-2019

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Een belastingplichtige kan...

Lees meer

Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E

03-04-2019

De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers en verplicht de werkgever om een beleid te voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. De werkgever moet het...

Lees meer

Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde

27-03-2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend schriftelijk beding een arbeidsvoorwaarde van een werknemer eenzijdig wijzigen. De werkgever moet bij de wijziging van de arbeidsvoorwaarde een...

Lees meer

Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv

27-03-2019

Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn verzekerd voor ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De werkgever betaalt de premies voor de werknemersverzekeringen. Er bestaat...

Lees meer

Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing...

27-03-2019

Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook voor de exploitatie van de zonnepanelen was sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting. De omzetbelasting op de aanschaf en installatie...

Lees meer

Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene...

27-03-2019

De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere belastingplichtige heeft recht op de algemene heffingskorting, met dien verstande dat deze heffingskorting daalt naarmate het belastbare inkomen uit werk...

Lees meer

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen...

20-03-2019

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. De rechter moet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid...

Lees meer

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20-03-2019

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de boekwaarde naar de lagere bedrijfswaarde. Als de waardedaling wordt gecompenseerd is er geen...

Lees meer

Afwaardering vordering buitenlandse dga

20-03-2019

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag heeft betrekking op een fictief vervreemdingsvoordeel van de aanmerkelijkbelangaandelen. Met...

Lees meer

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13-03-2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer dan drie woningen bevatten altijd in box 1 in plaats van in box 3 te...

Lees meer

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13-03-2019

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar mogen van iedereen eenmalig een schenking van maximaal € 102.010...

Lees meer

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13-03-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst. Het besluit bevat een algemene goedkeuring voor een aantal...

Lees meer

Tot 1.000 km is een auto nieuw

06-03-2019

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of gebruikt is. Wel geldt voor een gebruikte auto dat de verschuldigde bpm lager is omdat rekening wordt...

Lees meer

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

06-03-2019

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen van hun bv. Momenteel worden bovenmatige leningen bestreden door ze aan te...

Lees meer

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders...

06-03-2019

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland belast is. Wanneer Nederland met het betreffende land een verdrag ter...

Lees meer

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28-02-2019

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen als er een...

Lees meer

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28-02-2019

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag gedaan te hebben voor kindgebonden budget. Er dient dan van...

Lees meer

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28-02-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale verzekeringen voor het geval het Verenigd Koninkrijk (VK) zonder akkoord uit de Europese Unie stapt. Een...

Lees meer

Verdeling koopsom onderneming

20-02-2019

Bij de verkoop van een onderneming of van ondernemingsvermogen wordt de onderverdeling, die in de koopovereenkomst van de totale koopsom wordt gemaakt van de verschillende delen van het gekochte, als regel gevolgd tenzij aannemelijk is dat de...

Lees meer

Bijdrage zorgverzekeringswet en lijfrentepremieaftrek

20-02-2019

Bij het staken van de onderneming wordt de door de ondernemer gevormde oudedagsreserve tot de stakingswinst gerekend. De ondernemer kan directe belastingheffing over de oudedagsreserve voorkomen door een lijfrente te bedingen. Voor de berekening...

Lees meer

Wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid werknemers

20-02-2019

Er is een voorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs ter consultatie gepubliceerd. De voorgestelde wijziging betreft de invoering van een recht op onbereikbaarheid voor...

Lees meer

Forensenbelasting

20-02-2019

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 dagen de beschikking hebben over een gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin.Wanneer...

Lees meer

Waardestijging aandelen door overlijden lijfrentegerechtigde

20-02-2019

De Successiewet merkt in bepaalde gevallen de waardestijging van aandelen in een vennootschap als gevolg van overlijden aan als een erfrechtelijke verkrijging. De wetsbepaling geldt alleen voor aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, waarvan...

Lees meer

Concurrentiebeding en arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

20-02-2019

In een procedure in kort geding vroeg een ex-werknemer schorsing van het met zijn vorige werkgever overeengekomen relatie- en concurrentiebeding. De arbeidsovereenkomst tussen partijen was aangegaan voor bepaalde tijd. De kantonrechter heeft de...

Lees meer

Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg

13-02-2019

Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement in plaats van op basis van een fictief rendement. De staatssecretaris heeft in februari...

Lees meer

Discriminatie sollicitante

13-02-2019

De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en afkomst, geslacht en zwangerschap. Bescherming op grond van deze wet kan worden ingeroepen bij discriminatie op het terrein van arbeid. Niet alleen...

Lees meer

80-jarige niet te oud voor ondernemerschap

13-02-2019

De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder omstandigheden kan worden afgeweken van de civielrechtelijke vorm, bijvoorbeeld wanneer in een overeenkomst een andere voorstelling van zaken...

Lees meer

Oplopende schuld dga

13-02-2019

Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, wordt de lening aangemerkt als een uitdeling van winst. Het bedrag van de lening heeft onder die omstandigheden het vermogen...

Lees meer

Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd

07-02-2019

De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden. De totale duur van de opvolgende arbeidsovereenkomsten mag niet langer zijn dan 24 maanden. Bij...

Lees meer

Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020

07-02-2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en tijdschriften. Daarvoor geldt momenteel het hoge btw-tarief, terwijl voor gedrukte boeken, kranten en tijdschriften het lage tarief geldt. De Europese...

Lees meer

Overgangsrecht Brexit aangekondigd

07-02-2019

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU gesloten akkoord door het Britse Lagerhuis moet rekening worden gehouden met een no-deal Brexit. Het vertrek uit de EU heeft tot gevolg dat het...

Lees meer

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

07-02-2019

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de vrije ruimte zijn er mogelijkheden voor andere onbelaste vergoedingen.De vrije ruimte wordt...

Lees meer

Landelijke Landbouwnormen 2018

31-01-2019

De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedragen voor 2018 voor diverse kostenposten, bedrijfsmiddelen en voorraden van agrarische bedrijven. Deze normen gelden alleen voor agrarische...

Lees meer

Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet

31-01-2019

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de verplichtingen van het fonds. De dekkingsgraad bepaalt of een fonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. Zolang een pensioenfonds een...

Lees meer

Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte

31-01-2019

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar door te betalen. In het regeerakkoord zijn voorstellen gedaan om de knelpunten rondom loondoorbetaling bij ziekte te verzachten. In een brief...

Lees meer

Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek...

31-01-2019

De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere prestaties worden gebruikt, komt slechts gedeeltelijk in aanmerking voor aftrek als voorbelasting. De Europese btw-richtlijn biedt de lidstaten...

Lees meer

Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst

31-01-2019

Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende tijdelijke dienstverband. Het aanbod was gedaan op voorwaarde van gelijkblijvend functioneren en bij gelijkblijvende omstandigheden. Voordat...

Lees meer

Partnerschap ondanks echtscheiding

31-01-2019

In de inkomstenbelasting bestaan meerdere heffingskortingen, die zijn bedoeld voor specifieke groepen. Deze heffingskortingen worden alleen toegekend als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden voor de...

Lees meer

Schenking kort voor overlijden

24-01-2019

Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. De achtergrond van de wetsbepaling is te voorkomen dat met het doen van schenkingen in het zicht van het...

Lees meer

Niet twee keer afschrijven op goodwill

24-01-2019

Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en vervolgens afgeschreven ten laste van de winst. Is de goodwill afgeschreven, dan kan deze niet nogmaals geactiveerd worden om voor de tweede keer...

Lees meer

Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever

24-01-2019

Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond is voor de opzegging en dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een passende functie niet mogelijk is of niet in de rede...

Lees meer

Geen vermindering nageheven parkeerbelasting

24-01-2019

In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een parkeerduur van een uur, tenzij aannemelijk is dat het voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft gestaan. De tekst van deze...

Lees meer

Kamervragen aangifte omzetbelasting

24-01-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee samenhangende termijnen en verplichtingen beantwoord. Het tijdvak waarover aangifte gedaan kan worden kan een maand, een kwartaal of een jaar zijn....

Lees meer

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve is de opvolger van de onder de Wet IB 1964 bestaande...

Lees meer

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de cataloguswaarde van de auto. Deze verlaging geldt alleen voor auto’s die op of na deze datum op kenteken zijn gezet. Voor...

Lees meer

Winst bij verkoop grond belast

10-01-2019

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden. Daartoe wordt gerekend het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief...

Lees meer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10-01-2019

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren. Een negatief inkomen wordt door de Belastingdienst in een verliesbeschikking vastgesteld. De verrekening van een...

Lees meer

Te late inkeer

10-01-2019

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid van...

Lees meer

Besteding geleend geld aan eigen woning

10-01-2019

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt aangemerkt als een eigenwoningschuld. De betaalde rente over een eigenwoningschuld is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.Om een lening...

Lees meer

Nieuw beleidsbesluit vouchers

04-01-2019

In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretaris nieuwe beleidsregels voor vouchers gepubliceerd in een besluit. Het nieuwe besluit vervangt eerdere besluiten die betrekking hebben op de...

Lees meer

Bedragen kindregelingen 2019

04-01-2019

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.Leeftijd...

Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting 2019 voor particulieren

04-01-2019

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000 bedraagt in 2019 0,65% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.080.000 geldt een verhoogd...

Lees meer

Investeringsaftrek 2019

04-01-2019

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);...

Lees meer

Aftrekposten ondernemers 2019

04-01-2019

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2019 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.999. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen...

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen 2019

04-01-2019

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als volgt.Inkomen op...

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting

04-01-2019

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd.Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De...

Lees meer

Zwarte lijst laagbelastende landen

04-01-2019

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst bevat 21 landen en is gepubliceerd in de Staatscourant.Naast de vijf landen van de zwarte lijst...

Lees meer

Belastingplan 2019 aangenomen

20-12-2018

De Eerste Kamer heeft het volledige pakket Belastingplan 2019 aangenomen. Het Belastingplan 2019 omvat naast het eigenlijke Belastingplan de volgende wetsvoorstellen: Wet Overige fiscale maatregelen 2019, Wet Bedrijfsleven 2019, Fiscale...

Lees meer

Nieuwe btw-identificatienummers voor eenmanszaken

20-12-2018

Het huidige btw-identificatienummer van eenmanszaken omvat het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer. Dat gaat veranderen. Alle eenmanszaken in Nederland krijgen namelijk voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer.Door de...

Lees meer

Evaluatie middelingsregeling

20-12-2018

Het ministerie van Financiën heeft een evaluatie van de middelingsregeling in de inkomstenbelasting uit laten voeren. Het kabinet zal de uitkomsten van de evaluatie betrekken bij het aangekondigde onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering...

Lees meer

Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste

13-12-2018

Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is. Er bestaat een redelijke grond als om...

Lees meer

Belastingdeel heffingskortingen

13-12-2018

De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Iedereen, die onder de loonbelasting valt, heeft recht op het belastingdeel van de heffingskortingen die samen de loonheffingskorting vormen....

Lees meer

Plan invoeren vliegbelasting

13-12-2018

Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een Europese belasting op luchtvaart moeten komen. Daarop vooruitlopend heeft de staatssecretaris van Financiën een voorstel voor een nationale...

Lees meer

Verkoopkosten deelneming

13-12-2018

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een dochtermaatschappij ook bij de moedermaatschappij worden belast. De wet bepaalt dat voordelen uit hoofde van een deelneming en de kosten van aan- en...

Lees meer

Voortgang vervanging Wet DBA

13-12-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de wetgeving ter vervanging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). In het regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd...

Lees meer

Navordering wegens kwade trouw

07-12-2018

Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake van een feit ten aanzien waarvan de belastingplichtige te kwader trouw is. Een belastingplichtige is te kwader trouw wanneer hij de...

Lees meer

Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv

05-12-2018

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. Dat...

Lees meer

Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting

29-11-2018

De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Een openbare aankondiging is een tot het publiek gerichte mededeling, die erop is...

Lees meer

Niet voldaan aan administratieve verplichtingen

29-11-2018

Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun vermogenstoestand en van hun bedrijf moeten bijhouden dat daaruit op ieder moment hun rechten en verplichtingen en de voor de heffing van belasting...

Lees meer

Ontslag op staande voet

29-11-2018

Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom vereist de wet dat er een dringende reden is waarom de arbeidsovereenkomst niet langer kan voortduren. Zelfs een slapend dienstverband...

Lees meer

Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval

29-11-2018

De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden oploopt. Dat geldt ook voor de schade die het gevolg is van een ongeval. De werknemer die vergoeding van de door hem geleden...

Lees meer

Vernieuwing rulingpraktijk

29-11-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk uiteengezet. De vernieuwing omvat de volgende maatregelen.De Belastingdienst publiceert van elke afgegeven internationale ruling...

Lees meer

Premiepercentage Zvw 2019

29-11-2018

De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor de zorgverzekeringswet bedraagt in 2019 6,95%. In 2018 bedraagt deze premie 6,9%. De hoge premie wordt geheven van werkgevers over het loon van...

Lees meer

Vrachtwagenheffing

28-11-2018

Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De heffing gaat gelden voor binnen- en buitenlands vrachtverkeer dat gebruik van de snelweg maakt. De opbrengst van de vrachtwagenheffing zal in overleg...

Lees meer

Premiepercentages en maximumpremieloon 2019

22-11-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor 2019 vastgesteld.De premieheffing voor de AOW bedraagt 17,9%; de premie voor de Anw 0,1%. Deze percentages veranderen niet ten...

Lees meer

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans

22-11-2018

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het wetsvoorstel is verbetering van de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. Het kabinet wil dat bereiken door aanpassing van het...

Lees meer

Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019

22-11-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de tabelcorrectiefactor en de arbeidskorting voor 2019 meegedeeld.TabelcorrectiefactorDe tabelcorrectiefactor, dat is de...

Lees meer

Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend

22-11-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het eigenwoningforfait voor 2019 meegedeeld.Het eigenwoningforfait zal in 2019 0,65% van de eigenwoningwaarde bedragen. De eigenwoningwaarde is de...

Lees meer

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

16-11-2018

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het gaat om de wetsvoorstellen Belastingplan 2019, Overige Fiscale Maatregelen 2019, Fiscale Vergroeningsmaatregelen 2019, Bedrijfsleven 2019,...

Lees meer

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

15-11-2018

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te stellen van assurantiebelasting. Dat heeft de staatssecretaris van Financiën gezegd in reactie op een motie van de Tweede Kamer waarin om die...

Lees meer

Btw-heffing kortingsbonnen

15-11-2018

Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van vouchers. Dat is het gevolg van een aanpassing van de Europese btw-richtlijn 2006. In verband hiermee wordt het Uitvoeringsbesluit...

Lees meer

Is de lening aan de bv (nog) zakelijk?

15-11-2018

Een lening die een dga verstrekt aan zijn bv valt door de werking van de terbeschikkingstellingsregeling in box 1 van de inkomstenbelasting. De rente die de bv betaalt is aftrekbaar van de winst en bij de dga progressief belast. Wanneer de bv...

Lees meer

De bijtelling voor de auto van de zaak

15-11-2018

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer worden gedaan. De standaardbijtelling bedraagt sinds 2017 22% van de catalogusprijs van de auto. Voor auto’s die voor 2017 zijn aangeschaft of...

Lees meer

Verhoging lage btw-tarief

15-11-2018

Het lage tarief van de btw is onder meer van toepassing op eerste levensbehoeften en op een aantal arbeidsintensieve diensten. Onderdeel van Belastingplan 2019 is een verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% met ingang van 1 januari 2019....

