Voorwaarden voor prijsgeven pensioenrechten DGA wegens onderdekking bekendgemaakt

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die zijn pensioenaanspraken in eigen beheer houdt, kan deze aanspraken wegens onderdekking (deels) onder voorwaarden prijsgeven zonder dat voor de heffing van loonbelasting sprake is van loon. Daarbij moet op pensioeningangsdatum sprake zijn van een onderdekking waarbij de dekkingsgraad 75% of lager is. Van onderdekking is -kort gezegd- sprake als de werkelijke waarde van de activa van de B.V. waarin het pensioen is ondergebracht minder is dan de fiscale waarde van de pensioenverplichting(en) en de werkelijke waarde van de overige passiva. De onderdekking moet zijn veroorzaakt door (reële) ondernemings- en/of beleggingsverliezen.

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft onlangs een besluit gepubliceerd met daarin de voorwaarden voor het prijsgeven van (een deel van de) pensioenrechten zonder dat sprake is van loon. Prijsgeven is mogelijk totdat de dekkingsgraad van het lichaam dat het pensioen in eigen beheer houdt weer de 100% heeft bereikt.

Het prijsgeven is strikt eenmalig en heeft alleen geen gevolgen voor de loonheffing voor zover sprake is van ‘niet voor verwezenlijking vatbare rechten’. Aanspraken zijn niet voor verwezenlijking vatbaar als er dwingende maatschappelijke redenen zijn om af te zien van de aanspraken. Dit kan het geval zijn bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering.

Het besluit is op 29 maart 2013 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2013.

Bron: Ministerie van Financiën, 18-3-2013, nr. BLKB 2013/27M.