Rechtbanken zijn het niet eens over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfacilietit voor de erfbelasting

In 2012 heeft de Rechtbank Breda geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet in strijd zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. Op grond hiervan zijn belastingplichtigen die een aanslag erfbelasting hebben verkregen massaal in bezwaar gekomen tegen deze aanslagen. Rechtbank Arnhem, Hof Arnhem en Rechtbank Haarlem hebben inmiddels al uitspraken gedaan waaruit blijkt dat zij het niet eens zijn met rechtbank Breda. Het is onze verwachting dat de uitspraak van de Rechtbank Breda geen stand zal houden bij de Hoge Raad. Dit zou betekenen dat de faciliteiten in de Successiewet uitsluitend gelden als ondernemingsvermogen wordt verkregen. Totdat de Hoge Raad daarover heeft geoordeeld, bestaat daarover echter geen zekerheid en raden wij aan in voorkomend bezwaar ter behoud van rechten bezwaar te maken.

Er zijn ook partijen die collectief bezwaar aantekenen, bijvoorbeeld de Stichting SMCO.Sommige partijen nemen het standpunt in dat, ook als de bezwaartermijn van zes weken na de dagtekening van de aanslag is verstreken, toch nog bezwaar kan worden gemaakt. Wij achten de kans op succes in deze situatie echter nihil en uitsluitend lucratief voor de desbetreffende organisator van het collectieve bezwaar.