Lees meer

Btw-aangifte vierde kwartaal

15-11-2018

Bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal moet u rekening houden met een aantal zaken. Denk aan de afdracht over privégebruikBij de aangifte over het laatste kwartaal moet u btw afdragen over privégebruik van...

Lees meer

Benut de werkkostenregeling

15-11-2018

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon vormen, ook als het gaat om kosten die 100% zakelijk zijn. Er is een vrije ruimte waarbinnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij...

Lees meer

Optimaliseer de investeringsaftrek

15-11-2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. De KIA bedraagt voor investeringen boven € 2.300 tot een bedrag van € 56.642 28% van het investeringsbedrag....

Lees meer

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

15-11-2018

De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. Tot en met 2019 heeft u de mogelijkheid om de bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer fiscaal vriendelijk af te kopen. Dat gebeurt door...

Lees meer

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

15-11-2018

Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt er in veel gevallen op neer dat de...

Lees meer

Beperk de belastingheffing in box 3

15-11-2018

Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box 1 valt het ondernemingsvermogen en de eigen woning, in box 2 vallen aandelen die een aanmerkelijk belang vormen. Schulden komen in mindering op...

Lees meer

Controleer uw hypotheek(rente)

15-11-2018

Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente nog steeds heel laag is, ligt deze toch hoger dan de spaarrente. Boetevrije aflossing is...

Lees meer

Vergeet niet om WBSO aan te vragen

15-11-2018

Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht op een afdrachtvermindering van de loonheffingen. De WBSO bedraagt in 2019 32% van het loon tot een loonbedrag van € 350.000 en 14% over het...

Lees meer

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

15-11-2018

Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, kan dat voor beide partijen gunstig zijn. U ontvangt een hogere rente dan op een spaarrekening haalbaar is en uw kinderen betalen wellicht minder...

Lees meer

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

15-11-2018

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een gebruikelijk loon te ontvangen. Dat houdt in dat zij het hoogste van de volgende bedragen aan salaris moeten ontvangen:75% van...

Lees meer

Optimaliseer uw giftenaftrek

15-11-2018

De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het totaal van de giften moet de aftrekdrempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale...

Lees meer

Ontslag op staande voet

08-11-2018

Wanneer een arbeidsovereenkomst eindigt omdat de werkgever of de werknemer door opzet of schuld de wederpartij een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen, heeft de wederpartij recht op schadevergoeding. De...

Lees meer

Grenzen NHG 2019 vastgesteld

08-11-2018

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een verzekering voor kopers van een woonhuis. Tegen betaling van een eenmalige premie bij het aangaan van de hypothecaire lening biedt de NHG een vangnet tegen financiële problemen. De koopsom of...

Lees meer

AOW-leeftijd blijft in 2024 67 jaar en drie maanden

08-11-2018

De AOW-leeftijd stijgt al enkele jaren. Tot en met 2021 gaat het om een vaste stijging per jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Een eventuele verhoging van de AOW-leeftijd wordt jaarlijks...

Lees meer

Verlenging termijn indienen formulier afkoop pensioen eigen...

08-11-2018

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer maakt het tot en met 31 december 2019 mogelijk om een pensioenvoorziening in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsvoorziening. Voor de afkoop of de omzetting kan het verschil tussen...

Lees meer

Minimumloon 2019

08-11-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2019 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer van 22 jaar of ouder € 1.615,80. Het minimumloon per week bedraagt...

Lees meer

Nota van wijziging spoedreparatie vennootschapsbelasting

01-11-2018

Een van de nota’s van wijziging als gevolg van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting betreft de spoedreparatie van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Het wetsvoorstel houdt in dat de renteaftrekbeperking die...

Lees meer

Tweede nota van wijziging Wet Bronbelasting 2020

01-11-2018

Het wetsvoorstel Wet Bronbelasting 2020 is in een tweede nota van wijziging omgedoopt in Wet Bedrijfsleven 2019. De nota van wijziging bevat de volgende maatregelen:het schrappen van de afschaffing van de dividendbelasting;...

Lees meer

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2019

01-11-2018

Naar aanleiding van de heroverweging van de afschaffing van de dividendbelasting is er nu een tweede nota van wijziging op het Belastingplan 2019 ingediend. De nota van wijziging voorziet in overgangsrecht voor werknemers die gebruik maken van de...

Lees meer

Besluit vrijstelling stichtingen en verenigingen

25-10-2018

De vennootschapsbelasting kent een subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen die een beperkt winstgevende onderneming drijven. Deze vrijstelling geldt alleen als de stichting of vereniging belastingplichtig is en dus een...

Lees meer

Mkb-winstvrijstelling en verlies uit onderneming

25-10-2018

De winst uit onderneming in de inkomstenbelasting wordt verminderd met de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van het gezamenlijke bedrag aan winst uit onderneming na vermindering met de...

Lees meer

Volledige schuld aandeelhouder als uitdeling van winst

25-10-2018

Er is sprake van een winstuitdeling, die tot het inkomen uit aanmerkelijk belang behoort, wanneer zich een vermogensverschuiving van een nv of bv naar een aandeelhouder voordoet, die wordt gedekt door in de nv of bv aanwezige winst. Inkomen uit...

Lees meer

Geen matiging transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen

25-10-2018

Wanneer een dienstbetrekking wordt beëindigd op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als de dienstbetrekking langer dan 24 maanden heeft geduurd. De wettelijke regeling van de transitievergoeding is van...

Lees meer

Maximale transitievergoeding 2019

25-10-2018

De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd. De aanpassing van het bedrag volgt de ontwikkeling van de contractlonen in het voorafgaande jaar. Het aangepaste bedrag wordt afgerond op het naaste...

Lees meer

Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende...

18-10-2018

Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet aangekondigd de voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Zoals verwacht mocht worden is dat plan ingetrokken. De vrijgekomen...

Lees meer

Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut

18-10-2018

Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. Dat verbod is niet absoluut. Het opzegverbod geldt niet bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Niet vereist is dat de...

Lees meer

Wijziging verdeling vermogen in box 3

18-10-2018

Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere gewenste verhouding, zolang zij gezamenlijk maar het gehele vermogen aangeven. De keuze van de partners voor een vermogensverdeling wordt gemaakt...

Lees meer

Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking

11-10-2018

Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand die in Nederland woont. Een schenking is een handeling waardoor een ander ten koste van het vermogen van de schenker wordt verrijkt...

Lees meer

Behandelschema Belastingplan 2019

11-10-2018

Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het kabinet besloten de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. Naar verwachting zal het wetsvoorstel worden ingetrokken. Aan de...

Lees meer

Jachtkosten niet zakelijk

11-10-2018

Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de bewijslast voor de zakelijkheid van kosten. Slaagt de ondernemer er niet in om aannemelijk te maken dat bepaalde uitgaven zakelijk zijn, dan komen...

Lees meer

Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw

04-10-2018

De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen verhoging van het lage btw-tarief. Dat zegt hij in antwoord op Kamervragen. Het lage tarief geldt voor eerste levensbehoeften, waaronder leidingwater....

Lees meer

Kleindochter geen pleegkind van oma

04-10-2018

De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het begrip. Daarvoor wordt aangesloten bij de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Volgens de AKW is een pleegkind het kind (van een ander) dat...

Lees meer

Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019

04-10-2018

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen per vermogensschijf en de hoogte van het heffingvrij vermogen in box 3 voor 2019 bekend gemaakt. Het heffingvrije vermogen wordt volgens het...

Lees meer

Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid

04-10-2018

Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van het verdragsbeleid. In dat kader is ook een lijst van laagbelastende landen opgesteld. De vernieuwing van het verdragsbeleid past binnen de...

Lees meer

Onterecht ontslag op staande voet

27-09-2018

Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van registratie. De ontslagen werknemer bestreed het gegeven ontslag. Hof Den Bosch was van oordeel dat de werkgever terecht zwaar tilt aan een juiste...

Lees meer

Aanpassing subsidie rijksmonumenten

27-09-2018

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer de concept-subsidieregeling voor rijksmonumenten aangepast. Dat is gebeurd naar aanleiding van een tweetal moties. Als gevolg daarvan is de...

Lees meer

Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium

27-09-2018

Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt aan zijn onderneming. De zelfstandigenaftrek vermindert het belastbare inkomen van de ondernemer. De bewijslast voor het voldoen aan het...

Lees meer

Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet

27-09-2018

Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het opleggen van naheffingsaanslagen loonheffingen en boetes. De constatering van zwarte lonen hangt vaak samen met niet verantwoorde omzet. Is dat het...

Lees meer

Maatregelen energiebelasting

20-09-2018

Met ingang van 1 januari 2019 wordt het tarief in de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas verhoogd met 3 cent per m3. Voor de glastuinbouw wordt het tarief in de eerste schijf voor aardgas verhoogd met 0,482 cent per m3. Het tarief...

Lees meer

Maatregelen autobelastingen

20-09-2018

FijnstoftoeslagPer 1 januari 2019 zou er een fijnstoftoeslag in de motorrijtuigenbelasting worden ingevoerd voor dieselauto’s met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg per km. De invoering wordt uitgesteld tot nader order...

Lees meer

Maatregelen dividendbelasting

20-09-2018

Dat de dividendbelasting wordt afgeschaft mag geen verrassing meer heten. Tegelijk met de afschaffing van de dividendbelasting wordt er een bronbelasting op dividenden naar belastingparadijzen en in misbruiksituaties ingevoerd. De ingangsdatum...

Lees meer

Maatregelen omzetbelasting

20-09-2018

Laag tariefIn het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil verhogen van 6 naar 9%. Deze maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2019 en past in het streven van ket kabinet om de belasting...

Lees meer

Maatregelen vennootschapsbelasting

20-09-2018

TarievenHet tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot en met € 200.000 en naar 22,25% voor winsten vanaf € 200.000 in 2021. In 2019 gaan de tarieven naar 19% en 24,3%, in 2020...

Lees meer

Maatregelen loonbelasting

20-09-2018

Looptijd 30%-regelingUit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een belastingvrije vergoeding voor extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst van hun werkgever ontvangen. De...

Lees meer

Maatregelen inkomstenbelasting

20-09-2018

Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan verbetering van de koopkracht en die het lonender moeten maken om (meer) te werken. Het gaat onder andere om:stappen naar het invoeren van...

Lees meer

Prinsjesdag 2018

20-09-2018

Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd. Waar we vorig jaar vanwege de demissionaire status van Rutte II werden geconfronteerd met een mager Belastingplan, is dit jaar flink uitgepakt. Het...

Lees meer

Planning Financiën voor restant 2018

13-09-2018

De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de planning voor de laatste maanden van 2018 gegeven. Het gaat om wetsvoorstellen, brieven en rapportages die de staatssecretaris en de minister van plan zijn naar de Kamer te...

Lees meer

Hoe lang mag inspecteur wachten met opvragen bewijsstukken?

13-09-2018

De betaalde rente over de eigenwoningschuld is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. De eigenwoningschuld omvat alle schulden die zijn aangegaan voor de aankoop van de eigen woning verminderd met het bedrag van de eigenwoningreserve. De...

Lees meer

Inspecteur stelt dubieuze rit met bestelauto te laat ter...

13-09-2018

Bij het loon van een werknemer moet in beginsel een bijtelling plaatvinden voor het voordeel dat hij heeft van het privégebruik van een auto van de zaak. Dat geldt niet alleen voor een personenauto van de zaak, maar ook voor een bestelauto. Er...

Lees meer

Niet alle bezwaarschriften vermogensrendementheffing vallen...

06-09-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft bezwaarschriften tegen de vermogensrendementheffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017 aangemerkt als massaal bezwaar. Dat geldt slechts voor zover het gaat om de vraag of de belastingheffing in box 3...

Lees meer

Vaste kracht ten onrechte ontslagen

06-09-2018

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werknemer de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst na de opzegging met toestemming van het UWV. De kantonrechter moet aan de hand van de Ontslagregeling toetsen of de...

Lees meer

Internetconsultatie rulingpraktijk

06-09-2018

De zogenaamde rulingpraktijk van de Belastingdienst staat al geruime tijd ter discussie. Een ruling is een afspraak tussen de Belastingdienst en een belastingplichtige waarin, voordat de aangifte is ingediend, zekerheid vooraf wordt gegeven over...

Lees meer

Kamervragen lage-inkomensvoordeel

06-09-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het lage-inkomensvoordeel beantwoord. De vragensteller bestempelt de regeling als “Primarkpremie”. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een bericht van de FNV dat...

Lees meer

Concept subsidieregeling woonhuis-rijksmonumenten

06-09-2018

Per 1 januari 2019 wordt de aftrekbaarheid van onderhoudskosten voor monumentenpanden vervangen door een subsidieregeling. De subsidieregeling komt ten laste van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De minister van OCW heeft...

Lees meer

Bepaling hoofdverblijf

30-08-2018

De rentelasten van een eigen woning zijn fiscaal aftrekbaar. Om als eigen woning voor de inkomstenbelasting te kwalificeren moet een woning aan de eigenaar en zijn gezin duurzaam als hoofdverblijf ter beschikking staan. Iemand kan in fiscale zin...

Lees meer

Geen boete op overtreding geheimhoudingsbeding...

30-08-2018

Zowel in arbeidsovereenkomsten als in andere overeenkomsten kan een geheimhoudingsbeding worden opgenomen. Een in de arbeidsovereenkomst opgenomen geheimhoudingsbeding heeft vaak betrekking op een verbod op mededeling omtrent handelwijze of...

Lees meer

Opzegging voor aanvang dienstbetrekking

30-08-2018

De vrijheid van arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. In verband met deze fundamentele vrijheid geldt voor een werknemer geen andere opzegbelemmering dan het in acht nemen van een relatief korte opzegtermijn. De vraag in een...

Lees meer

Buitenlandse btw terugvragen

30-08-2018

Ondernemers, die in 2017 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2017 moet vóór 1 oktober 2018 zijn ingediend. Dat kan via de website van de...

Lees meer

Recht op KIA voor maat in maatschap

24-08-2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kent een schijventarief. Sinds 1 januari 2010 geldt in de derde schijf een vast bedrag aan KIA zolang het investeringsbedrag tussen de onder- en de bovengrens ligt. In 2018 gaat het om een bedrag aan...

Lees meer

Beëindiging arbeidsovereenkomst bij AOW-gerechtigde leeftijd

24-08-2018

In de cao voor het verzekeringsbedrijf is bepaald dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen maar uiterlijk op de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Met die bepaling...

Lees meer

Fiscale gevolgen echtscheidingsconvenant

24-08-2018

De Belastingdienst heeft een brochure gepubliceerd over fiscale gevolgen van een echtscheidingsconvenant. In de brochure wordt uitgebreid aandacht besteed aan de gevolgen met betrekking tot de voormalige gezamenlijke eigen...

Lees meer

Geen eigenwoningschuld

24-08-2018

Door een privépersoon, die geen ondernemer is, betaalde rente van schulden is alleen aftrekbaar als de schulden zijn aan te merken als eigenwoningschuld. Dat houdt in dat de schulden zijn aangegaan voor de aankoop, het onderhoud of de...

Lees meer

Geen aanleiding voor verlaging AOW-leeftijd

23-08-2018

Naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad zijn Kamervragen gesteld aan de minister van Sociale Zaken over de verhoging van de AOW-leeftijd. In het artikel wordt beschreven dat de AOW-leeftijd tot 2021 sneller stijgt dan de toename...

