Vereenvoudiging werkkostenregeling

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs de “Verkenning verbetering van en vergroten draagvlak voor werkkostenregeling” gepresenteerd. De verkenning vormt de inzet voor een consultatie van het bedrijfsleven om te vernemen of diverse in de verkenning gesuggereerde oplossingen voor in de praktijk ervaren problemen werkbaar zijn. De staatsecretaris verwacht nog voor de zomer vereenvoudigingsvoorstellen bekend te kunnen maken en concrete wijzigingsmaatregelen van de werkkostenregeling in het Belastingplan 2014 op te kunnen nemen.

Een belangrijke vereenvoudiging kan worden bereikt door de invoering van het noodzakelijkheidscriterium. Het noodzakelijkheidscriterium gaat uit van de gedachte dat het verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen van zaken waarvan de werkgever het nodig en noodzakelijk vindt dat zijn werknemers die in hun werk gebruiken, geheel buiten het loonbegrip blijven. Doordat de desbetreffende vergoedingen en verstrekkingen buiten het loonbegrip worden gehouden, hoeven veel zaken niet meer in de loonadministratie te worden vastgelegd. Dit is een tijds- en een kostenbesparing. Met het noodzakelijkheidscriterium wordt ook het aantal gerichte vrijstellingen (vrijgesteld loon) en ‘nihilwaarderingen’ tot het minimum beperkt. Daarmee neemt het aantal administratieve handelingen dat de werkgever voor de loonheffingen moet verrichten, verder af.

In de verkenning wordt opgemerkt dat het noodzakelijkheidscriterium zich in het algemeen niet leent voor uitzonderingen. Echter, in sommige gevallen is het privévoordeel zo nadrukkelijk aanwezig en ook zo substantieel van omvang, dat het in strijd zou zijn met de maatschappelijke opvattingen om dat privévoordeel buiten aanmerking te laten. Hierbij valt te denken aan een door de werkgever ter beschikking gestelde auto, of huisvesting door of vanwege de werkgever.

Bron: Ministerie van Financiën, 21-3-2013, nr. DB/2013/241M.