Lees meer

Bewijs van beperkt privégebruik auto

16-08-2018

Wanneer door de werkgever een auto aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, gaat de wet ervan uit dat de auto ook voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld. Dat betekent dat er een bijtelling bij het inkomen moet plaatsvinden,...

Lees meer

Geen ruime uitleg van concurrentiebeding

16-08-2018

Bij de uitleg van een concurrentiebeding moet niet alleen rekening worden gehouden met de bewoordingen, maar kan ook de betekenis die partijen aan het beding toekennen en wat zij ten aanzien daarvan van elkaar mogen verwachten, van belang zijn....

Lees meer

WOZ-waarde bedrijfsterrein met opslagtanks

16-08-2018

Een procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden had betrekking op de WOZ-waarde van een bedrijfsterrein met opstallen en installaties. In geschil was of de op het terrein aanwezige opslagtanks roerende of onroerende zaken waren. Wanneer de tanks roerend...

Lees meer

Geen werk, geen loon

09-08-2018

De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op de hoofdregel. Een van deze uitzonderingen is dat de werknemer recht op loon heeft als hij zijn werk niet heeft verricht door een oorzaak...

Lees meer

Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw

02-08-2018

Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de mogelijkheid om af te schrijven op de waarde van een bedrijfsgebouw. Afschrijving in een kalenderjaar is slechts mogelijk als de boekwaarde van...

Lees meer

Subsidie duurzame energie zorginstellingen

02-08-2018

Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van duurzame energie. De subsidie bedraagt maximaal 15% van de totale kosten van de subsidiabele activiteiten. De regeling is bedoeld voor...

Lees meer

Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag

02-08-2018

In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder diens schriftelijke instemming. Uitzondering op deze regel is een ontslag op staande voet. Daarvoor moet een dringende reden bestaan. De...

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting business seats

27-07-2018

Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor leveringen en diensten in rekening hebben gebracht. Niet alle in rekening gebrachte omzetbelasting is aftrekbaar. Het Besluit uitsluiting aftrek...

Lees meer

Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden

26-07-2018

Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan dat leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat houdt in dat de belastingplichtige overtuigend moet bewijzen dat en in hoeverre...

Lees meer

Toepassing verleggingsregeling

26-07-2018

Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel degene van wie de belasting wordt geheven. In een aantal gevallen geldt een verleggingsregeling en wordt de omzetbelasting geheven van de afnemer...

Lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige...

26-07-2018

De wet, die regelt dat het UWV bij beëindiging van een dienstbetrekking met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer aan de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding betaalt, is in het Staatsblad geplaatst.Werkgevers...

Lees meer

Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar

26-07-2018

Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben op dezelfde rechtsvraag kan de procedure voor massaal bezwaar worden gebruikt. Met deze procedure worden alle bezwaarschriften met hetzelfde...

Lees meer

Nationaal sportakkoord

19-07-2018

De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dit nationale sportakkoord houdt onder meer in dat er ruim 700 extra buurtsportcoaches komen en dat de onbelaste...

Lees meer

Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd

19-07-2018

Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening brengen voor de levering van goederen of het verrichten van diensten. De btw-richtlijn omschrijft de levering van een goed als de overdracht of...

Lees meer

Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan

19-07-2018

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding bij ontslag van langdurig zieke werknemers aangenomen. Werknemers hebben bij ontslag op initiatief van de werkgever recht op een...

Lees meer

Problemen met loonkostenvoordeel na stage

19-07-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen van het loonkostenvoordeel na een stage beantwoord. De minister maakt duidelijk dat de regeling is bedoeld om mensen met afstand tot de...

Lees meer

Alternatieven btw-identificatienummer

19-07-2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in het btw-identificatienummer. Volgens de AP heeft het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer geen wettelijke grondslag....

Lees meer

Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen

19-07-2018

Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het voorafgaande jaar een deel van de bedrijfswinst onbelast blijft of dubbel wordt belast, is in de rechtspraak de foutenleer ontwikkeld. Met behulp...

Lees meer

Vliegbelasting

12-07-2018

De belastingheffing zal in de toekomst verschuiven van inkomensgerelateerd naar verbruiksgerelateerd. Met name milieuonvriendelijke producten zullen zwaarder worden belast. Onderdeel van deze verschuiving is het heffen van belasting op...

Lees meer

Jeugd-LIV

12-07-2018

Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende drie voorwaarden:de werknemer is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen; de werknemer is op 31...

Lees meer

Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?

12-07-2018

Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al meerdere arresten gewezen. Zo staat de omstandigheid dat een auto in het buitenland is geregistreerd voordat deze in Nederland werd geregistreerd...

Lees meer

Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast

12-07-2018

Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair bedrag. Wordt de eigen woning tijdelijk aan derden ter beschikking gesteld, dan moet 70% van de daarmee behaalde opbrengst bij de voordelen...

Lees meer

Grensoverschrijdende constructies

05-07-2018

In een poging om een betere afstemming te krijgen in de internationale belastingheffing en belastingontwijking tegen te gaan wordt een eerste maatregel genomen. Met ingang van 1 juli 2020 zijn adviseurs, zoals belastingadviseurs en accountants,...

Lees meer

Nieuwe wetgeving positie zelfstandigen zonder personeel

05-07-2018

De fiscale en arbeidsrechterlijke postie van een zelfstandige zonder personeel (zzp'er) blijft de overheid bezighouden. De doelstelling van de wetgever is om ondernemers de vrijheid te geven om ondernemer te zijn doch ongewenste constructies die...

Lees meer

Uitbreiding geboorteverlof partner

05-07-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) naar de Tweede Kamer gestuurd. Op grond van dit wetsvoorstel krijgen partners na de geboorte van een kind vijf in plaats van twee...

Lees meer

Evaluatie EIA

05-07-2018

Subsidieregelingen met een wettelijke grondslag worden iedere vijf jaar geëvalueerd. Dat geldt ook voor de energie-investeringsaftrek (EIA). De evaluatie van deze regeling over de periode van 2012 tot en met 2017 is onlangs afgerond. Naar...

Lees meer

Diverse uitkeringsbedragen per 1 juli 2018

28-06-2018

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2018 gaan ook de uitkeringsbedragen omhoog. Het gaat onder meer om de bijstandsuitkeringen, de...

Lees meer

Recht op doorbetaalde vakantie na einde...

28-06-2018

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een werknemer gedurende zijn vakantie recht houdt op loon. Dat geldt ook voor werknemers, die langdurig en geheel arbeidsongeschikt zijn voor de bedongen arbeid. Vakantie heeft tot doel het herstellen en...

Lees meer

Twee appartementen samen één eigen woning?

28-06-2018

Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die tot zijn huishouden behoren, anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Een belastingplichtige kan...

Lees meer

Verhuur ligplaatsen

28-06-2018

Het recht om gebruik te maken van sportaccommodaties valt onder het lage btw-tarief. Het gebruik van de sportaccommodatie moet verband houden met de beoefening van sport. Diensten die bestaan uit stalling of opslag van attributen waarmee een...

Lees meer

Compensatieregeling omzetting lening in gift

28-06-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt voor een bepaalde groep ondernemers. Het gaat om ondernemers met een lening op grond van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen, die is omgezet in een...

Lees meer

Minimum(jeugd)lonen per 1 juli 2018

21-06-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2018 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer van 22 jaar of ouder € 1.594,20. Het minimumloon per week bedraagt...

Lees meer

Geen giftenaftrek zonder schriftelijk bewijs

21-06-2018

Giften aan het algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als zij een inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Giften moeten met schriftelijke bescheiden kunnen worden gestaafd.Hof Amsterdam oordeelde...

Lees meer

Bedragen kinderopvangtoeslag 2019

21-06-2018

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2019.De maximum uurprijs voor dagopvang bedraagt na verhoging en jaarlijkse...

Lees meer

Geen versoepeling aflossingsverplichting

21-06-2018

De rente die wordt betaald voor de financiering van een eigen woning is aftrekbaar op voorwaarde dat de schuld in maximaal 30 jaar wordt afgelost. De aflossingsverplichting is op 1 januari 2013 ingevoerd voor nieuwe leningen. De Tweede Kamer...

Lees meer

WBSO in 2017

21-06-2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft vorig jaar aan ruim 21.000 Nederlandse bedrijven, waarvan 97% uit het mkb, € 1.455 miljoen aan afdrachtvermindering WBSO toegekend. De verdeling van de afdrachtvermindering over mkb en...

Lees meer

Fiscale aspecten cryptovaluta

21-06-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Eerste Kamer een uiteenzetting gegeven over de fiscale aspecten van cryptovaluta, zoals de bitcoin. Omdat de ontwikkelingen rond cryptovaluta snel gaan is niet uit te sluiten dat de...

Lees meer

Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en...

14-06-2018

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te komen om de verschillen in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners weg te nemen. Door de individualisering van de belastingheffing betalen bij...

Lees meer

Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend

14-06-2018

Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in Nederland gevestigde vennootschap, kan op verzoek met die dochtervennootschap een fiscale eenheid vormen. Na de vorming van een fiscale eenheid is...

Lees meer

Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan

14-06-2018

Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die alsnog een juiste en volledige aangifte deed voordat hij wist of moest vermoeden dat de inspecteur op de hoogte was van de onjuistheid of...

Lees meer

Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten

14-06-2018

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of voor langdurige zorg maken ook het eigen risico voor de zorgverzekering op of moeten...

Lees meer

Bezwaarschriften belastingheffing in box 3

14-06-2018

De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor bezwaarschriften tegen de aanslag inkomstenbelasting 2017 voor zover het de belastingheffing in box 3 betreft. Iedere belastingplichtige...

Lees meer

Belastingdienst niet klaar voor AVG

07-06-2018

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt voor bedrijven, instellingen en ook voor de overheid. Volgens de staatssecretaris van Financiën duurt het nog een jaar voordat de...

Lees meer

Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021

07-06-2018

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De strekking van het wetsvoorstel is dat het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met het jaar 2021 gelijk blijft aan het huidige...

Lees meer

Scholingsuitgaven

07-06-2018

Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan een drempel van € 500. Scholingsuitgaven zijn uitgaven die worden gedaan voor het volgen van een opleiding of een studie, met het oog op het...

Lees meer

Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post

07-06-2018

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien geldt in afwijking van de Algemene wet bestuursrecht dat berichten tussen belastingplichtigen en de inspecteur uitsluitend elektronisch...

Lees meer

De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?

31-05-2018

De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de voorjaarsperiode organiseren werkgevers bij wijze van personeelsuitje vaak een bedrijfsbarbecue. Zoals dat geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen...

Lees meer

Beperking toepassing non-concurrentiebeding

31-05-2018

Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een non-concurrentiebeding opgenomen. Op grond van dat beding was het een werknemer verboden na uitdiensttreding gedurende zes maanden te werken voor...

Lees meer

Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen

30-05-2018

Een bepaalde groep zelfstandigen heeft alsnog recht op financiële compensatie voor hun zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze regeling geldt voor vrouwelijke zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten, die zijn bevallen in de...

Lees meer

Verzuimboete

24-05-2018

Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid van de zijde van de persoon aan wie de boete wordt opgelegd is niet vereist. Alleen bij afwezigheid van alle schuld of bij een pleitbaar...

Lees meer

Berekening buitenlandbijdrage Zvw

24-05-2018

EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing is. Volgens deze verordeningen heeft een in België wonende gepensioneerde met een pensioen uit Nederland recht op zorg in België ten...

Lees meer

Non-concurrentiebeding

24-05-2018

Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet juist, want de bedoeling van het beding is de werknemer te verbieden om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te...

Lees meer

Gebruikelijk loon

17-05-2018

De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. Iemand heeft een aanmerkelijk belang in een vennootschap wanneer hij, alleen of met zijn fiscale...

Lees meer

Aanzegverplichting

17-05-2018

Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. Deze verplichting houdt in dat de werkgever tijdig moet aangeven of hij de overeenkomst na afloop wel of niet wil voortzetten. Dit moet...

Lees meer

Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking

17-05-2018

De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over zijn brief inzake de aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking.De eerste Europese Anti-Tax Avoidance Richtlijn (ATAD1)...

Lees meer

Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname

17-05-2018

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen economische activiteiten voor de omzetbelasting. Dat heeft tot gevolg dat een holding geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Een zuivere...

Lees meer

Project hinderbeperking grootschalige wegwerkzaamheden

09-05-2018

De Wet IB 2001 kent een vrijstelling voor vergoedingen die bij grootschalige wegwerkzaamheden worden betaald aan verkeersdeelnemers om de hinder te beperken. De vrijstelling geldt voor deelnemers aan een project hinderbeperking gedurende maximaal...

Lees meer

Kwalificatie eigen woning

09-05-2018

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de inkomstenbelasting. Er geldt een uitzondering voor de eigen woning. Deze valt in box 1. De inkomsten uit de eigen woning bestaan uit een percentage van de WOZ-waarde van...

Lees meer

Ketenregeling arbeidsrecht

09-05-2018

De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat na meer dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd of na opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een totale...

Lees meer

Dienstverlening kinderopvangtoeslag moet verbeteren

03-05-2018

De kinderopvangtoeslag wordt aanvankelijk als voorschot vastgesteld en uitbetaald. Ouders moeten zelf hun inkomen en het aantal uren opvang dat zij afnemen schatten. Deze schatting bepaalt de hoogte van het voorschot. Pas wanneer de werkelijke...

Lees meer

Vrijstelling sollicitatieplicht oudere werklozen

03-05-2018

Om recht te hebben op een WW-uitkering is een werkloze verplicht om te solliciteren. Er geldt een vrijstelling van de sollicitatieplicht voor uitkeringsgerechtigden die op de eerste dag van hun werkloosheid minder dan één jaar van het recht...

Lees meer

Kabinetsreactie evaluatie 30%-regeling

03-05-2018

De Wet op de loonbelasting biedt de mogelijkheid om de extra kosten die werknemers in het kader van hun dienstbetrekking maken voor tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst, de zogenaamde extraterritoriale kosten, onbelast te vergoeden. In...

Lees meer

Overgangsregeling spoedreparatie regime fiscale eenheid

26-04-2018

Er komt een overgangsmaatregel bij de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Dat heeft de staatssecretaris aangekondigd in antwoord op Kamervragen. Deze overgangsmaatregel moet de scherpste...

Lees meer

Vergoeding reiskosten aan mantelzorgers

26-04-2018

Onder voorwaarden zijn uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekbaar. In de Wet IB 2001 wordt omschreven welke categorieën van uitgaven aftrekbaar kunnen zijn. Het gaat onder meer om de kosten van extra gezinshulp. Voor aftrekbaarheid is...

Lees meer

Aanpassing 30%-regeling aangekondigd

26-04-2018

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers geldt onder voorwaarden een gunstige fiscale regeling. Deze zogenaamde 30%-regeling houdt in dat werkgevers tot 30% van de bruto beloning als een belastingvrije vergoeding kunnen betalen aan...

Lees meer

Aansprakelijkheid werkgever

19-04-2018

Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de schade die hun werknemers daardoor oplopen, tenzij de werknemer schade lijdt als gevolg van opzet of bewust roekeloos handelen.Op grond...

Lees meer

Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland

19-04-2018

De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de waarde van de woning gerelateerd bedrag bij het inkomen worden geteld, terwijl de rente en de kosten van de financiering van de woning...

Lees meer

Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken

19-04-2018

De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak met kredietverstrekkers mogelijk te maken dat hypotheken stapsgewijs worden omgezet in een vorm met lagere maandlasten. Dat zou moeten...

Lees meer

Kamerbrief positie bedrijfsarts

19-04-2018

De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever moet zich in een aantal situaties laten ondersteunen door een arbodienst of een bedrijfsarts, bijvoorbeeld bij de advisering over...

Lees meer

Aanzegverplichting

12-04-2018

Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van tevoren schriftelijk laten weten of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten of niet. Doet de werkgever dat niet of te laat, dan heeft de...

Lees meer

Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering...

12-04-2018

De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen ter verbetering van de arbeidsmarkt. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) bevat de volgende maatregelen.Ontslag wordt mogelijk op...

Lees meer

Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap

12-04-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 in de Eerste Kamer toegezegd om in een beleidsbesluit te bevestigen dat het aangaan van een huwelijk of het aangaan of wijzigen van...

Lees meer

Herinvesteringsreserve en emigratie

12-04-2018

De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen van een in Nederland gedreven onderneming naar het buitenland belasting wordt geheven over de meerwaarde wanneer de ondernemer niet langer...

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

06-04-2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is van toepassing op iedereen die met persoonsgegevens werkt. Voor veel ondernemingen geldt...

Lees meer

Financiën publiceert voorstel wijziging...

05-04-2018

Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting ter consultatie gelegd. De huidige regeling geldt voor natuurlijke personen die op jaarbasis minder dan € 1.883 aan btw...

Lees meer

Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld

05-04-2018

De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om het wetsvoorstel ter afschaffing van de dividendbelasting uit te stellen. De afschaffing is voorzien per 1 januari 2020. Op dezelfde datum...

Lees meer

Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling

05-04-2018

De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Het systeem bestaat uit een aantal gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen en een vrije ruimte. Vergoedingen en...

Lees meer

Verrekening negatief verlofdagensaldo

29-03-2018

Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet de werkgever tot uitbetaling daarvan overgaan. Heeft de werknemer aan het einde van zijn dienstbetrekking een negatief saldo aan verlofdagen...

Lees meer

Overgangsregeling bijtellingspercentage

28-03-2018

De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd van 25% naar 22%. Op grond van overgangsrecht geldt voor auto’s met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016 ook na 1...

Lees meer

Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding

22-03-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van de evaluatie kondigt de minister aan dat hij in de loop van...

Lees meer

Plannen regeerakkoord slecht voor mkb

22-03-2018

In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en belastingadviseurs erop gewezen dat maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen niet gunstig zijn voor het mkb. Gedoeld wordt op maatregelen die...

Lees meer

Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak

22-03-2018

Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak invoeren. De staatssecretaris denkt aan een regeling die vergelijkbaar is met de bijtelling voor een auto van de zaak....

Lees meer

Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning

15-03-2018

De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de belastingplichtige of zijn huishouden als hoofdverblijf ter beschikking staat op grond van eigendom. Wat onder aanhorigheden moet worden begrepen...

Lees meer

Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen

15-03-2018

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere zzp’ers beantwoord. De vorige minister heeft op 17 oktober 2017 een ministeriële regeling aangekondigd, maar tot op heden is deze regeling...

Lees meer

Het noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

09-03-2018

Werkgevers kunnen werknemers vergoedingen geven voor kosten die zij maken in het kader van hun dienstbetrekking. In plaats van een vergoeding kan de werkgever ervoor kiezen om bepaalde zaken voor zijn rekening ter hand te stellen aan de...

Lees meer

Wetsvoorstel btw-behandeling vouchers aangenomen

08-03-2018

Het wetsvoorstel betreffende de btw-behandeling van vouchers is door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Een hamerstuk is een wetsvoorstel waarover niemand tijdens een plenaire vergadering het woord wenst te voeren en dat zonder stemming...

Lees meer

Arbeids- of stageovereenkomst?

08-03-2018

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een stageovereenkomst is niet heel groot. De elementen die een arbeidsovereenkomst kenmerken zijn vaak ook aanwezig in een stageovereenkomst. Er wordt arbeid verricht, er is een gezagsverhouding en...

Lees meer

Onzakelijke lening

08-03-2018

Een lening tussen gelieerde partijen kan als onzakelijk worden aangemerkt wanneer deze onder zodanige voorwaarden is verstrekt dat een debiteurenrisico wordt gelopen dat een onafhankelijke derde niet zou accepteren. De beoordeling van...

Lees meer

Belastingdienst mocht gekochte informatie niet als bewijs...

01-03-2018

Hof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de Belastingdienst van een anonieme tipgever gekochte informatie over buitenlandse bankrekeningen van Nederlanders niet mocht gebruiken als bewijsmateriaal. Volgens het hof waren er geen gewichtige...

Lees meer

Controleer de WOZ-waarde van uw woning

01-03-2018

Ieder voorjaar ontvangt u van de gemeente de WOZ-beschikking voor uw eigen woning. De WOZ-beschikking 2018 kent als waardepeildatum 1 januari 2017. Omdat de huizenmarkt inmiddels flink is aangetrokken, mag verwacht worden dat ook de WOZ-waarde...

Lees meer

Zonder notaris trouwen in algehele gemeenschap van goederen

01-03-2018

Tot 1 januari 2018 was het uitgangspunt van het huwelijksgoederenregime de algehele gemeenschap van goederen. Wie daarvan wilde afwijken moest naar de notaris om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Voor mensen, die na 1 januari 2018 in...

Lees meer

Eerder aangekondigde spoedreparatie fiscale eenheid gaat door

01-03-2018

Op 25 oktober 2017 heeft de advocaat-generaal (A-G) van het Hof van Justitie EU geconcludeerd dat de Nederlandse regeling van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in bepaalde opzichten in strijd is met het EU-recht. Naar aanleiding...

Lees meer

Kamervragen slapende dienstverbanden

22-02-2018

Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen door na de periode van verplichte loondoorbetaling het dienstverband niet te beëindigen. Het vorige kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend...

Lees meer

Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof

22-02-2018

In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te breiden van twee doorbetaalde dagen naar een week, met aanvullend vijf weken verlof zonder loon, maar met een uitkering van 70% van het loon. Het...

Lees meer

Rulings procedureel niet altijd in orde

22-02-2018

De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 rulings met een internationaal karakter. Niet in alle gevallen zijn de interne procedures gevolgd. De procedurele fouten zijn vooral opgetreden bij...

Lees meer

Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad

22-02-2018

De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de wijziging wordt de bevoegdheid van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van de beloning van bestuurders van ondernemingen met meer dan 100...

Lees meer

Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering

22-02-2018

De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de toegangseis voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In het regeerakkoord van het huidige kabinet wordt voorgesteld om bij de aanvraag voor een uitkering...

Lees meer

Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België

15-02-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het belastingverdrag met België wijst het heffingsrecht over privaatrechtelijke pensioenen in beginsel...

Lees meer

Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto

15-02-2018

Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22% van de cataloguswaarde van de auto indien de auto jonger is dan 15 jaar. In de jaren voor 2017 gold een bijtelling van 25%. Bij wijze van...

Lees meer

Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling

15-02-2018

Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij arbeidsongeschiktheid. De loondoorbetaling bedraagt wettelijk 70% van het vastgestelde loon en gedurende de eerste 52 weken ten minste het voor de...

Lees meer

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

09-02-2018

Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen te worden. De Wet DBA was bedoeld om duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer een arbeidsverhouding een dienstbetrekking is. In...

Lees meer

Nieuw modelkoopcontract woningen

08-02-2018

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het modelkoopcontract voor woningen. Het nieuwe modelkoopcontract bevat zowel het voorbehoud van financiering als het voorbehoud van de bouwkundige...

Lees meer

Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling

08-02-2018

De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de toepassing van de eigenwoningregeling. De goedkeuring heeft betrekking op een onbedoelde beperking van de renteaftrek bij partners die...

Lees meer

Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en...

08-02-2018

Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de schenking is gedaan. Van schenkingen, die in 2017 hebben plaatsgevonden, moet dus voor 1 maart 2018 aangifte worden gedaan. Een aangifte...

Lees meer

Verplicht privévermogen

01-02-2018

Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk of als privé aan te merken. Vermogensbestanddelen, die uitsluitend of vrijwel uitsluitend zakelijk gebruikt worden, vormen verplicht...

Lees meer

Geen laag tarief voor parkeren

01-02-2018

In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark aangemerkt als een op zichzelf staande dienst. In een later arrest uit 2012 heeft de Hoge Raad gezegd dat bij een combinatie van diensten, zoals het...

Lees meer

Premieheffing tijdens onbetaald verlof

01-02-2018

In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld dat een inwoner van een lidstaat van de EU, die onbetaald verlof neemt om in die periode werkzaamheden in loondienst te...

Lees meer

Vorming voorziening

01-02-2018

In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als ondernemer een voorziening te kunnen vormen voor toekomstige uitgaven. De voorziene uitgaven moeten hun oorsprong vinden in feiten of...

Lees meer

Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot belastingheffing

25-01-2018

Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing is en daarmee verband houdende rechten op nabestaandenpensioen vallen niet in de huwelijksgemeenschap. In de WVPS is geregeld dat bij echtscheiding de...

Lees meer

Belemmeringsverbod Waadi

25-01-2018

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlener van personeel mag op grond van dat verbod niet verhinderen dat een uitgeleende arbeidskracht na afloop van de terbeschikkingstelling in dienst...

Lees meer

Planningsbrief ministerie van Financiën

25-01-2018

De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer gestuurd. De jaarplanning omvat een overzicht van stukken, wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijke die in de loop van...

Lees meer

Verbouw kantoorpand tot woning

25-01-2018

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief van de overdrachtsbelasting is 6%. Voor woningen geldt een lager tarief van 2%.Volgens de rechtbank Den Haag is in de...

Lees meer

Vergoeding deelname medicijnonderzoek

25-01-2018

Voor de deelname als proefpersoon aan medicijnonderzoek worden vergoedingen betaald. Voor zover deze vergoedingen niet zien op directe kosten zoals reiskosten, zijn de vergoedingen onderdeel van het resultaat uit overige werkzaamheden. Deze...

Lees meer

Kamervragen heffingskortingen buitenlanders

25-01-2018

Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting het belastingdeel van de heffingskortingen. Dat voorkomt dat buitenlandse belastingplichtigen heffingskortingen via de inkomstenbelasting...

Lees meer

Aanpassing arbeidsvoorwaarden via reglement

18-01-2018

In een arbeidsovereenkomst was een bepaling opgenomen waarin werd verwezen naar het arbeidsvoorwaardenreglement van de werkgever. In het arbeidsvoorwaardenreglement stond dat het deel uitmaakte van de individuele arbeidsovereenkomst. Het...

Lees meer

KIA en investeringen binnen en buiten maatschapsverband

18-01-2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een regeling die is bedoeld om investeringen van relatief geringe omvang in bedrijfsmiddelen van een onderneming te stimuleren. Wanneer een onderneming onderdeel is van een samenwerkingsverband...

Lees meer

Verrekening van verliezen

18-01-2018

Verliezen in de vennootschapsbelasting kunnen verrekend worden met winsten van eerdere of latere jaren. De verrekening van verliezen is niet onbeperkt in de tijd. Een verlies uit een jaar kan worden verrekend met de winst van het...

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst ter vermijding ontslag op staande voet

17-01-2018

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod van de ene partij dat wordt aanvaard door de andere partij. Voor een geldig aanbod en een geldige aanvaarding vereist de wet dat de wil en de verklaring van degene die aanbiedt en van degene die...

Lees meer

Overtreding geheimhoudingsbeding

11-01-2018

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het was de werknemer verboden om zowel gedurende als na afloop van de arbeidsovereenkomst aan derden mededeling te doen van...

Lees meer

Asbestsanering monumentenpand

11-01-2018

Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid is beperkt tot de kosten die gemaakt worden om het pand in bruikbare staat te...

Lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2018

04-01-2018

WerkkostenregelingDe vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bedraagt ongewijzigd 1,2% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,35 per...

Lees meer

Bedragen kindregelingen 2018

04-01-2018

KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal: Leeftijd...

Lees meer

Loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel 2018

04-01-2018

Loonkostenvoordelen (LKV)LKV is een nieuwe regeling ter vervanging van de premiekortingen. LKV zijn een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit...

Lees meer

Oudedagsreserve en ondernemersaftrek

04-01-2018

OudedagsreserveDe toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2018 9,44% van de winst, maar maximaal € 8.775. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen...

Lees meer

Investeringsaftrek 2018

04-01-2018

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek:kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA);...

Lees meer

Wijzigingen inkomstenbelasting

04-01-2018

Eigen woningHet eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.060.000 bedraagt in 2018 0,70% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.060.000 geldt een verhoogd...

Lees meer

Tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting 2018

04-01-2018

Tarieven box 1 Inkomen van tot Jonger dan...

Lees meer

Onderzoek naar IKEA-rulings

21-12-2017

De Europese Commissie stelt een onderzoek in naar de belastingafspraken (rulings) die Nederland heeft gemaakt met IKEA. De aanleiding voor dit onderzoek is dat deze afspraken verboden staatssteun inhouden doordat IKEA wordt bevoordeeld ten...

Lees meer

Kamerbrief ontwikkelingen arbeidsmarkt

21-12-2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Belangrijkste onderdeel van de brief betreft de Wet DBA. Deze wet is als vervanger van de VAR niet...

Lees meer

Diverse uitkeringsbedragen 2018

21-12-2017

De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2018 gaan ook de uitkeringsbedragen omhoog. Het gaat onder meer om de bijstandsuitkeringen,...

Lees meer

Belastingplan 2018 aangenomen

21-12-2017

De Eerste Kamer heeft het Belastingplan 2018 aangenomen. Behalve de PVV hebben alle partijen voor het wetsvoorstel gestemd. De Eerste Kamer heeft ook het wetsvoorstel dat de aftrek wegens geen of een lage eigenwoningschuld (de zogenaamde...

Lees meer

Geleidelijke afbouw verrekening algemene heffingskorting

14-12-2017

Belastingplichtigen hebben recht op de algemene heffingskorting in de inkomstenbelasting. Belastingplichtigen zonder inkomen hebben slechts recht op uitbetaling voor zover zij een partner hebben die voldoende inkomen heeft om ook de...

Lees meer

Kamerbrief spoedreparatie fiscale eenheid

14-12-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen van de vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer beantwoord over de aangekondigde spoedreparatie met betrekking tot het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. De...

Lees meer

150-kilometercriterium ook bij tussentijdse beoordeling...

14-12-2017

De 30%-regeling is een bijzondere regeling voor uit het buitenland afkomstige werknemers die beschikken over op de Nederlandse arbeidsmarkt schaarse deskundigheid. De regeling houdt in dat van de totale bruto beloning 30% als onbelaste vergoeding...

Lees meer

Pensioenbesluit aangepast per 1 januari 2018

14-12-2017

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. In verband daarmee heeft de staatssecretaris van Financiën een besluit over pensioenen aangepast. De wijzigingen betreffen de aanpassingen van de in de...

Lees meer

Verlengde navorderingstermijn

14-12-2017

De Belastingdienst kan een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven. De bevoegdheid om een navorderingsaanslag op te leggen vervalt normaliter vijf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is...

Lees meer

Verrekening ingehouden loonheffing

07-12-2017

Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing verrekend met de verschuldigde inkomstenbelasting. Dat geldt ook als de werkgever de ingehouden loonheffing niet heeft afgedragen, tenzij...

Lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen

07-12-2017

De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten koste van het vermogen van de erflater heeft verkregen aan als een erfrechtelijke verkrijging wanneer de erflater tot aan zijn overlijden...

Lees meer

Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract

07-12-2017

Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten waarin de rechten en verplichtingen worden vastgelegd van de werknemer. Het is niet ongebruikelijk om in een dergelijke overeenkomst een...

Lees meer

Uitzondering partnerschap ex-pleegkind

07-12-2017

Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 jaar niet de partner zijn van zijn ouder. Een pleegkind geldt als een kind, op voorwaarde dat het wordt opgevoed en onderhouden als een eigen...

Lees meer

Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe...

29-11-2017

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 jaar wordt uitgefaseerd, aangenomen. De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld houdt in, dat er per saldo geen bijtelling bij het...

Lees meer

Premiepercentages 2018

29-11-2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het betreft de premies voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de sectorfondsen, het Algemeen Werkloosheidsfonds...

Lees meer

Bpm bij huur buitenlandse auto

29-11-2017

Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm verschuldigd. Dat geldt ook als de auto is voorzien van een buitenlands kenteken of als de auto in het buitenland is gehuurd. Wel moet bij...

Lees meer

Eindejaarstips particulieren

24-11-2017

Heeft u een pensioentekort?Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een lijfrenteverzekering en/of de inleg voor banksparen aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag in 2017 is maximaal 13,8% van de...

Lees meer

Eindejaarstips voor de dga

24-11-2017

Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is afgeschaft. Voor zover dat nog niet is gedaan, moet u bepalen wat u met het opgebouwde pensioen gaat...

Lees meer

Eindejaarstips omzetbelasting

24-11-2017

Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doenOndernemers, die hun btw-aangifte over 2017 willen corrigeren of die een balanspost btw van 2017 willen aangeven, kunnen berekening van belastingrente voorkomen door...

Lees meer

Eindejaarstips werkgevers

24-11-2017

Vergeet niet om WBSO aan te vragenVoor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een vermindering van de afdracht van loonheffingen. Deze WBSO bedraagt in 2018 32% van het loon tot een loonbedrag van €...

Lees meer

Eindejaarstips voor ondernemingen

24-11-2017

Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. De KIA bedraagt tot een bedrag van € 56.192 28% van het...

Lees meer

Eindejaarstips schenken en erven

24-11-2017

Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te dragen aan uw kinderen kan de heffing van erfbelasting worden beperkt. Door schenkingen te spreiden in de tijd kunt u...

Lees meer

Eindejaarstips eigen woning

24-11-2017

Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente nog steeds heel laag is, ligt deze toch een...

Lees meer

Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld

21-11-2017

Een fiscaal wetsvoorstel dat tot veel commotie leidt is de voorgenomen afschaffing van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Deze regeling staat bekend als de wet Hillen of de Hillen-aftrek. De regeling houdt in dat geen bijtelling...

Lees meer

Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling

21-11-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel ter afschaffing van de landbouwregeling in de btw. In de nota wordt het in het wetsvoorstel opgenomen overgangsrecht versoepeld. Door de aanpassing...

Lees meer

Vermogenstoets zorgtoeslag 2018

21-11-2017

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk.Met ingang van 1 januari 2018 hebben verzekerden met een vermogen boven het heffingvrije vermogen van meer dan € 83.415 geen recht op de...

Lees meer

Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen

17-11-2017

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in behandeling. Tijdens de behandeling daarvan heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd een brief aan de Kamer te sturen over...

Lees meer

Uitleg premier afschaffing dividendbelasting

17-11-2017

De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven waarmee over de dividendbelasting is gesproken en wat de uitkomsten van die gesprekken zijn. In zijn brief benadrukt de premier het belang van...

Lees meer

Kabinetsreactie op Paradise Papers

17-11-2017

Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer geschreven over de aanpak van belastingontwijking en de rulingpraktijk. De staatssecretaris laat weten dat het...

Lees meer

Overtollige liquiditeiten en toevoeging oudedagsreserve

17-11-2017

Een ondernemer, die aan het begin van een kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt, kan ten laste van zijn winst toevoegen aan zijn oudedagsreserve. Om aan de oudedagsreserve te mogen toevoegen moet de ondernemer aan het...

Lees meer

Extra kosten kleding en beddengoed

17-11-2017

De Wet IB 2001 bevat een opsomming van aftrekbare uitgaven wegens ziekte of invaliditeit. Naast kosten van medische behandeling gaat het om kosten voor extra gezinshulp, op medisch voorschrift gehouden diëten en kosten van extra kleding en...

Lees meer

Pensioen geen onderdeel (gebruikelijk) loon

09-11-2017

Een dga moet voor zijn werkzaamheden ten behoeve van zijn bv ten minste een gebruikelijk loon ontvangen. De vraag in een procedure was of bij het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk loon rekening gehouden moet worden met een van de bv...

Lees meer

AOW-leeftijd gaat niet omhoog in 2023

09-11-2017

Sinds enige jaren stijgt de AOW-gerechtigde leeftijd. Aanvankelijk met in de wet vastgelegde stappen en vanaf 2022 afhankelijk van de ontwikkeling van de levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De verhoging op basis van de resterende...

Lees meer

Maatregelen uit regeerakkoord opgenomen in Belastingplan 2018

09-11-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging op het Belastingplan 2018 ingediend. In de nota van wijziging is een aantal punten uit het regeerakkoord verwerkt. Het gaat om maatregelen die per 1 januari 2018 in werking moeten...

Lees meer

Spoedreparatie vennootschapsbelasting aangekondigd

02-11-2017

In verband met de mogelijke negatieve gevolgen van een toekomstig arrest van het Hof van Justitie EU heeft het kabinet een spoedreparatie voorbereid van de Wet op de vennootschapsbelasting. De aanleiding hiervoor is de conclusie van de...

Lees meer

Kosten total bodyscan niet aftrekbaar

02-11-2017

De uitgaven voor geneeskundige hulp bij ziekte of invaliditeit zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting voor zover de uitgaven een zekere inkomensafhankelijke drempel overschrijden. Uitgaven ter voorkoming van ziekten vallen in de regel niet...

Lees meer

Schijfgrenzen en tarieven IB 2018

02-11-2017

Bij de Tweede Kamer is het Belastingplan 2018 in behandeling. De (voormalige) staatssecretaris van Financiën heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Kamer gestuurd. In de nota worden vragen van de verschillende fracties beantwoord....

Lees meer

Aanslag en boete opgelegd na ontbinding vof

26-10-2017

Door het opleggen van een belastingaanslag wordt een ontstane belastingschuld vastgesteld. Deze betekenis verliest een belastingaanslag niet door het overlijden van de persoon aan wie de aanslag is opgelegd of door het ophouden te bestaan van een...

Lees meer

Bedragen minimumloon per 1 januari 2018

26-10-2017

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 vastgesteld. Het bedrag per maand bedraagt voor een werknemer van 22 jaar of ouder € 1.578,00. Het minimumloon per week bedraagt...

Lees meer

Verliesverrekening

26-10-2017

In box 1 van de inkomstenbelasting worden de inkomsten uit werk en woning progressief belast. De inkomsten uit werk en woning omvatten de winst uit onderneming, de inkomsten uit dienstbetrekking, het resultaat uit werkzaamheden en de inkomsten uit...

Lees meer

Liever een oude auto van de zaak?

19-10-2017

De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet bevat namelijk de fictie dat een auto die voor zakelijk gebruik ter beschikking wordt gesteld, ook voor privégebruik ter beschikking wordt...

Lees meer

Internetconsultatie regelgeving crowdfunding

19-10-2017

Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om zijn financiering te regelen, maar vraagt het publiek om (een deel van) de financiering. Deze vorm van publieksfinanciering komt vaak tot...

Lees meer

Compensatieregeling zwangere zelfstandigen

18-10-2017

Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffen. De regeling is bedoeld voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn...

Lees meer

Invoer (bijna) nieuwe auto

18-10-2017

Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte personenauto’s. Bij een gebruikte auto wordt de verschuldigde bpm verminderd door rekening te houden met...

Lees meer

Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd

18-10-2017

Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn dienstbetrekking elders werkzaam te zijn. Om die reden is een dergelijk beperkend beding alleen geldig als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is...

Lees meer

Overzicht maatregelen in regeerakkoord

11-10-2017

De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat van de plannen en ambities. Onderstaand volgt een beknopt overzicht. Voor de goede orde, het gaat om plannen die in de periode van...

Lees meer

Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster

05-10-2017

Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er geldt een uitzondering voor de dga. Bepalend voor de toepassing van de uitzondering is het ontbreken van de gezagsverhouding in de...

Lees meer

Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing

05-10-2017

Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door de vergoeding in de vorm van een recht op periodieke uitkeringen te gieten. In een dergelijk geval was niet de gehele vergoeding in een keer...

Lees meer

Onzakelijke borgstelling

05-10-2017

Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk belang heeft, wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden in box 1 van de inkomstenbelasting. Het aangaan van een borgstelling is geen...

Lees meer

Onvoldoende bewijs geen privégebruik

05-10-2017

Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat tot gevolg dat op kalenderjaarbasis ten minste 25% van de waarde van de auto bij het loon van de werknemer wordt geteld. De wet bevat de...

Lees meer

Nabetaling is onderdeel loon

05-10-2017

Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een dienstbetrekking geniet. Vergoedingen die in het kader van de dienstbetrekking worden betaald zijn onderdeel van het loonbegrip.Onder verwijzing naar...

Lees meer

Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie

28-09-2017

De meeropbrengst van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbelasting. De meeropbrengst is het verschil tussen de verkoopopbrengst en de verkrijgingsprijs van de aandelen. De verkrijgingsprijs is de bij de...

Lees meer

Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland

28-09-2017

Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regeling in de loonbelasting worden toegepast. Bij toepassing van deze regeling wordt 30% van de totale bruto beloning aangemerkt als een onbelaste...

Lees meer

Berekening invorderingsrente

28-09-2017

In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderingsrente in rekening wordt gebracht.In een procedure voor de rechtbank meende de belanghebbende dat hij geen invorderingsrente hoefde te...

Lees meer

Stakingswinst ondernemer

28-09-2017

Volgens de Wet IB 2001 is winst uit onderneming het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een onderneming. Onder onderneming moet in dit verband ook het zelfstandig uitgeoefende beroep worden begrepen.In het kader van de...

Lees meer

Verlaging EIA met 0,5% per 2018

21-09-2017

De energie-investeringsaftrek (EIA) gaat per 1 januari 2018 met 0,5% omlaag. Dat is een gevolg van een bij de behandeling van het Belastingplan 2017 aangenomen amendement, waarvoor deze verlaging als dekking dient. De verlaging is destijds niet...

Lees meer

Maatregelen loonbelasting

21-09-2017

Niet-uitvoerende bestuurdersBestuurders van een beursgenoteerde vennootschap zijn fictief in dienstbetrekking werkzaam bij de vennootschap. De fictieve dienstbetrekking voor commissarissen is vervallen, aanvankelijk op basis...

Lees meer

Afschaffing landbouwregeling

21-09-2017

De huidige landbouwregeling in de omzetbelasting houdt landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers buiten de heffing van btw. Zij hoeven geen btw-administratie bij te houden. Omdat de landbouwer geen btw is verschuldigd over zijn...

Lees meer

Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders

21-09-2017

In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhouders en executanten. De aansprakelijkheid betreft de omzetbelasting die verschuldigd is bij de levering van een verpande of verhypothekeerde zaak...

Lees meer

Definitie geneesmiddelen

21-09-2017

Het verlaagde tarief in de btw is van toepassing op geneesmiddelen. Door een arrest van de Hoge Raad is duidelijk geworden dat de wettekst te ruim is. Volgens het arrest vallen ook fluoride tandpasta en zonnebrandcrème onder het lage tarief. Dat...

Lees meer

Multiplier giftenaftrek

21-09-2017

Sinds 2012 worden giften aan culturele instellingen voor de bepaling van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting verhoogd door vermenigvuldiging met een bepaalde factor. Het doel van deze regeling is om giften aan...

Lees meer

Afschaffing inkeerregeling

21-09-2017

Zoals al eerder was aangekondigd wil het kabinet de inkeerregeling afschaffen. De inkeerregeling houdt in dat mensen, die vermogen of inkomen hebben verzwegen, dat binnen twee jaar alsnog kunnen aangeven zonder dat de Belastingdienst een...

Lees meer

Prinsjesdag 2017

21-09-2017

Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale maatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is dit jaar vanwege de demissionaire status van het kabinet magerder dan ooit. Toch bestaat het Belastingplan uit vier wetsvoorstellen. Naast het...

Lees meer

Teruggave overdrachtsbelasting

14-09-2017

Bij de levering van onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Op verzoek kan een teruggaaf van betaalde overdrachtsbelasting worden verleend, wanneer door de werking van een ontbindende voorwaarde de oude situatie zowel juridisch...

Lees meer

Beleidsbesluit hybride geldverstrekkingen

14-09-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met beleid voor de behandeling van hybride geldverstrekkingen in de vennootschaps- en dividendbelasting gepubliceerd. In beginsel wordt het verschil tussen eigen en vreemd vermogen bepaald door...

Lees meer

Algemeen overleg Belastingdienst

14-09-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op een aantal onderwerpen dat in het Algemeen overleg over de Belastingdienst is besproken. Een van de besproken onderwerpen is de Berichtenbox en dan met name...

Lees meer

Dit kenmerkt de echte MKB Accountant

13-09-2017

Onze beroepsvereniging Novak laat zien wat de waarde van de MKB Accountant is. Wij vinden dat in de hele discussie over de toekomst van ons beroep de adviserende en soms confronterende rol ondersneeuwt. Deze video haalt juist deze belangrijke...

Lees meer

Import gebruikte auto

07-09-2017

Voor de registratie van een auto in Nederland maakt het uit of de auto nieuw of gebruikt is. Bij de registratie van een gebruikte auto bedraagt de verschuldigde bpm minder doordat rekening wordt gehouden met afschrijving. De Hoge Raad heeft in...

Lees meer

Hoog tarief voor alcoholische dranken bij de maaltijd

07-09-2017

In navolging van de rechtbank is ook het hof van oordeel dat het hoge tarief voor de omzetbelasting van toepassing is op alcoholhoudende dranken, die een restaurant serveert bij maaltijden. De restauranthouder had toepassing van het lage...

Lees meer

Eigenrisicodragerschap WGA

07-09-2017

Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 alleen voor het totale risico, dus voor het WGA-risico van zowel vaste als flexibele krachten. Werkgevers, die voor 1 januari 2017...

Lees meer

Inschrijving regionale ondernemerswedstrijd Pitch & Grow geopend

06-09-2017

Ondernemers uit Haarlem en...

Lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder stichting

31-08-2017

Iedere bestuurder van een rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor de loonheffing die de rechtspersoon verschuldigd is. De aansprakelijkheid geldt niet alleen voor bestuurders van een nv of een bv, maar ook voor bestuurders van een...

Lees meer

Geen kleineondernemersregeling voor buitenlandse ondernemer

31-08-2017

De kleineondernemersregeling in de omzetbelasting geldt voor natuurlijke personen die een onderneming drijven. De kleineondernemersregeling is een vermindering van de door de ondernemer aan de Belastingdienst te betalen omzetbelasting. De...

Lees meer

Transitievergoeding en loondispensatie

31-08-2017

De vraag in een procedure bij de kantonrechter was of bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding en de gefixeerde schadevergoeding wegens onregelmatige opzegging rekening moet worden gehouden met een ontvangen...

Lees meer

Teruggaaf omzetbelasting

31-08-2017

Een ondernemer heeft recht op teruggaaf van omzetbelasting op leveringen en diensten waarvoor hij de vergoeding niet heeft en niet zal ontvangen. Het recht op teruggaaf ontstaat op het tijdstip waarop vaststaat dat de vergoeding geheel of...

Lees meer

Geen dienstbetrekking, dus geen recht op WW

31-08-2017

Wie werkzaam is in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is werknemer in de zin van de WW. Voor een privaatrechtelijke dienstbetrekking moet aan drie vereisten zijn voldaan. Er moet een verplichting zijn om arbeid persoonlijk te verrichten, er...

Lees meer

Onderhoudskosten tuin van monumentenpand

24-08-2017

De onderhoudskosten voor een monumentenpand zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. Tot de onderhoudskosten worden gerekend de kosten om het pand in bruikbare staat te herstellen of te houden, voor zover deze...

Lees meer

Verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

24-08-2017

Ondernemers, die in 2016 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2016 moet vóór 1 oktober 2017 zijn ingediend. Dat kan via de website van de...

Lees meer

Aansprakelijkheid werkgever

17-08-2017

Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het uitvoeren van zijn werk oploopt. Er geldt een uitzondering op de hoofdregel als de werkgever kan aantonen dat hij voldoende voorzorgsmaatregelen...

Lees meer

Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst

17-08-2017

Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij het gerechtshof open. Het hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden na de dag van de uitspraak van de kantonrechter. Wordt het...

Lees meer

Omzet- en winstcorrecties

17-08-2017

Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp van een dergelijk stuk software in een geautomatiseerde kassa is het mogelijk om transacties, die via de kassa verlopen, geheel of...

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren

10-08-2017

Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens disfunctioneren. In de terminologie van de wet gaat het dan om ongeschiktheid van de werknemer om de bedongen arbeid te verrichten door een...

Lees meer

Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking...

10-08-2017

Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de belastingheffing over de meeropbrengst boven de boekwaarde uitstellen door het vormen van een herinvesteringsreserve. Een ondernemer die een...

Lees meer

Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten

10-08-2017

In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van Financiën het voornemen geuit om het opleggen van vergrijpboeten aan juridische beroepsbeoefenaren, die betrokken zijn bij belastingontduiking,...

Lees meer

Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering

03-08-2017

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, heeft geoordeeld dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zijn bevallen, recht hebben op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering....

Lees meer

Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek

03-08-2017

Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan is een transitievergoeding toe te kennen? Volgens een werknemer mag dat niet. In hoger beroep voerde de werknemer aan dat de wet de...

Lees meer

Toepassing reisaftrek

03-08-2017

Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar vervoer aflegt. De met openbaar vervoer afgelegde afstand enkele reis tussen woning en plaats van werkzaamheden moet meer dan 10 kilometer...

Lees meer

Maximum uurprijzen kinderopvang 2018

27-07-2017

De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn bekendgemaakt. De maximum uurprijs voor dagopvang in 2018 bedraagt € 7,45. Voor buitenschoolse opvang gaat de maximum uurprijs naar €...

Lees meer

Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking

26-07-2017

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen belastingontduiking. De maatregelen zijn gericht op constructies die niet illegaal zijn maar maatschappelijk gezien wel ongewenst. Het gaat om...

Lees meer

Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd

26-07-2017

De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypotheekleningen en de maximale hoogte van het hypothecair krediet ten opzichte van de waarde van de woning vast. De regeling wordt op een aantal...

Lees meer

Gastouder kan ondernemer zijn

26-07-2017

Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of sprake is van een onderneming hangt af van de duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden, de grootte van de brutobaten, de winstverwachting,...

Lees meer

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in...

20-07-2017

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. Aandelen in een rechtspersoon, waarvan de bezittingen grotendeels bestaan uit onroerende zaken, worden aangemerkt als onroerende zaak. Dat...

Lees meer

Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor...

20-07-2017

Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een ruimere uitleg gegeven aan het begrip geneesmiddel dan de wetgever voor ogen stond. Volgens dat arrest kwalificeren zonnebrandmiddelen met UVA-...

Lees meer

Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018

20-07-2017

De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben gedaan, ertoe te bewegen alsnog een juiste aangifte te doen. De inkeerregeling houdt in dat bij navordering van belasting geen boete wordt...

Lees meer

Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking

20-07-2017

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking om tot loonkostenvoordelen. De Wtl is in 2015 in het Staatsblad geplaatst. De inwerkingtreding van...

Lees meer

Geen verlenging restschuldregeling

13-07-2017

In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger was dan de waarde van de woning op dat moment. Eind 2016 was dit afgenomen tot bijna 18%. De verwachting is dat dit percentage zal...

Lees meer

Innovatiebox goedgekeurd

13-07-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende de innovatiebox.De Europese Gedragscodegroep onderzoekt belastingmaatregelen, die mogelijk schadelijke belastingconcurrentie inhouden...

Lees meer

Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet

13-07-2017

Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben per persoon recht op een AOW-uitkering van 50% van het wettelijk minimumloon, omdat zij bepaalde kosten...

Lees meer

Spaarne in actie: Grachtenloop Haarlem 2017

06-07-2017

Spaarne in volle vaart langs het Spaarne Wat een mooi evenement is het toch: aangemoedigd door veel publiek hebben deze toppers de Haarlem Grachtenloop 2017 volbracht.

Lees meer

Aanzegverplichting einde tijdelijk dienstverband

06-07-2017

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Opzegging is niet nodig voor het einde van de arbeidsovereenkomst. Wel is de werkgever wettelijk verplicht om een...

Lees meer

Dga van Belgische bvba

06-07-2017

Volgens de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad (A-G) mag Nederland belasting heffen over het salaris van een in België wonende dga van een naar Belgisch recht opgerichte bvba, die in Nederland werkzaamheden heeft verricht voor een Nederlandse bv....

Lees meer

Vervolgonderzoek aanpassing heffing in box 3

06-07-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een vervolgonderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheden voor belastingheffing in box 3 op basis van het werkelijk behaalde rendement. In het vervolgonderzoek is ook gekeken naar mogelijke aanpassingen...

Lees meer

Bezwaar en beroep in compromis uitgesloten

06-07-2017

Een belastingplichtige maakte in een inkeerverzoek melding van in Zwitserland aangehouden vermogen. De tegoeden op de Zwitserse bankrekeningen zijn niet vermeld in de aangiften IB over de jaren 2002 tot en met 2012. In reactie op verzoek stelde...

Lees meer

Twee conclusies A-G over naheffingsaanslag aan ontbonden vof

06-07-2017

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad (A-G) heeft twee conclusies gewijd aan een procedure over een naheffingsaanslag en een boete die zijn opgelegd aan een inmiddels ontbonden vennootschap onder firma (vof). De A-G is in de eerste conclusie van...

Lees meer

Kosten keuring onderdeel scholingskosten

29-06-2017

De kosten voor een opleiding die iemand volgt met het oog op het verwerven van inkomen zijn aftrekbaar voor zover ze meer bedragen dan de niet aftrekbare drempel van € 500.Een piloot maakte kosten om zijn vliegbrevet te behouden....

Lees meer

Berekening belastingrente

29-06-2017

Bij het opleggen van een belastingaanslag kan belastingrente worden berekend. Dat kan ook wanneer een negatieve voorlopige aanslag inkomstenbelasting wordt herzien in een positieve voorlopige aanslag. In dat geval wordt belastingrente berekend...

Lees meer

Lening niet onzakelijk

29-06-2017

Een geldlening tussen gelieerde partijen is onzakelijk als er geen rente kan worden bepaald waaronder een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest deze lening te verstrekken onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden. Indien de rente...

Lees meer

Vergoeding uitstel levering

29-06-2017

Bij de levering van een in Nederland gelegen onroerende zaak wordt overdrachtsbelasting geheven van de verkrijger. De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde van de onroerende zaak, waarbij de waarde ten minste gelijk is aan de waarde...

Lees meer

Wederindiensttredingsvoorwaarde

29-06-2017

Toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst met een werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen wordt verleend met toepassing van de wederindiensttredingsvoorwaarde. Deze voorwaarde houdt in dat de werkgever, wanneer hij...

Lees meer

Wijzigen Arbeidsomstandighedenwet

22-06-2017

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wet wordt op de volgende onderdelen aangepast:De positie van de preventiemedewerker is versterkt. De adviserende rol van de bedrijfsarts is...

Lees meer

Omvang loondoorbetalingsverplichting

22-06-2017

Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever...

Lees meer

Geen hoge vrijstelling erfbelasting

22-06-2017

De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het partnerschap. Bloedverwanten in de rechte lijn worden niet als partners aangemerkt, tenzij de bloedverwant in de eerste graad een...

Lees meer

Kamervragen verplichte hypotheekrenteaftrek

22-06-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord. De staatssecretaris bevestigt dat het mogelijk is dat iemand per saldo inkomstenbelasting moet betalen over de eigen woning door de beperking...

Lees meer

Uitleg regeling belastingrente

22-06-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de belastingrente beantwoord. Door het systeem van vergoeden en in rekening brengen van belastingrente wordt minder rente vergoed door de Belastingdienst dan in rekening wordt gebracht. Er...

Lees meer

Hof kent in hoger beroep transitievergoeding toe

15-06-2017

Ontslag op staande voet vereist een dringende reden. De werkgever, die een werknemer op staande voet wil ontslaan, moet het ontslag en de dringende reden onverwijld meedelen aan de betrokken werknemer. Als de werknemer het niet eens is met het...

Lees meer

Nettoloon in rekening-courant

15-06-2017

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend of vorderbaar en inbaar is geworden. Het verrekenen van het nettoloon in een rekening-courantverhouding tussen een bv en...

Lees meer

Status reactie verzoek fiscale eenheid omzetbelasting

15-06-2017

Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan bezwaar of beroep worden ingesteld tegen een belastingaanslag of een voor bezwaar vatbare beschikking. De vraag of de afwijzing van een verzoek om uitbreiding van een fiscale eenheid voor...

Lees meer

Uitspraak collectief bezwaar btw over privégebruik van een auto

15-06-2017

De Belastingdienst heeft sinds 2011 circa twee miljoen bezwaarschriften ontvangen in verband met de omzetbelasting inzake het privégebruik van een auto van de zaak. Deze bezwaarschriften hebben geleid tot een viertal procedures. In afwachting...

Lees meer

Niet sluitende rittenregistraties

08-06-2017

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, geldt het wettelijk vermoeden dat de auto ook privé wordt gebruikt. Het voordeel van het privé mogen gebruiken van een auto van de zaak leidt tot een bijtelling bij het...

Lees meer

Beperking aftrek zorgkosten toegestaan

06-06-2017

De aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting van zorgkosten is strikt geregeld. Zo geldt voor de aftrek van extra uitgaven voor kleding en beddengoed wegens langdurige ziekte vaste gemaximeerde bedragen van € 300 of € 750, mits aan de...

Lees meer

Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

02-06-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten dat de opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Voor de goede orde zij vermeld dat dit niet geldt voor kwaadwillenden.De mededeling van...

Lees meer

Geen verlenging coulanceperiode afschaffing pensioen in eigen...

31-05-2017

Per 1 april 2017 is een wet van kracht geworden die de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv op te bouwen afschaft. De wet introduceert een tijdelijke maatregel om een reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer fiscaal...

Lees meer

Verkapte winstuitdeling

31-05-2017

De voordelen die een aandeelhouder haalt uit aandelen die een aanmerkelijk belang vormen, worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Verkapte winstuitdelingen worden tot de voordelen uit aanmerkelijke belang gerekend. Een verkapte...

Lees meer

Wijzigingen minimumloon per 1 juli 2017

31-05-2017

Per 1 juli 2017 verandert er het een en ander aan het minimumloon. Op die datum gaat de leeftijd voor het volwassen minimumloon omlaag van 23 naar 22 jaar. Voor mensen jonger dan 23 jaar bedraagt het minimumloon een percentage van het minimumloon...

Lees meer

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

24-05-2017

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé te worden gebruikt. Dat is een vorm van loon in natura. Met het privégebruik wordt rekening gehouden door op kalenderjaarbasis 22% van de...

Lees meer

Verbod op privégebruik auto helpt dga niet

24-05-2017

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt deze auto geacht ook privé te worden gebruikt. Dat is een vorm van loon in natura. Met het privégebruik wordt rekening gehouden door op kalenderjaarbasis 22% van de...

Lees meer

Leeftijdsgrens aftrek scholingskosten

24-05-2017

De uitgaven voor een opleiding of studie, die wordt gevolgd met de bedoeling om inkomen uit werk en woning te verwerven, zijn onder voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Om aan aftrek toe te komen moet het gezamenlijke bedrag van de...

Lees meer

Ontslag op staande voet vernietigd

24-05-2017

Ontslag op staande voet is een verstrekkende maatregel, die niet licht kan worden genomen. Voor ontslag op staande voet is een dringende reden vereist. Verder moet een ontslag op staande voet onverwijld worden gegeven.Een medewerker van...

Lees meer

Vordering van ondernemer op broer geen ondernemingsvermogen

18-05-2017

Een vordering is ondernemingsvermogen wanneer deze is ontstaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Een vordering die samenhangt met bedrijfsvreemde activiteiten kan alleen ondernemingsvermogen zijn als het gaat om het uitlenen van...

Lees meer

Wet tegen onredelijk lange betaaltermijnen

18-05-2017

De wet, die het hanteren van onredelijk lange betaaltermijnen tegengaat, is op 26 april jl. in het Staatsblad geplaatst. De wet wil voorkomen dat grote ondernemingen onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen van zelfstandige ondernemers en...

Lees meer

Toepassing tijdsevenredige vermindering premiedeel...

18-05-2017

Een heffingskorting is een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen worden gecombineerd geheven. De besteding van de...

Lees meer

Misbruik klantenkaart reden voor ontslag op staande voet

18-05-2017

Een arbeidsovereenkomst kan door ieder van de partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd op grond van een dringende reden. Die opzegging moet wel direct, onder mededeling van de reden, aan de wederpartij worden gedaan. Voor zover het...

Lees meer

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

11-05-2017

Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in box 1 tellen. De rente die de woningeigenaar betaalt over de schulden die zijn aangegaan voor de eigen woning, komt in aftrek op het inkomen....

Lees meer

Vermogensetikettering woonhuis

11-05-2017

De keuze voor het aanmerken van een vermogensbestanddeel als ondernemingsvermogen is in het algemeen afhankelijk van de wil van de ondernemer. De keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Een vermogensbestanddeel dat...

Lees meer

Aftrekbeperking hypotheekrente in de vierde tariefschijf

11-05-2017

Wie een eigen woning bezit, moet daarvoor een bedrag, het eigenwoningforfait, bij zijn inkomen in box 1 tellen. De rente die de woningeigenaar betaalt over de schulden die zijn aangegaan voor de eigen woning, komt in aftrek op het inkomen. Wanneer...

Lees meer

Afschrijving op ter beschikking gestelde, geleasete apparatuur...

11-05-2017

Om te kunnen afschrijven op een bedrijfsmiddel moet ten minste sprake zijn van economische eigendom. Iemand is de economische eigenaar wanneer hij het volledige risico van waardeverandering en van tenietgaan van een zaak draagt. Voor de...

Lees meer

Nultarief omzetbelasting niet van toepassing

11-05-2017

De levering van goederen, die in verband met de levering worden vervoerd naar een andere lidstaat van de EU, valt onder het nultarief van de omzetbelasting. Aan toepassing van het nultarief is de voorwaarde verbonden dat in de andere EU-lidstaat...

Lees meer

Koerswinst op dividendvordering

04-05-2017

De voordelen die een vennootschap behaalt uit een deelneming zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting door de werking van de deelnemingsvrijstelling. Dividend is een voordeel dat uit hoofde van een deelneming wordt ontvangen. Een...

Lees meer

Een motor als alternatief voor een auto van de zaak?

04-05-2017

Wie geregeld op de weg van huis naar werk of van werk naar huis in de file staat, kijkt wel eens jaloers naar de motorrijder die tussen de files doorrijdt. Zeker nu het weer beter wordt lijkt dat aantrekkelijk. Maar is het ook een alternatief...

Lees meer

Ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie

04-05-2017

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst met een werknemer niet zondermeer opzeggen. Behoudens een aantal in de wet geregelde gevallen moet de werkgever voor opzegging een redelijke grond hebben en moet herplaatsing van de werknemer binnen een...

Lees meer

Belastbaarheid uitkeringen letselschadeverzekering

26-04-2017

Ontvangen letselschade-uitkeringen vormen vermogen, dat belast is in box 3, voor zover het totale vermogen op 1 januari van het jaar het heffingvrije vermogen van € 25.000 overschrijdt. De staatssecretaris van Volksgezondheid,...

Lees meer

Late beschikbaarheid aangifteformulieren erf- en schenkbelasting

26-04-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte erf- en schenkbelasting beantwoord. De aangifteformulieren erf- en schenkbelasting zijn pas vanaf april of mei 2017 beschikbaar, terwijl de nieuwe regels op 1 januari 2017 zijn...

Lees meer

Belastingdienst schrijft klanten Zwitserse bank aan

26-04-2017

Het aanhouden van spaartegoeden in het buitenland is lange tijd niet ongebruikelijk geweest, zeker in de tijd dat rente in Nederland progressief werd belast. België, Luxemburg en Zwitserland waren populaire bestemmingen voor landgenoten die hun...

Lees meer

Boete voor gebruik auto tijdens schorsing gematigd

20-04-2017

Het is mogelijk het kenteken van een auto of een motorfiets te schorsen. Gedurende de periode van schorsing hoeft geen motorrijtuigenbelasting (mrb) te worden betaald. Het voertuig mag tijdens schorsing niet op de openbare weg komen. Gebeurt dat...

Lees meer

Forfaitaire rendementen box 3 voor 2018 en 2019

20-04-2017

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën een prognose gegeven van de forfaitaire rendementen in box 3 voor de jaren 2018 en 2019.Het forfaitaire rendement voor het jaar 2018 wordt gebaseerd op de gegevens...

Lees meer

Sectorindeling werknemersverzekeringen

20-04-2017

Voor de vaststelling van de hoogte van de premies werknemersverzekeringen worden werkgevers in een sector van het bedrijfs- en beroepsleven ingedeeld. De regeling Wet financiering sociale verzekeringen bepaalt op welke wijze de sectorindeling...

Lees meer

Min/max-overeenkomst en rechtsvermoeden arbeidsomvang

14-04-2017

De wet kent een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang. Dat rechtsvermoeden is bedoeld om de werknemer houvast te bieden wanneer de omvang van de arbeid niet of niet duidelijk is afgesproken of wanneer de feitelijke omvang van de arbeid structureel...

Lees meer

Cao-voorziening bij ontslag

13-04-2017

Een werkgever moet bij het einde van een arbeidsovereenkomst na ten minste 24 maanden aan de werknemer een transitievergoeding betalen als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt. Er hoeft geen transitievergoeding te worden...

Lees meer

Coulancetermijn aanpassing pensioenvoorziening in eigen beheer

13-04-2017

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit met de uitwerking van de coulancetermijn voor aanpassing van een pensioenvoorziening in eigen beheer gepubliceerd. Dga’s hebben tot en met 30 juni 2017 de tijd voor:het premievrij...

Lees meer

Voorstel aanpassing Wet werk en zekerheid

06-04-2017

De werkgever moet een transitievergoeding betalen aan een werknemer als diens arbeidsovereenkomst na twee jaar of langer wordt beëindigd of niet wordt voortgezet op initiatief van de werkgever. Dat geldt ook als de werknemer door...

Lees meer

Gebreken in administratie

06-04-2017

Bij een boekenonderzoek bij een horecaondernemer stelde de Belastingdienst vast dat de detailgegevens van bestellingen verwijderd waren uit de administratie. Alleen de totaalbedragen per bestelling, de datum van de bestelling, het tijdstip van...

Lees meer

Wetsvoorstel implementatie vierde Europese anti-witwasrichtlijn

06-04-2017

In 2015 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. De richtlijn verplicht de lidstaten tot de invoering...

Lees meer

Vermogensetikettering woning ondernemer

06-04-2017

De keuze om een vermogensbestanddeel toe te rekenen aan de onderneming of aan privé is in het algemeen afhankelijk van de wil van de ondernemer. De keuzevrijheid wordt begrensd door de redelijkheid. Zo vormt de woning van de ondernemer,...

Lees meer

Voorkomen van dubbele bijtelling bij tijdelijke vervanging

06-04-2017

Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het inkomen plaatsvinden. Om de bijtelling te beperken kiezen werknemers soms voor een relatief kleine auto of voor een elektrische of hybride auto. Door het formaat of de...

Lees meer

Ontheffing concurrentiebeding

30-03-2017

Wil een aan een werknemer opgelegd concurrentie- of relatiebeding rechtsgeldig zijn, dan moet het beding schriftelijk zijn vastgelegd. Deze eis wordt gesteld omdat een dergelijk beding bezwarend is voor de werknemer. Wanneer op een later moment...

Lees meer

Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

30-03-2017

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel, dat de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen beperkt, aangenomen. De (volledige) gemeenschap van goederen is het huwelijksgoederenregime dat volgens de wet tot nu toe geldt wanneer...

Lees meer

Bovenmatige kilometervergoeding

30-03-2017

Een vergoeding voor reiskosten is vrijgesteld tot een bedrag van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer. Wordt meer vergoed dan dat bedrag, dan vormt het meerdere loon.Een werknemer ontving een vergoeding van € 0,31 per kilometer...

Lees meer

Middelingsverzoek te laat ingediend

30-03-2017

De middelingsregeling is bedoeld als tegemoetkoming voor het progressienadeel dat optreedt bij sterk wisselende inkomens. Deze regeling houdt in dat de inkomens uit werk en woning (box 1) over drie aaneengesloten kalenderjaren worden samengeteld...

Lees meer

Leidraad vergoeding vervroegde aflossing hypotheken

30-03-2017

Wie vanwege de huidige lage rentestand zijn hypotheek vervroegd aflost of wil omzetten, wordt geconfronteerd met de berekening van boeterente door de bank. De wijze van berekening van het bedrag aan boeterente is vaak onduidelijk. De bank deelt...

Lees meer

Proceskostenvergoeding in samenhangende zaken

23-03-2017

In belastingzaken kan een vergoeding voor de kosten van beroepsmatige rechtsbijstand worden verleend. In het Besluit proceskosten bestuursrecht is de regeling van de proceskostenvergoeding uitgewerkt. Daarin staat dat samenhangende zaken als...

Lees meer

Inhouding dividendbelasting

23-03-2017

De algemene vergadering van aandeelhouders is het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is om een dividenduitkering vast te stellen. Het bestuur van de vennootschap moet zijn goedkeuring aan het besluit verlenen voordat tot uitkering mag worden...

Lees meer

Eén of meer prestaties?

16-03-2017

Voor de omzetbelasting geldt dat iedere prestatie afzonderlijk moet worden beschouwd. Onder omstandigheden kunnen afzonderlijke prestaties als één enkele handeling worden aangemerkt. Dat doet zich voor wanneer zij zo nauw met elkaar verbonden...

Lees meer

Overbruggingsregeling transitievergoeding

16-03-2017

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet hij de ontslagen werknemer een transitievergoeding betalen. De hoogte van de vergoeding is gerelateerd aan de lengte van het dienstverband. Heeft het dienstverband nog geen twee jaar geduurd, dan...

Lees meer

Hypotheekschuld dubbel verwerkt in aangifte

16-03-2017

De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om te weinig geheven belasting te corrigeren door het opleggen van een navorderingsaanslag. Om van die bevoegdheid gebruik te mogen maken moet de Belastingdienst wel beschikken over een nieuw feit. Dat is...

Lees meer

MKB wordt Midden- en KleinBankiers

11-03-2017

Goed ondernemerschap betekent in de basis doen waar je zelf goed in bent en waar nodig anderen inschakelen. Maar wat nou als die anderen de deur voor je neus dichtgooien? Dan zul je het dus toch zelf moeten doen of samenwerking moeten zoeken...

Lees meer

De jaarrekening: verplicht én zinvol

11-03-2017

Veel ondernemers met een bv zien de jaarrekening als een verplichting; als een uitgebreid document dat alleen maar inzicht geeft in het verleden. Ze realiseren zich niet dat het goed kan zijn om een terugkijkmoment in te lassen en samen met...

Lees meer

De regie in handen: hoe bepaal je koers als ondernemer?

11-03-2017

Als ondernemer heb je het druk. Er zijn honderd en één zaken die je volledige aandacht vereisen. Om die reden schiet het bijhouden van de administratie er meer dan eens bij in....

Lees meer

Tien tips voor een succesvolle kredietaanvraag

11-03-2017

Je hebt een ijzersterk idee voor een onderneming of ziet een geweldige kans om je bedrijf uit te breiden. Zelf ben je 100% overtuigd van het toekomstige succes ervan. Maar of het nu startkapitaal betreft of financiering om groei te...

Lees meer

Nalatenschap regelen? Niet sexy, wel broodnodig

11-03-2017

Het regelen van de nalatenschap wordt vaak uitgesteld en vooruit geschoven. Begrijpelijk, want het is niet echt een gezellig onderwerp. Daarbij lijkt het ook altijd de ver van je bed-show. Maar soms is de realiteit anders en komt het...

Lees meer

Onderzoek KvK onder zzp’ers

09-03-2017

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een onderzoek gehouden onder zzp’ers. Het onderzoek is gericht op de belemmeringen en obstakels waarmee zzp’ers geconfronteerd worden. De antwoorden op de vragen geven een ander inzicht in de positie van de...

Lees meer

Wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen

09-03-2017

De Eerste Kamer heeft met algemene stemmen het wetsvoorstel uitfasering van pensioen in eigen beheer aangenomen. De mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer bij de bv voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) op te bouwen wordt hierdoor...

Lees meer

Toepassing onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting

09-03-2017

In het verleden kwam het regelmatig voor dat mensen in het buitenland een bankrekening aanhielden en op die manier probeerden vermogen en inkomsten buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Door het opheffen van het...

Lees meer

Hoge Raad komt met uitleg begrip woning voor

02-03-2017

Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het normale tarief is 6% van de koopsom. Voor woningen geldt een lager tarief van 2% van de koopsom. Sinds de verlaging van het tarief voor de...

Lees meer

Gebruik camerabeelden niet toegestaan voor controle...

02-03-2017

Het gebruik door de Belastingdienst van gegevens die met camera’s van de politie worden verzameld voor de controle op het privégebruik van een auto van de zaak is niet toegestaan. Dat gebruik vormt een niet toegestane inbreuk op de privacy,...

Lees meer

Belastingvrij schrappen vordering op dga?

02-03-2017

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iemand een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie van een overheidsorgaan. Het gaat om de openbaarmaking van gegevens die zijn vastgelegd in documenten, voor zover deze nog niet...

Lees meer

Verhuur studentenkamers

23-02-2017

Levert de verhuur van studentenkamers belastbaar inkomen in box 1 of in box 3 op? Als de opbrengsten in box 1 vallen, gaat het dan om winst uit onderneming of om van resultaat uit overige werkzaamheden? Deze vragen zijn onlangs aan het...

Lees meer

Ondernemer, ondanks beperkt aantal opdrachtgevers

23-02-2017

De kwalificatie als ondernemer voor de inkomstenbelasting is van belang voor het recht op ondernemersaftrek. Iemand is ondernemer als hij zijn activiteiten zelfstandig uitoefent. Dat houdt in, dat hij zijn werkzaamheden niet onder toezicht...

Lees meer

Gezocht: teamleider accountancy samenstel/advies (vanaf 32 uur...

12-07-2016

We groeien lekker door met onze persoonlijke manier van werken en hebben behoefte aan een ervaren steunpilaar voor onze accountancy afdeling. Samen met de partners bouw jij aan de volgende generatie accountants en breng jij ondernemers op het...

Lees meer

Gezocht: junior belastingadviseur (vanaf 32 uur per week)

12-07-2016

We groeien hard door onze persoonlijke manier van werken en hebben behoefte aan een ambitieuze junior belastingadviseur. Wij verwelkomen graag een enthousiaste collega met spirit om zich verder te ontwikkelen. Ben jij degene die onder de gedegen...

Lees meer

Gezocht: zelfstandig werkende financieel relatiebeheerder (vanaf...

12-07-2016

Jij kan jouw ervaring inzetten om ondernemers verder te helpen. Wij hebben plek voor een zelfstandig werkende relatiebeheerder. Wij verwelkomen graag een gedreven professional met dezelfde kernwaarden en spirit om verder te ontwikkelen in een...

Lees meer

Gevonden: Stagiair HBO Accountancy

12-07-2016

Net gevonden voor het komende jaar: een talentvolle stagiair HBO. Voor de periode vanaf de zomer 2017 zoeken wij weer een nieuwe stagiair. Wil jij ervaren hoe je jouw theoretische kennis kan toepassen in de controlepraktijk? Wij hebben het komende...

Lees meer

MKB wordt Midden- en KleinBankiers

04-07-2016

Goed ondernemerschap betekent in de basis doen waar je zelf goed in bent en waar nodig anderen inschakelen. Maar wat nou als die anderen de deur voor je neus dichtgooien? Dan zul je het dus toch zelf moeten doen of samenwerking moeten zoeken...

Lees meer

De jaarrekening: verplicht én zinvol

11-03-2016

Veel ondernemers met een bv zien de jaarrekening als een verplichting; als een uitgebreid document dat alleen maar inzicht geeft in het verleden. Ze realiseren zich niet dat het goed kan zijn om een terugkijkmoment in te lassen en samen met...

Lees meer

De regie in handen: hoe bepaal je koers als ondernemer?

24-02-2016

Als ondernemer heb je het druk. Er zijn honderd en één zaken die je volledige aandacht vereisen. Om die reden schiet het bijhouden van de administratie er meer dan eens bij in. Begrijpelijk, maar niet raadzaam. Want de ondernemer die op...

Lees meer

Tien tips voor een succesvolle kredietaanvraag

15-12-2015

Je hebt een ijzersterk idee voor een onderneming of ziet een geweldige kans om je bedrijf uit te breiden. Zelf ben je 100% overtuigd van het toekomstige succes ervan. Maar of het nu startkapitaal betreft of financiering om groei te...

Lees meer

Nalatenschap regelen? Niet sexy, wel broodnodig

01-12-2015

Het regelen van de nalatenschap wordt vaak uitgesteld en vooruit geschoven. Begrijpelijk, want het is niet echt een gezellig onderwerp. Daarbij lijkt het ook altijd de ver van je bed-show. Maar soms is de realiteit anders en komt het...

Lees meer

Spaarne trotse partner van Duin en Kruidberg Conventie 2015

03-02-2015

Spaarne is recent één van de trotse partners geworden van de Duin en Kruidberg Conventie. De Conventie wordt gehouden op 16 maart 2015 en is bedoeld voor de top van het bedrijfsleven en bestuurders in Noord-Holland. Tijdens deze jaarlijks...

Lees meer

Feestelijke opening nieuw pand en 5 jarig bestaan: 30 januari...

01-01-2015

Wij zijn zeer verheugd met de grote opkomst van klanten, relaties, familie en vrienden bij de opening van ons nieuwe pand en ons 5-jarig bestaan. Dankzij onze klanten en relaties staan we waar we nu zijn: in een prachtig pand met genoeg ruimte om...

Lees meer

Belastingplan 2015

23-09-2014

Op Prinsjesdag heeft het Kabinet het belastingplan 2015 bij de Tweede Kamer ingediend. Een aantal belangrijke punten uit dit plan zijn de volgende. • De gebruikelijkloonregeling wordt aangepast. Er wordt een begrip "meest vergelijkbare...

Lees meer

Boekhoudige pensioenvoorziening eigen beheer wijzigt door nieuwe...

22-09-2014

In Nederland zijn er ongeveer 150.000 DGA's met pensioen in eigen beheer. Deze pensioenvorm kan aantrekkelijk zijn omdat de pensioenpremies een fiscale aftrekpost vormen en tegelijkertijd voor de vennootschap behouden blijven. De rechtspersoon...

Lees meer

Nieuw logo met trots gedragen

21-09-2014

Behalve ons pand, is ook onze huisstijl en logo opgefrist. Dit logo is nu de bewonderen op de voetbalvelden op de trainingspakken van onze toekomstige Nederlandse elftal spelers.

Lees meer

Spaarne gaat verhuizen

21-09-2014

Na een lange zoektocht hebben we het voor ons perfecte pand gevonden. Wij gaan verhuizen naar Leidsevaart 18, in Haarlem uiteraard. Praktisch om de hoek, prima bereikbaar en nagelnieuw. Vanaf 1 januari 2015 groeien we vanuit deze plek...

Lees meer

Spaarne nu ook aangesloten bij Tradeqoin

21-08-2014

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om onze diensten via Tradeqoin af te nemen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Tradeqoin,

Lees meer

Spaarne Sportief: Grachtenloop 2014

08-07-2014

Vrijdag 27 juni 2014 heeft ons team meegedaan aan de Grachtenloop. Een prachtige dag, goede resultaten en een Haarlems evenement om trots op te zijn.

Lees meer

Aanscherping BTW controles aangekondigd

26-06-2014

Aanscherping BTW controles aangekondigd De Staatssecretaris van Financiën, Wiebes, heeft aangekondigd dat de Belastingdienst de controle aan op btw-teruggaafverzoeken in het MKB gaat aanscherpen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om...

Lees meer

Nederlandse fiscale eenheidsregime in strijd met EU recht

26-06-2014

Het Hof van Justitie heeft op 12 juni 2014 beslist dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime deels in strijd is met het EU-recht. Hierdoor kunnen meer Nederlandse vennootschappen deel uitmaken van een fiscale eenheid....

Lees meer

Benieuwd naar onze nieuwste partner op kantoor

09-04-2014

Lees meer

Afwaardering regresvordering van DGA op zijn B.V. onder...

28-01-2014

Een DGA die een lening afloste die zijn BV bij een bank had opgenomen, mocht de regresvordering op zijn BV afwaarderen ten laste van zijn resultaat uit overige werkzaamheden, Het Hof stelt hiermee terecht paal en perk aan de te ruime uitleg door de...

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling voor de erfbelasting van toepassing...

28-01-2014

Hof Den Haag heeft onlangs in hoger beroep beslist dat bij de vererving van aandelen in B.V.’s die onroerende zaken verhuurden, het geheel van werkzaamheden kwantitatief en kwalitatief van dien aard was, dat mede gelet op de aanzienlijke waarde...

Lees meer

Pas uw pensioenbrief nog dit jaar aan!

12-12-2013

In verband met de zogenoemde VPL wetgeving moeten pensioentoezeggingen nog dit jaar worden aangepast. Als dat niet gebeurt, bestaat het risico dat de volledige pensioenaanspraak voor de waarde in het economische verkeer tegen 52% wordt belast,...

Lees meer

BTW belaste verhuur door stichting aan vereniging van een...

28-11-2013

Onlangs heeft de Rechtbank Gelderland een belangrijke uitspraak gedaan over sport en BTW. .De uitspraak heeft betrekking op de situatie waarin een stichting wordt opgericht die zich gaat bezighouden met de aanleg en exploitatie van een...

Lees meer

Bedrijfsopvolgingsregeling schenk- en erfbelasting niet in...

28-11-2013

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de fiscale vrijstelling van successie- en schenkingsrechten van ondernemingsvermogen niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever mag volgens de Hoge Raad onderscheid maken tussen het belasten...

Lees meer

Woningschenkvrijstelling

28-10-2013

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een tijdelijk verhoogde schenkvrijstelling als het geschonkene wordt gebruikt voor de verwerving/verbetering van een eigen woning, aflossing van een hypotheekschuld of van een restschuld. Uit de...

Lees meer

Afkoop in stamrecht B.V. ondergebrachte stamrechten

28-10-2013

In 2014 kunnen stamrechten in eigen beheer die zijn ontstaan in het kader van de omzetting van een ontslagvergoeding onder voorwaarden tegen een korting van 20% worden afgekocht; in box 1 wordt bij afkoop slechts 80% van de waarde in aanmerking...

Lees meer

Plannen Prinsjesdag uitgelekt

29-08-2013

Enkele fiscale maatregelen die het kabinet op Prinsjesdag voor het jaar 2014 wil voorstellen zijn uitgelekt. Enkele belangrijke maatregelen zijn de volgende: 1. De alleen voor één jaar bedoelde werkgeversheffing over hoge salarissen (2013: 16%...

Lees meer

Uitkeringen uit “lief-en-leedfonds”

15-08-2013

Onder bepaalde voorwaarden kunnen uitkeringen uit een personeelsfonds of een “lief en leed” fonds onbelast aan de werknemers plaatsvinden. Een voorwaarde is dat de werkgever in de afgelopen 5 jaren niet meer heeft bijgedragen dan de werknemers ...

Lees meer

Tijdelijke regeling willekeurige afschrijving van 1 juli tot en...

31-07-2013

Op 2 juli heeft het ministerie van Financiën de eerder aangekondigde tijdelijke regeling voor willekeurige afschrijving voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting gepubliceerd. De regeling werkt in grote lijnen als volgt. Als u als ondernemer...

Lees meer

Terbeschikkingstellingsregeling bij borgstelling eindigt pas bij...

31-07-2013

Het komt geregeld voor dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) zich persoonlijk borg stelt voor een lening aan zijn bv. In geval de dga naderhand als borg wordt aangesproken, verkrijgt hij een regresvordering op zijn bv. Positieve en negatieve...

Lees meer

Verbouwingsdiensten kunnen voor de btw een afzonderlijk...

31-07-2013

In een aantal arresten heeft de Hoge Raad aangegeven dat verbouwingswerkzaamheden voor de btw een investeringsgoed kunnen vormen. Het moet dan gaan om verbouwingswerkzaamheden die uit duurzame aanpassingen en voorzieningen bestaan en die...

Lees meer

Binnenkort geen notariële akte meer verplicht voor aftrek van...

26-06-2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën wil per 1 januari 2014 een vereenvoudiging doorvoeren bij de giftenaftrek voor periodieke schenkingen, een aanvullende voorwaarde opnemen bij het verkrijgen of het behouden van de status van algemeen nut...

Lees meer

Fiscale verzamelwet 2013 bij Tweede Kamer ingediend

26-06-2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 ingediend. De belangrijkste maatregelen uit het wetsvoorstel zijn de volgende: Werkbonus maandelijks via de loonstrook Met ingang...

Lees meer

Rapport Commissie Van Dijkhuizen over herziening van de...

26-06-2013

Op 17 juni 2013 heeft de Commissie Van Dijkhuizen het definitieve rapport over de herziening van de inkomstenbelasting gepubliceerd. Belangrijke voorstellen uit het rapport zijn de volgende: 1. De hoogte van het forfaitaire rendement in box 3 gaat...

Lees meer

BTW correctie auto van de zaak: toch geen schending van het...

23-04-2013

Volgens de tot 1 juli 2011 geldende regeling moest voor auto’s van de zaak in het laatste kwartaal van het jaar een btw correctie voor privégebruik plaatsvinden ter grootte van 12% van de waarde van het privégebruik voor de inkomstenbelasting....

Lees meer

Vereenvoudiging werkkostenregeling

10-04-2013

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs de “Verkenning verbetering van en vergroten draagvlak voor werkkostenregeling” gepresenteerd. De verkenning vormt de inzet voor een consultatie van het bedrijfsleven om te vernemen of diverse...

Lees meer

Kilometers met de auto van de zaak vanaf vakantieadres naar een...

10-04-2013

In een recente uitspraak heeft het Hof Den Haag beslist dat vrijwel alle reiskilometers die een directeur-grootaandeelhouder (DGA)) in 2009 bij een vakantieonderbreking met de auto van de zaak maakte om op een plotselinge zakenafspraak te kunnen...

Lees meer

Voorwaarden voor prijsgeven pensioenrechten DGA wegens...

10-04-2013

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die zijn pensioenaanspraken in eigen beheer houdt, kan deze aanspraken wegens onderdekking (deels) onder voorwaarden prijsgeven zonder dat voor de heffing van loonbelasting sprake is van loon. Daarbij moet op...

Lees meer

Crisisheffing hoge lonen. Maak tijdig bezwaar!

07-03-2013

Als u in 2012 werknemers in dienst had die meer dan € 150.000 verdienden, dan bent u als werkgever verplicht om als eindheffing 16% crisisheffing af te dragen over het loon boven € 150.000. Deze crisisheffing moet u verwerken in de aangifte...

Lees meer

Crisisheffing hoge lonen: ook voor 2013? Onbedoelde samenloop...

07-03-2013

Aanvankelijk zou deze crisisheffing slechts voor het jaar 2012 van toepassing zijn. Onlangs heeft de Regering echter voorgesteld om deze crisisheffing ook voor 2013 te laten gelden. Onbedoelde samenloop met eenmalige opname levensloopsaldo in...

Lees meer

DGA’s met meerdere bv’s kunnen te hoge heffing bijdrage...

07-03-2013

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen onder omstandigheden bij aanvang af voorkomen dat zij meer inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw) betalen dan het maximumbedrag (€ 2.873, jaar 2013) dat geheven kan worden....

Lees meer

Afwaarderingsverlies lening van een DGA aan zijn B.V.

07-03-2013

Met enige regelmaat verschijnen er rechterlijke uitspraken over het in aanmerking nemen van een afwaarderingsverlies in box 1 op door een DGA aan zijn B.V. verstrekte geldlening. Een eerste voorwaarde hiervoor is dat bij het aangaan van de lening...

Lees meer

Uitspraken over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit voor de...

07-03-2013

Vorig jaar heft de Rechtbank Breda geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit op grond van het gelijkheidsbeginsel ook benut kon worden voor verkijgingen anders dan ondernemingsvermogen. Op grond van deze uitspraak is massaal bezwaar gemaakt...

Lees meer

Grote winst bij doorverkoop onroerend goed viel niet in box 1...

07-03-2013

Twee vastgoedbeleggers behaalden in 2003 in zes maanden tijd een doorverkoopwinst op een deels verhuurd wooncomplex van ca € 1 mln en waren daarvoor niet progressief belast in box 1 (als resultaat uit een werkzaamheid). De belastingheffing met...

Lees meer

Belastingwijzigingen 2013 voor ondernemers en bedrijven

14-01-2013

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten aangenomen.. Onderstaand...

Lees meer

Belastingwijzigingen 2013 voor particulieren en werknemers

14-01-2013

De Eerste Kamer heeft op 18 december 2012 de wetsvoorstellen Belastingplan 2013 en Overige fiscale maatregelen 2013, de Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en de Wet elektronische registratie notariële akten aangenomen. Hieronder gaan...

Lees meer

Te soepele lening aan eigen bv was onzakelijk: geen aftrekbaar...

14-01-2013

Rechtbank Arnhem heeft onlangs in een specifieke casus beslist dat een door een directeur-grootaandeelhouder (dga) verstrekte lening aan de eigen bv niet zakelijk was vanwege te soepele leningsvoorwaarden. Volgens de rechtbank kon geen rente meer...

Lees meer

BUA geldt met ingang van 2013 (weer) voor loon in natura

14-01-2013

Voor “loon in natura” moet op basis van het BUA (Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting) toch een correctie plaatsvinden op de BTW voorbelasting. Dit heeft de Hoge Raad onlangs beslist(in casu ging het om aan de werknemers ter beschikking...

Lees meer

Goede urenadministratie is noodzaak voor onderbouwing lager...

14-01-2013

Een goede urenregistratie is noodzakelijk om een lager gebruikelijk loon in aanmerking te kunnen nemen wegens deeltijdwerken. Dit blijkt uit een recente uitspraak van Hof Den Haag. De zaak ging over een BV waarin een fysiotherapeutenpraktijk werd...

Lees meer

Rechtbanken zijn het niet eens over de toepassing van de...

14-01-2013

In 2012 heeft de Rechtbank Breda geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Op grond hiervan zijn belastingplichtigen die een aanslag erfbelasting hebben verkregen massaal...

Lees meer

Rechtbank bepaalt zakelijke renteopslag op 5% voor lening aan...

14-01-2013

Rechtbank Arnhem heeft in een specifieke casus onlangs de zakelijke renteopslag voor een lening van een directeur-grootaandeelhouder (dga) aan een door hem opgerichte bv naar redelijke schatting bepaald op 5%. Volgens de rechtbank was sprake van een...

Lees meer

Hoofdlijnen belastingpakket 2013

10-09-2012

Op 18 september 2012 hebben minister De Jager en staatssecretaris Weekers van Financiën het Belastingpakket 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Belastingpakket 2013 bevat voorstellen gericht op de vereenvoudiging van de belastingheffing, de...

Lees meer

Spaarne Accountants & Belastingadviseurs heeft AFM vergunning

10-09-2012

Sinds kort beschikt Spaarne Accountants & Belastingadviseursover een vergunning van de AFM . Hierdoor kunnen wij ook wettelijke accountantscontroles uitvoeren. Ondernemingen die aan minimaal 2 van de volgende 3 eisen voldoen zijn in principe...

Lees meer

Nieuwe factureringsregels per 1 januari 2013

10-09-2012

Onlangs is een geactualiseerd besluit verschenen naar aanleiding van wijzigingen in de Wet op de omzetbelasting in verband met de nieuwe BTW factureringsregels in de Europese Unie. IN dit besluit wordt ingegaan op een aantal nieuwe regels voor...

Lees meer

An error occured

01-01-1970

An error occured

Lees meer

Laad meer nieuws